Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα 9:30 π.μ.Την Παρασκευή 14-08-2020, και ώρα 09:30  συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου» προϋπολογισμού 122.000,00€ με Φ.Π.Α. 2. Έγκριση του από 07-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού  Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη - Βουλγαρέλι», προϋπολογισμού 820.000,00 € με ΦΠΑ. 3. Έγκριση του από 30-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5022575 και με Κ.Α. 2018ΕΠ01810012. 4. Απόφαση επί της έγκρισης του 2ου/28-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. πρωτ. 107810/735/12-08-2020 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 5. Έγκριση του από 06-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της επαρχιακής οδού από αποκόλληση βράχων στη θέση Άρματα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 6. Έγκριση του από 12-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς παραγωγικές μονάδες βοσκοτόπων Συρράκου», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων», προϋπολογισμού 115.000,00 € με Φ.Π.Α. 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή Σαρακήνικου και Αγίας Παρασκευής για αντιμετώπιση κατολίσθησης», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 30-09-2020. 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 30-11-2020. 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία οδού πρόσβασης από κατολίσθηση στην περιοχή του Κάστρου της Πάργας έως την παραλία του Βάλτου», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 30-09-2020. 11. Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, με α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 80697, για την κατασκευή του έργου «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 3.055.000,00 € με ΦΠΑ. 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2020 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020). 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου». 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - λειτουργικές ανάγκες του νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων». 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ξυλείας για την αποκατάσταση κτηνοτροφικών υποδομών που επλήγησαν από την κακοκαιρία». 16. Έγκριση του από 11-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση στη θέση "Κεφαλόβρυσο" έως τον οικισμό της Τ.Κ. Μανολιάσας», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ. 17. Απόφαση επί της έγκρισης του 2ου/03-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-02-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα – Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. πρωτ. 107812/736/12-08-2020 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης Επαρχιακής Οδού Άγιος Νικόλαος - Βαλανιδιά», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-10-2020. 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή δέντρων (κυπαρίσσια) που βρίσκονται στο έρεισμα της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Μετσόβου θέση Κοπάνων (Άγιος Νικόλαος), (παροχή υπηρεσιών)». 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και ανακατασκευή σωληνωτών οχετών για την αποκατάσταση πρόσβασης προς την περιοχή «Φλέγκα» και προς παραγωγικές μονάδες (παροχή υπηρεσιών)». 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας, διαμόρφωση πρανών και διευθέτηση όμβριων στην ορεινή περιοχή του Ανηλίου έως τα όρια του νομού (παροχή υπηρεσιών)». 22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεωντου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020. 23. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού 877.716,24 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Ιωαννίνων. 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)». 26. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 105637/4692/07-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας». 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανούς σε περιοχή του Δήμου Κόνιτσας με την κατασκευή σαρζανέτ (παροχή υπηρεσιών)». 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή τάφρων για αποφυγή κατολίσθησης σε περιοχή του πρώην Δήμου Μαστοροχωρίων (παροχή υπηρεσιών)». 29. Έγκριση του από 31-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-07-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ. 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού προς Ράμια Άρτας (παροχή υπηρεσιών)». 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση δασικού δρόμου δημόσιου δάσους Καστανιάς (προμήθεια υλικών)». 32. Έγκριση του από 04-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Στηθαία ασφαλείας - Σήμανση στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α.. 33. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020. 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020. 35. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση καθαρισμού φράγματος Ράγιου Σαγιάδας από ξερούς κορμούς δέντρων πλατάνων που έχουν συσσωρευθεί στο φράγμα (παροχή υπηρεσιών). 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους εκατέρωθεν των επαρχιακών οδών της ΤΚ Πλατανιάς έτους 2020 (παροχή υπηρεσιών)». 38. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες Αναδασμού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων» αναδόχου κ. Δημητρίου Παππά. 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο κόμβος Πάργας – Πάργα - Αγιά (παροχή υπηρεσιών)». 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια φυτών και φύτευση αυτών στον κόμβο Πάργας επί της εθνικής οδού Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας». 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και εξυγίανσης σαθρού τμήματος οδικού δικτύου και σύνδεση με παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων (παροχή υπηρεσιών)»..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου