Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2014


(1 ΕΥΡΩ) ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2014 

ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ ΤΑΧ’ ΑΥΡΙΟΝ ΕΣΕΤ’ ΑΜΕΙΝΟΝ

(χρειάζεται θάρρος για να γίνει το αύριο καλύτερο)
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ (ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ. = 1 ΕΥΡΩ)

1 - Εάν σας σταματήσει τροχονόμος και σας ζητήσει την απόδειξη καταβολής τελών θα του μιλήσετε ευγενικά και θα του δώσετε την δήλωση πληρωμής 1 ευρώ, θα του πείτε ότι τόσο αξίζουν οι δρόμοι της περιοχής μου, και θα του ζητήσετε να διαβάσει τους λόγους που αναφέρουμε στην αίτηση-δήλωση προς ΔΟΥ, και αποτελούν τεκμηρίωση της πληρωμής του 1 ευρώ.
2 - Εάν σας πει ότι θα «βεβαιώσει παράβαση», τότε θα του ζητήσετε να σας καλέσει εγγράφως με κλήση προς ακρόαση σε χρόνο εύλογο, σύμφωνα με τα

άρθρα που θα του δείξετε.
3 - Εάν επιμείνει να σας δώσει κλήση, μιλώντας του πάντα ευγενικά, θα του ζητήσετε να γράψει πάνω στη κλήση την αιτιολογία του, δηλαδή, γιατί απορρίπτει κάθε έναν από τους 10 νομικά και ουσιαστικά βάσιμους λόγους που αναφέρουμε και θα δείτε πιο κάτω.

Εκτυπώνουμε τα δύο κατωτέρω έγγραφα, τα μελετάμε και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σύμφωνα με αυτά ή προετοιμάζουμε την δική μας εκδοχή. Ενημερώνουμε με νέα επιχειρήματα…

1. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης (Ενημερώνουμε το αστυνομικό όργανο για τα ισχύοντα στο Σύνταγμα και τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας). Μπορούμε να το έχουμε πάντοτε στο αυτοκίνητο και να το επικαλεστούμε για να εμποδίσουμε την επιβολή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης προστίμου σε περίπτωση που έχουμε βάσιμους λόγους και προκειμένου να αιτηθούμε/επιβάλλουμε να εξεταστούν οι αιτιάσεις μας.

_____________________________________________________________

ΕΓΓΡΑΦΟ 1: (εκτυπώστε όσα αντίγραφα θέλετε)

_____________________________________________________________

Α. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Άρθρο 20

Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.

Β. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

«Άρθρο 6: Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
1. Οι διοικητικές αρχές πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα.
2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
3. Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, είναι κατ’ εξαίρεση, δυνατή η χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου, ρύθμιση. Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η διοικητική αρχή μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, οπότε και προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύει αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει.
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές με τη δυσμενή διοικητική πράξη διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής».

Παρελήφθη όμοιο αντίγραφο σήμερα ……/……./ 201.. και ώρα ……..…
στο …………χλμ. της ………………………..…..……………………..… ή στην πόλη ……….. οδός ………………. από τον τροχονόμο υπηρεσίας κύριο ………………………………………

Ο ιδιοκτήτης του ΙΧ Ο τροχονόμος/αστυνομικός υπηρεσίας

… …

___________________________________________________________

ΕΓΓΡΑΦΟ 2:

___________________________________________________________

ΑΙΤΗΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 20 §2 του Συντάγματος και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
Άρθρο 6: Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου.

του ____________________________

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΑΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΩΝ, με βάση το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος και, ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ ΕΠ΄ ΑΥΤΩΝ, ΠΡΙΝ ΜΟΥ ΕΠΙΔΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ/ΤΡΟΧΟΝΟΜΟ

Κύριο ……………… …………………… ………………… ………………
(όνομα) (επώνυμο) (Τροχαία) (Αρ. Μητρώου)

Ημερομηνία ……/……/ 201..

Κύριε ………………….…….,

Σας ζητώ να καταχωρίσετε στην ενδεχόμενη διοικητική πράξη σας επιβολής προστίμου σε βάρος μου λόγω πληρωμής 1 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2014 του με αρ. κυκλοφ. _______ αυτοκινήτου μου την παρακάτω εξώδικη δήλωση (5 σελίδων) προσφορά ενός ευρώ προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία και το Τ.Π.Κ.Δ. και ειδικότερα τους παρακάτω 10 λόγους και να απαντήσετε εγγράφως επ΄ αυτών και να αιτιολογήσετε γιατί δεν τους κάνετε δεκτούς:

1ος Λόγος: Διότι, ενώ τα τέλη κυκλοφορίας είναι τέλος ανταποδοτικό και έπρεπε άμεσα να επανεπενδύεται στον τόπο είσπραξης, στη προκειμένη περίπτωση στον νομό ___________, για συντήρηση του οδικού δικτύου και κατασκευή νέων δρόμων, από τα τεράστια ποσά που εισέπραξε τα προηγούμενα χρόνια το κράτος, που εσείς εκπροσωπείτε, από τα τέλη κυκλοφορίας μόνον ένα ελάχιστο μέρος επέστρεψε στο νομό Λαρίσης και στην περιοχή που ζω, εργάζομαι και δραστηριοποιούμαι. Αποτέλεσμα οι δρόμοι να είναι άθλιοι, επικίνδυνοι, γεμάτοι λακκούβες παντού, βασανιστήριο καθημερινό για εμάς τους πληρωτές του τέλους, ιδιοκτήτες των Ι.Χ., με αποτέλεσμα η υστέρηση και υπανάπτυξη του νομού να οφείλεται και στο άθλιο και ελλιπές οδικό δίκτυο σε αντιδιαστολή με τα υπέρογκα τέλη κυκλοφορίας που μου επέβαλαν οι κυβερνώντες. Αντί να καταβάλω τέλη κυκλοφορίας σε ένα οδικό δίκτυο που δεν καλύπτει ούτε κατ’ ελάχιστον τις ανάγκες ασφαλούς μετακίνησης πρέπει να εισπράξω αποζημίωση από το κράτος (εσάς) και την αυτοδιοίκηση που δεν μου επιτρέπεται να χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου με ασφάλεια στις περισσότερες περιοχές και όχι να πληρώνω και από πάνω αυτά τα δυσβάστακτα τέλη/χαράτσια.
2ος Λόγος: Διότι, δεν υπάρχει λογοδοσία από τους υπουργούς και τους βουλευτές πού πήγαν τα χρήματά μας, και γιατί μέρος τους δεν επανεπενδύθηκε στη συντήρηση του οδικού δικτύου του νομού ____________ και της Περιφέρειας __________________.
3ος Λόγος: Διότι, αντισυνταγματικά και παράνομα ζητούνται προκαταβολικά τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
4ος Λόγος: Διότι, αντισυνταγματικά, παράνομα και χωρίς συνταγματική και δίκαιη αιτιολογία προβλέπεται διπλασιασμός των τελών σε όποιον τα καταβάλει μετά την 1η του έτους.
5ος Λόγος: Διότι, το κράτος δεν εφάρμοσε τον ανταποδοτικό τους χαρακτήρα,
6ος Λόγος: Διότι, το οικογενειακό μου εισόδημα μειώθηκε, κατά 50 % – 70%, ενώ αυξήσατε τα τέλη κυκλοφορίας κατά ληστρικό τρόπο και χωρίς αιτιολογία.
7ος Λόγος: Διότι αντισυνταγματικά, παράνομα και χωρίς αιτιολογία προβλέπεται και επιβάλλεται προκαταβολή του τέλους αυτού, μολονότι υπερβαίνει το ποσό των 200€.
8ος Λόγος: Διότι, τα τέλη κυκλοφορίας δεν αποτελούν φορολογικό τεκμήριο επειδή δεν δηλώνονται στην ετήσια φορολογική δήλωση και βάσει αυτού δεν μπορεί να περαστεί ως χρέος προς την εφορία σε περίπτωση μη καταβολής τους.
9ος Λόγος: Διότι, δεν έχω χρήματα να τα πληρώσω, αφού μείωσα και τις μετακινήσεις μου με αυτοκίνητο το δε Δημόσιο – Κράτος (Εσείς) εισπράττει ως φόρο το 60 % του ποσού (~1,78 €) που πληρώνω για κάθε ένα λίτρο καυσίμου, χωρίς να μας λέτε πού πάνε οι φόροι μας και αφήνετε τους δρόμους μας άθλιους και ένα καθημερινό βασανιστήριο για τους οδηγούς, μου προκαλείτε φθορές και πολλές φορές ζημίες στο αυτοκίνητό μου από τις πολλές λακκούβες, και ηθική βλάβη, αφού ταλαιπωρούμαι και στενοχωριέμαι καθόσον πρέπει να κοιτάζω πως θα αποφεύγω τις λακκούβες και να οδηγώ υπό καθεστώς πίεσης πηγαίνοντας στη δουλειά μου όσες φορές έχω την δυνατότητα να χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου, αφού κάθε φορά έχω στη σκέψη μου τις φθορές που έχουν υποστεί τα λάστιχα, το σύστημα ανάρτησης, διεύθυνσης κ.λ.π. του οχήματός μου.
10ος Λόγος: Όπως θα πρέπει να γνωρίζετε, από 28/9/2012 έχουν κατατεθεί από τον κ. Αρτέμη Σώρρα έξι (6) ομόλογα, ποσού εκατόν δισεκατομμυρίων ($100.000.000.000) δολαρίων ΗΠΑ έκαστο, σε λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας στον οποίο μέτοχος είναι ο Ελληνικός Λαός επομένως και εγώ εφόσον έχω υπογράψει στο “ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ,” περί αποδοχής της πρότασης δανειοδότησης της χώρας από τον συγκεκριμένο λογαριασμό και σχεδόν μηδενικό επιτόκιο για 100 χρόνια, το οποίο ψήφισμα αυτή την στιγμή είναι εν εξελίξει σε ολόκληρη την χώρα. Η ελληνική κυβέρνηση όφειλε από τον Οκτώβριο του 2012 να είχε ρευστοποιήση τα ομόλογα αυτά προκειμένου να απεμπλακή η χώρα από την τρόικα και να ξεκινήση η ανάπτυξη της οικονομίας μας, πράγμα το οποίο δεν έπραξε ούτε μετά την υπ.αριθ. 67650/13 απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης (Μονομελές Πλημελειοδικείο Αθηνών) που διέλυσε κάθε δυσπιστία πάνω στο θέμα αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που η ελληνική βουλή και η κυβέρνηση κατηγορούνται από τον Νοέμβριο 2012 από τον κ. Αρτέμη Σώρρα για εσχάτη προδοσία και ο Υπουργός Οικονομικών για κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος. Αν η ελληνική κυβέρνηση είχε ρευστοποιήσει τα ομόλογα θα είχε προκαλέσει πρωτοφανή ανάπτυξη στην χώρα μας και τελικά την άμεση βελτίωση των υποδομών στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δρόμοι και επίσης κατάργηση των πάσης φύσεως φόρων και τελών/ χαρατσιών που εισπράττονται με πρόσχημα μόνον το χρέος της χώρας.

Ο Λαβών Αστυνομικός/Τροχονόμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου