Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Περιφέρεια Ηπείρου: Κατεπείγουσα συνεδρίαση -διά περιφοράς- του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 14.00


Σας καλούμε στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, του άρθρου 10 της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76 , όπως ισχύει και της υπ΄αριθμ. 642/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε)), με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα, λόγω αναγκαιότητας άμεσης υλοποίησης της προηγηθείσας 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Π.Η., έτους 2021.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου