Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 10/7-9-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
AΠΟΦΑΣΗ 179 / 2014
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 7Η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Κων/νου Γκέγκα, πρώτου σε ψήφους του επιτυχόντος συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» ΤΩΝ Δημοτικών Εκλογών της 18-5-2014, με αριθ.πρωτ. 10606 / 2-9-2014, που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 & 74 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [21] μέλη του Δ.Σ.
Βρέθηκαν παρόντα τα [21], ήτοι:Μετά τη διαπίστωση της παραπάνω απαρτίας, ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου και μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, καλεί τα μέλη του νεοεκλεγέντος Προεδρείου να πάρουν τις θέσεις τους στο Προεδρείο.

Στη συνέχεια ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. Μάτσιας Βασίλειος, εισηγούμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξήγησε τον τρόπο διεξαγωγής των ψηφοφοριών για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, για το πρώτο μισό της Δημοτικής περιόδου [από 1-9-2014 έως 28-2-2017], που σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, θα αποτελείται από το Δήμαρχο [ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο] και 6 μέλη [4 της πλειοψηφίας και 2 της μειοψηφίας] τα οποία θα εκλεγούν, καθώς και 5 αναπληρωματικά μέλη [3 της πλειοψηφίας και 2 της μειοψηφίας], τα οποία επίσης θα εκλεγούν.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το σύνολο των μελών της μειοψηφίας να προτείνει 2 υποψήφια τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Στο σημείο αυτό ο σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας Καραγιάννης Παναγιώτης, δήλωσε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά στην περίπτωση που δεν θα προταθεί από τη μείζονα μειοψηφία, θα απέχει από την ψηφοφορία.
Μετά από μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών της μειοψηφίας.
Παρόντες: 8 , ψήφισαν: 7, αποχή: 1 και έλαβον:
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ:
1. ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: 7 ψήφοι.
2. ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 7 ψήφοι.

Οπότε προτείνονται από τη μειοψηφία οι:
1. ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ:
1. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 7 ψήφοι.
2. ΝΤΡΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ: 7 ψήφοι
Οπότε προτείνονται από τη μειοψηφία οι:
1. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΝΤΡΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το σύνολο των μελών της πλειοψηφίας να προτείνει υποψήφια τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και προτάθηκαν οι εξής:
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:
1. ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. ΒΙΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3. ΓΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας και αφού προτάθηκαν οι υποψήφιοι για την Oικονομική Επιτροπή [Τακτικοί και αναπληρωματικοί], ο Πρόεδρος κάλεσε από κοινού όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια έγινε η ψηφοφορία.
Παρόντες Δημ. Σύμβουλοι: 21, ψήφισαν: 20, αποχή: 1, βρέθηκαν [20] έγκυρα ψηφοδέλτια και εκλέχθηκαν οι εξής, οι οποίοι έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ., ήτοι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
1. ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ψήφοι: 20. [Από την πλειοψηφία]
2. ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ψήφοι 20. [Από την πλειοψηφία]
3. ΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ψήφοι: 20. [Από την πλειοψηφία]
4. ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ψήφοι: 20. [Από την πλειοψηφία]
5. ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: ψήφοι: 20. [Από τη μειοψηφία]
6. ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ψήφοι: 20. [Από τη μειοψηφία]
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
1. ΒΙΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: ψήφοι: 20. [Από την πλειοψηφία]
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛ.: ψήφοι: 20. [Από την πλειοψηφία]
3. ΓΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ψήφοι: 20. [Από την πλειοψηφία]
4. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝ.: ψήφοι: 20. [Από τη μειοψηφία]
5. ΝΤΡΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ: ψήφοι: 20. [Από τη μειοψηφία].
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου, για το πρώτο μισό της Δημοτικής περιόδου [από 1-9-2014 έως 28-2-2017] , συνολικά και με τη σειρά εκλογής τους, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
1. ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τακτικό μέλος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχος].
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
1. ΒΙΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3. ΓΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΝΤΡΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 179 / 2014
Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου