Δευτέρα 29 Απριλίου 2024

Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή την Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου, ώρα 12:00Την 30-04-2024 Μ. Τρίτη και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-02-2024ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 1ου Υποέργου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου – Ανακατασκευή διωρύγων ΒΔ1, Δ25 και Δ34», προϋπολογισμού € 2.196.899,69 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036173877 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση τμήματος 19ηςεπαρχιακής οδού «Σκοτωμένου» – Γραικικό – Κουκούλια Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου»,προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αντικατάστασης και επισκευής μετόπης θύρας φράγματος ΔΟ Βόσσαςτου ΤΟΕΒ Ζώνης Λούρου», προϋπολογισμού 62.372,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου περιοχής ΙΚΕΑ και σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση σύμβασης κατά 2,86%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου», αναδόχου «Γκόντρα Άγγελου ΕΔΕ».

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου», αναδόχου «Γκόντρα Άγγελου ΕΔΕ», μέχρι την 30-09-2024.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χουλιαράδων», αναδόχου «ΣΕΒΑΣΤΗ ΡΑΠΤΗ», μέχρι την 31-12-2024.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου», αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ».

Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση γεφυριών Ζανάκα και Λίμνης Ε.Ο. Βροσύνας – Λια», αναδόχου Γεωργίου Χριστογιάννη.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Επείγουσες εργασίες συντήρησης στη γέφυρα μπέλεϋ Αγίων Πάντων Δήμου Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Υπηρεσίες παροχής συμβούλου για την ανάπτυξη τεσσάρων (4) φωτοβολταϊκών πάρκων εγκατεστημένης ισχύος 1,0 MW έκαστος».

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης του εγγεγραμμένου στον κατάλογο παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO Πολιτιστικού Τοπίου του Ζαγορίου»,προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη κατασκευής νέας μονότοξης πεζογέφυρας, αποκατάσταση Κούλιας και κατασκευή πρόσβασης στη θέση του παλιού γεφυριού «του Κοράκου» στην Άρτα», προϋπολογισμού 209.700,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι.) για την υλοποίηση των υποέργων Υ.Ε.1, Υ.Ε.7 και Υ.Ε.18,της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων»,ενταγμένης με κωδικό ΟΠΣ 5032929 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020″και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

Έγκριση του από 26-04-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων«Επείγουσα αποκατάσταση προσβάσεων προς Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Συρράκου λόγω καταπτώσεων», προϋπολογισμού 59.300,00 € με ΦΠΑκαι κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από πέρας Νιάρχου (θέση Πλάτανος) έως διασταύρωση Πεδινής – Κοσμηράς», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Λεπτομερής αποτύπωση περιοχής Δασικού Χωριού Τζουμέρκων και περιοχής Γέφυρας Κοράκου (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ερεισμάτων, απομάκρυνση καταπτώσεων και βελτίωση οδών πρόσβασης παραγωγικών μονάδων Μάζιας (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης, έγκριση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, για την προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου,

Επικαιροποίηση του Μητρώου και των όρων αυτού, των ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για τη χρονική περίοδο του έτους 2024.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπαίδευση και ενημέρωση μαθητών και πολιτών για θέματα πολιτικής προστασίας και οδικής ασφάλειας, στην Π.Ε. Άρτας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση με τίτλο «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 2024», που διοργανώνεταιστην Θεσσαλονίκη, το διάστημα 19-21/05/2024.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου «Κατασκευή ιστοχώρουτουριστικής προβολής της περιοχής Ζαγορίου, ως εγγεγραμμένο πολιτιστικό τοπίο στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομίας της UNESCO», δαπάνης € 25.000,00 € με ΦΠΑ.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην ενημερωτική εκδήλωση για την αλλεργία και το άσθμα, στις 12/05/2024.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην εκδήλωση χορωδιακής συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στις 17/05/2024, στην αίθουσα «Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος», στα Ιωάννινα.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Σύλλογο Δρομέων Ιωαννίνων, του 7ου Ημιμαραθώνιου Δρόμου Ιωαννίνων, στις18 και 19 Μαΐου 2024, στα Ιωάννινα.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ», διήμερης ημερίδας-παραγωγικής διαβούλευσης στις 18-19 Μάϊου 2024, στο Δεμάτι Ζαγορίου.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση αγώνων Ποδηλατικού Γύρου Ιωαννίνων, από 17 έως 19 Μαΐου 2024.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών για το διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2022 της Περιφέρειας Ηπείρου.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών καταχώρησης στο ΠΣΣΕΗΣ των στοιχείων των υπολοίπων προτάσεων και επικαιροποίηση έως την ολοκλήρωσή τους, προτάσεων ενίσχυσης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο προσκλήσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020»

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Άραχθου», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/Ξ Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕ.ΚΑΤ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μέχρι την 28-10-2024.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών προστασίας οδού από πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Αμπέλια Αθαμανίου ΠΕ Άρτας για το έτος 2024».

Έγκριση του από 24-04-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού τηςανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 1 «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκής (Αχέροντα – Γλυκής)», προϋπολογισμού 546.840,00 € με ΦΠΑ της Πράξης «Έργα εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκής (Αχέροντα – Γλυκής)», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022102676, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) έξι (6) οδηγών της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση ανακοίνωσης – πρόσληψης προσωπικού ΠΕ Κτηνιάτρων (Ι.Δ.Ο.Χ.) της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (Διασυλλογικοί Αγώνες Κωπηλασίας, 4ο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Ενημερωτική Εκδήλωση – Ημερίδα με θέμα «Η Βόρειος Ήπειρος του χθες και του σήμερα»).

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή επαληθευτή για την διενέργεια πρωτοβάθμιου ελέγχου στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έργο με τίτλο: “TRUST – cooperaTion foR sUStainable Transport” στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή διάβασης στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας επί της 8ηςεπαρχιακής οδού καθώς και διεύρυνση διάβασης και κατασκευή ανοιχτού αγωγού ανάντη αυτής στην οδό Αβάσσος- Άνω Ράχη-Δεσποτικά», προϋπολογισμού 37.000,00 € με ΦΠΑ.

Έγκριση δαπανών απολογιστικά και διάθεση πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών της μίσθωσης με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των εδαφικών ορίων της Π.Ε. Πρέβεζας (πχ οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια κλπ)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός αναλογικού ταχογράφου και των συναφών εργασιών τοποθέτησής του, για το φορτηγό όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ7993, του μηχανικού εξοπλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την διοργάνωση από την Π.Ε. Πρέβεζας, της εκδήλωσηςτης Επετείου Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στις 19 Μαΐου 2024.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης καταβολής τόκων της Π.Ε. Πρέβεζας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 60/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στην διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «ShortEncounters International Film Festival».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «19η Μαΐου – Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στην αθλητική εκδήλωση «Πανελλήνιο Τουρνουά Τένις Ε3 OPENΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στην διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «3οΔιεθνές Τουρνουά PETANQUE».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου