Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016

Η ανακύκλωση στην Ελλάδα μέσα από το Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση του 2939/2001
Η ανακύκλωση στην Ελλάδα μέσα από το Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση του 2939/2001
(και η νομοθετική πρωτοβουλία για μείωση της πλαστικής σακούλας)
Χριστίνα Ευθυμιάτου Χημικός Μηχανικός Mέλος ΔΣ Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης -ΕΟΑΝ
Εισαγωγή

Σχέδιο Νόμου υπό διαβούλευση για την τροποποίηση του Ν. 2939/01 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντωνhttp://www.opengov.gr/minenv/?p=8146
Μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12.00 π.μ.

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, τροποποιείται το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης στην χώρα, δηλαδή ο νόμος 2939/01.

Τροποποιούνται επίσης και ενσωματώνονται τα ΠΔ που ρύθμιζαν λειτουργία του ΕΟΑΝ, με δεδομένο ότι ο Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης –ΕΟΑΝ με την υφιστάμενη δομή και διάρθρωσή του δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στον πολύ σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, ως ο καθ ύλην αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του σχεδιασμού της ανακύκλωσης στη χώρα και τον έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας της ανακύκλωσης.

Βασικοί στόχοι
Ο Νόμος 2939/01, είναι με τα σημερινά δεδομένα αναχρονιστικός
Δεν υιοθετεί τις βασικές αρχές της οδηγίας 2008/98/ΕΕ περί αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας

Χρήζει προσαρμογής με βάση τις νέες πολιτικές επιλογές περί διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας. Ήδη στα τέλη του 2014, εγκρίθηκε το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων(ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Το νέο ΕΣΔΑ συμπυκνώνει τη διαφορετική πολιτική αντίληψη προς ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, όπου κύριος άξονας αυτού είναι η ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, θέτοντας παράλληλα νέους ποσοτικούς στόχους

Ήταν επομένως επιβεβλημένο να υιοθετηθεί ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο που θα αποσκοπεί στην πλήρη εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής τους, στη διασφάλιση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και στην χρήση ανακυκλωμένων αποβλήτων ως σημαντικής πηγής πρώτων υλών

Η δεκάχρονη λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ),, ανέδειξε σειρά δυσλειτουργιών, με αποτέλεσμα, σε κάποιες περιπτώσεις να μην επιτυγχάνονται οι τιθέμενοι από τις οδηγίες της ΕΕ και το εθνικό δίκαιο στόχοι, αλλά και να παρατηρούνται φαινόμενα αδιαφάνειας, μη εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Επιπλέον παρατηρήθηκε υπέρμετρη συσσώρευση οικονομικών πόρων στα ΣΕΔ, που προέρχονται από τις χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν οι παραγωγοί στα συστήματα, και που τελικά έχουν μετακυλιστεί στη τιμή των προϊόντων και άρα στον ίδιο τον καταναλωτή, τα οποία θα πρέπει να διατεθούν για την βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων.

Ο προτεινόμενος νέος Νόμος στοχεύει η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), θέτοντας όρους που αποσκοπούν στη διαφάνεια τον καλύτερο έλεγχο και τον εξορθολογισμό του κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να προκύπτει ανταποδοτικό όφελος προς τον πολίτη από την ανακύκλωση.

Αποσκοπεί επίσης στην ενθάρρυνση πρωτοβουλιών συμμετοχής της κοινωνικής οικονομίας και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση αποβλήτων, με στόχους κοινωνική συμμετοχή, κοινωνικό έλεγχο και επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων.

Βασικές τροποποιήσεις με το νέο Ν-Σ ανακύκλωσης
Άρθρο 8:Ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών και την επαναχρησιμοποίηση, αλλά και Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών
Άρθρο 4Α: Ρυθμίσεις για τους Φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ
Άρθρο 4Β: Διατάξεις γενικής εφαρμογής για τα ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ
Άρθρα 7 και 13 :Ειδικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων
Άρθρα 5 και 11: Προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων
Άρθρο 6 Περιορισμός χρήσης υλικών
Άρθρο 10: Υποχρεώσεις παραγωγών, διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του δημοσίου
Άρθρο 15: Έλεγχοι
Άρθρο 16: Κυρώσεις
Άρθρο 17: Επιτροπή Διαβούλευσης
Άρθρα 20-22: Σχετικά με τον ΕΟΑΝ

Βασική Τροποποίηση Ν-Σ: Νέοι Ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης βάσει νέου ΕΣΔΑ

Τα ΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών υποχρεούνται στη σταδιακή επίτευξη των ποσοτικών στόχων του νέου ΕΣΔΑ για ανακυκλώσιμα υλικά και απόβλητα συσκευασίας.
Στόχοι του νέου ΕΣΔΑ:
1. Ανακυκλώσιμα Υλικά
Ανακύκλωση γυαλιού 65% κ.β, χαρτιού/χαρτονιού 65% κ.β., μετάλλου 65% κ.β., πλαστικού 65% κ.β.
2. Απόβλητα συσκευασίας -ανάκτηση επί του συνόλου
Ανακύκλωση επί του συνόλου 80,2% κ.β.
Ανακύκλωση γυαλιού 70% κ.β., χαρτιού/χαρτονιού 92% κ.β., μετάλλου 70% κ.β., πλαστικού 70% κ.β., ξύλου 80% κ.β.
3. Βιοαπόβλητα
Χωριστή συλλογή 40% κ.β.
4. Βιοαποδομήσιμα Απόβλητα
Μείωση ποσότητας που οδηγείται σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ στο 35% κ.β. σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του 1997
Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ: Ορισμοί –Ρυθμίσεις φορέων Εναλλακτικής διαχείρισης
Οι «παραγωγοί» των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, στη βάση της αρχής της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (Extended Producer Responsibility Principle), συστήνουν εταιρείες (οποιασδήποτε νομικής μορφής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), τα επονομαζόμενα Συστήματα Συλλογικής ή Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Σ.Ε.Δ., με κύριο σκοπό την ανάληψη της υποχρέωσης της οργάνωσης όλων των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης των προϊόντων τους που διακινούν στην ελληνική αγορά.
Ως «Εναλλακτική Διαχείριση» νοούνται οι εργασίες συλλογής, συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης, των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ώστε με την επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησή τους να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.

Τα ΣΕΔ εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Πλην των αποβλήτων συσκευασιών μέχρι στιγμής στην εναλλακτική διαχείριση έχουν ενταχθεί:
α) τα απόβλητα (λιπαντικά) έλαια,
β) τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων,
γ) τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους,
δ) τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών,
ε) τα απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και
στ) τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

«Φορέας Σ.Σ.Ε.Δ»: νοείται το νομικό πρόσωπο που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή αστικής εταιρείας και έχει ως αποκλειστικό καταστατικό ή εταιρικό σκοπό, την οργάνωση και λειτουργία Σ.Ε.Δ. σε συλλογική βάση (Σ.Σ.Ε.Δ.).

«Φορέας Α.Σ.Ε.Δ.»: νοείται το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι παραγωγός συσκευασιών ή παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων και οργανώνει και λειτουργεί για τα απόβλητά του Σ.Ε.Δ. σε ατομική βάση (Α.Σ.Ε.Δ).

Ο Ελληνικός Οργανισμός ΑΝανακύκλωσης είναι υπεύθυνος για να εγκρίνει και εποπτεύει / ελέγχει τη λειτουργία των Σ.Ε.Δ Το σύνολο των ενεργειών και των αποτελεσμάτων του έργου τους το αναφέρουν στον ΕΟΑΝ, με τη μορφή ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων που υποβάλλονται για κάθε ημερολογιακό έτος έως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους.

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ: Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών
Η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών οργανώνεται από:

α) τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού ή
β) από τους φορείς ΑΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή
γ) τους φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών,υποχρεωτικά στην περίπτωση αυτή σε συνεργασία με ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή ΦΟΔΣΑ,
αλλά και
δ) τους φορείς κοινωνικής οικονομίας εφόσον προβλέπεται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ή υπάρχει έγγραφη συμφωνία αυτών με τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών από ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ο ΟΤΑ υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. αίτηση που συνοδεύεται από το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών για έγκριση.
Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών από τα ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών, καταρτίζεται εξαετής σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του/ των φορέων ΣΣΕΔ και των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και μεταξύ του φορέα ΣΣΕΔ και των φορέων κοινωνικής οικονομίας (βλ πρόσφατο Νόμο)

Καθιερώνεται η χωριστή συλλογή 4 ρευμάτων χαρτιού, μετάλλων, πλαστικών και γυαλιού
Συστήματα Διαλογής στην Πηγή (ΣΔσΠ)
Πράσινα σημεία
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ: Οροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των ΣΕΔ
Θεσπίζονται όροι που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των φορέων ΣΕΔ, στη διαφάνεια τον καλύτερο έλεγχο και τον εξορθολογισμό του κόστους των υπηρεσιών
Μειώνονται τα ειδικά αποθεματικά που σχηματίζουν τα ΣΕΔ, τα οποία οφείλουν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς τους, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει ο Ε.Ο.ΑΝ.
Παρακολουθείται η λειτουργία των ΣΕΔ, πέραν των προβλεπόμενων ελέγχων, με την υποβολή και αξιολόγηση εκθέσεων.
Εξειδικεύονται τα θέματα ελέγχων και συστηματικής παρακολούθηση των φορέων ΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ, και συνολικότερα του ελέγχου και της παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων της ανακύκλωσης
Εισάγονται όρια στα διοικητικά κόστη των φορέων ΣΣΕΔ.

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την αποφυγή φαινομένων άνισης μεταχείρισης, θεσπίζεται το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του υπαλλήλου επιχείρησης η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.
Τίθεται η απαγόρευση οι φορείς των συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ) να εκτελούν εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης (συλλογής και μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας), εκτός εάν έχει για το σκοπό αυτό δοθεί σχετική έγκριση από τον ΕΟΑΝ.

Εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ανά ρεύμα εναλλακτικής διαχείρισης
1. Συσκευασίες & Απόβλητα Συσκευασιών
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.)
Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε. (Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.)
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

2. Απόβλητα Ελαίων
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΑΕ (ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ) πρώην ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ

3. Μεταχειρισμένα Ελαστικά
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών (ECOELASTIKA Α.Ε.)

4. Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών
Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Α.Ε. (ΑΦΗΣ Α.Ε.)
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείριση Συσσωρευτών Α.Ε. (ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.)
Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Re-Battery Α.Ε
Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας Α.Ε. (COMBATT A.E)


Εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ανά ρεύμα εναλλακτικής διαχείρισης

5. Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής
Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ)


6. Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.
Φωτοκύκλωση Α.Ε.

7. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος Α.Ε. (ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.)
Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας Ε.Π.Ε. (Σ.ΑΝ.Κ.Ε. Ε.Π.Ε.)
Εναλλακτική Διαχείριση Προϊόντων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων Α.Ε. (Σ.Ε.Δ.Π.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.)
Ι. ΚΟΥΦΙΔΗΣ - Ι. ΚΤΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Χαλκιδικής Ο.Ε.)
Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.)
Ψάρρας - Εναλλακτική Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. Α.Μ.Κ.Ε.
Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας Α.Μ.Κ.Ε. (Α.Α.Ν.ΕΛ.)
Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.(ΔΙΑΣ Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ)
Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Α.Ε.

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ: Υποχρεώσεις παραγωγών, διακινητών συσκευασίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του δημοσίου

Οι παραγωγοί συσκευασιών υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. και στα ΣΣΕΔ αληθή στοιχεία για τις ποσότητες συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά
Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν είναι φορείς ΑΣΕΔ ή δεν έχουν ενταχθεί σε ΣΣΕΔ.
Οι δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας
Από την 1.1.2017, οι φορείς λειτουργίας (κάτοχοι της άδειας λειτουργίας) χώρων συνάθροισης κοινού όπως κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, τα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, καθώς και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος με δυνατότητα άνω των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας.

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ Έλεγχοι

1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει και διενεργεί ελέγχους που αναφέρονται:
α) Στην τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
β) Στη λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων από τους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ δεδομένων.
γ) Στην υλοποίηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των παραγωγών/διαχειριστών άλλων προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή την ένταξη τους σε ΣΣΕΔ.
δ) Στις πληροφορίες που παρέχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους υπόχρεους παραγωγούς, σχετικά με τις διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
ε) Στη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων άλλά και τη νόμιμη χρήση της σήμανσης.
η) Στην τήρηση, από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
θ) Στην τήρηση, από τους ΟΤΑ των όρων και υποχρεώσεων που ορίζονται από τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του και

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των αρμόδιων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχών, των περιβαλλοντικών ελεγκτών, των διωκτικών οικονομικών αρχών της χώρας, της ΕΛΤΕ καθώς και κάθε άλλης
αρμόδιας δημόσιας αρχής.

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ Περιορισμός χρήσης υλικών

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του E.O.A.N. μπορεί να απαγορεύεται ή να περιορίζεται η χρήση ορισμένων υλικών ή να επιβάλλεται η χρήση συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή η επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία για ορισμένες συσκευασίες.

Με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται εμπόδια στο εμπόριο και στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Νέες εξελίξεις σε νομοθετικό επίπεδο – Ενσωμάτωση οδηγίας για την πλαστική σακούλα

Οδηγία 2015/720/ΕΕ: Τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς 1

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τη σταθερή μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς στο έδαφός τους. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν
τη θέσπιση εθνικών στόχων μείωσης,
τη διατήρηση ή εισαγωγή οικονομικών μέσων καθώς και
την επιβολή περιορισμών εμπορίας, εφόσον οι περιορισμοί αυτοί είναι αναλογικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις

Αναμενόμενες νομοθετικές προβλέψεις

Από μία ημερομηνία στο α εξαμηνο του 2017 οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς μιας χρήσης κάτω των 100μικρών (≤ 100μm), θα διατίθενται στα σημεία λιανικής πώλησης με περιβαλλοντικό τέλος ανά τεμάχιο μεταφοράς.

Το τέλος, στις μεν επώνυμες πλαστικές σακούλες, θα αποδίδεται από τα σημεία λιανικής πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, στις δε ανώνυμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς θα αποδίδεται από τους παραγωγούς (κατασκευαστές ή εισαγωγείς) στο Πράσινο Ταμείο.

Το τέλος εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στην τιμή των 8 λεπτών για πλαστικές σακούλες μέχρι 50 μικρά (≤ 50μm), και των 6λεπτών για πλαστικές σακούλες μεταξύ 50μm και 100μm (50μm-100μm).

Οι πλαστικές σακούλες που πληρούν τις απαιτήσεις ανάκτησης μέσω λιπασματοποίησης και βιοαποικοδόμησης θα διατίθενται, με μικρότερο περιβαλλοντικό τέλος.

Επιπλέον λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα όπως τα κάτωθι:
Τα σημεία λιανικής πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, με προσωπικό άνω των 5 εργαζομένων, υποχρεούνται να διαθέτουν πλαστικές σακούλες ή τσάντες ή δικτάκια πολλαπλών χρήσεων σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή.
Τα σημεία λιανικής πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, υποχρεούνται να αναγράφουν σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή ότι «Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς μιας χρήσης κάτω των 100μ υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος με σκοπό τη μείωση χρήσης τους».
Το τέλος θα εισπράττεται από το Πράσινο Ταμείο και θα κατατάσσεται στην κατηγορία «πόροι περιβαλλοντικής νομοθεσίας»

Τα έσοδα που θα εισπράττει το Πράσινο Ταμείο θα αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο και τον ΕΟΑΝ για την κάλυψη δράσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα που αναλαμβάνουν για την εφαρμογή του νόμου, αλλά και στους ΦΔ προστατευόμενων περιοχών, σε Δήμους, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, δημόσιους φορείς, για χρηματοδότηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος ή δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών η δράσεων ξεχωριστής συλλογής πλαστικής σακούλας

1 Ως “λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς” ορίζονται οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά
Περιεχόμενα:
Εισαγωγή 1
Βασικοί στόχοι 1
Βασικές τροποποιήσεις με το νέο Ν-Σ ανακύκλωσης 3

Βασική Τροποποίηση Ν-Σ: Νέοι Ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης βάσει νέου ΕΣΔΑ 4

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ: Ορισμοί –Ρυθμίσεις φορέων Εναλλακτικής διαχείρισης 4

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ: Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών 6

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ: Οροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των ΣΕΔ 7

Εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ανά ρεύμα εναλλακτικής διαχείρισης 7

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ: Υποχρεώσεις παραγωγών, διακινητών συσκευασίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του δημοσίου 9

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ Έλεγχοι 10

Βασικές Τροποποιήσεις Ν-Σ Περιορισμός χρήσης υλικών 11

Νέες εξελίξεις σε νομοθετικό επίπεδο – Ενσωμάτωση οδηγίας για την πλαστική σακούλα 11

Εισαγωγή

Σχέδιο Νόμου υπό διαβούλευση για την τροποποίηση του Ν. 2939/01 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων


http://www.opengov.gr/minenv/?p=8146


fotavgeia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου