Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές λόγω αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού
Αυτόματη αύξηση και των ασφαλιστικών εισφορών θα επιφέρει η αύξηση του κατώτατου μισθού, που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση, για να ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2019.Αυτή είναι μια αρνητική επίπτωση της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, ενώ παράλληλα θα παρασύρει ανοδικά και σειρά επιδομάτων όπως το επίδομα της ανεργίας, διάφορα βοηθήματα που καταβάλλονται και αμοιβές για τη συμμετοχή σε προγράμματος του ΟΑΕΔ, τα υπολογίζονται ως ποσοστά επί του βασικού μισθού.

Αναλυτικότερα σε ότι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές, η ελάχιστη εισφορά υπολογίζεται επί του κατώτατου μισθού. Σήμερα ο βασικός μισθός είναι 586,08 ευρώ και με την αναπροσαρμογή του, θα αυξηθούν αντίστοιχα και οι ελάχιστες εισφορές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου «η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών». Συνεπώς το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών επί πλήρους απασχόλησης για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών που από 1/1/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017.

Στις περιπτώσεις που ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.β') της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222) ήτοι 510,95 ευρώ.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι εφόσον η απασχόληση δεν είναι πλήρης, οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών, έστω κι αν αυτές υπολείπονται της ανωτέρω κατά περίπτωση ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου