Κυριακή 30 Απριλίου 2017

Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός 794.592€ για την αποκομιδή απορριμμάτων σε Πέρδικα και Σύβοτα
O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σ ε δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό (διεθνή) διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Πέρδικας και Συβότων», για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα προαίρεσης για 12 επιπλέον μήνες, ήτοι συν ολικής χρονικής διάρκειας 36 μηνών.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α ́βαθμού) μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή με κύρια δραστηριότητά την παροχή γενικών δημ όσιων υπηρεσιών και με τα κάτωθι στοιχεία:
Επωνυμία: Δήμος Ηγουμενίτσας Ταχυδρομική διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, Ελλάδα Κωδικός ΝUTS: GR212 (Κύριος τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών: Δήμος Ηγουμενίτσας) Τηλέφωνο: 2665 361 212 Φαξ: 2665 0 29119 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: igoumen2@otenet.gr Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.igoumenitsa.gr Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.:2665 361 212, fax: 2665029119


Το αντικείμενο των υπηρεσιών-εργασιών περιλαμβάνει τη μηχανική αποκομιδή των μη επικίνδυνων στερεών αστικών απορριμμάτων από τους κοινούς κάδους αποκομιδής που βρίσκονται στις περιοχές ων Δημοτικών Ενοτήτων Πέρδικας και Συβότων.


Δεν περιλαμβάνει τη συλλογή ογκωδών υλικών που θα πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Δήμου.


Ο χώρος διάθεσης των απορριμμάτων θα είναι ο Χ.Υ.Τ.Α Καρβουναρίου.


Αντικείμενο των υπηρεσιών αποτελεί επίσης ο καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων στις προαναφερθείσες Δημοτικές Ενότητες (άδειασμα από τα επιστήλια καλάθια, καθαρισμό των πλατειών και οδών).


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, 90610000-6 (Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης oδών) και 9091800 0-5 (Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων).


Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 529.728,00€ χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης και στο ποσό των 794.592,00€ εφόσον γίνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης.


Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: 20.6277.06 των οικονομικών ετών 2017-2020.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ύστερα από κανονική προθεσμία δημοσίευση της προκήρυξης (ελάχιστη προθεσμία 35 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ένωσης)


Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.


Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα αναρτηθούν όλα τα έγγραφα της σύμβασης τα οποία θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση.


Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29 Μαΐου 2017 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 2 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου