Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Οδηγίες για τα καυσόξυλα


Οδηγίες για τα καυσόξυλα 


Ανακοίνωση σχετικά με την εμπορία, διακίνηση και πώληση καυσόξυλων εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Η εμπορία, διακίνηση και πώληση καυσόξυλων γίνεται σύμφωνα

με το άρθρο 132 της υπ’ αρίθμ. Α2-718 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ - ΦΕΚ 2090/31-7-2014) με μονάδα μέτρησης το χωρικό κυβικό μέτρο (m3) το οποίο αναφέρεται στον όγκο που καταλαμβάνεται από το ξύλο καθώς και από τον αέρα. Το κενό διάστημα θεωρείται ως γεμάτος χώρος.
Η διακίνηση, διάθεση και αγορά καυσόξυλων με χωρικό κυβικό μέτρο (m3) είναι υποχρεωτική και είναι προς όφελος των καταναλωτών να αναζητούν την τιμή πώλησης ανά κυβικό μέτρο στον τιμοκατάλογο του καταστήματος ο οποίος πρέπει να είναι ανηρτημένος σε κεντρικό σημείο και καθαρογραμμένος με ευανάγνωστα γράμματα.
Ο Τιμοκατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει:
- Το είδος του ξύλου
- Την τιμή σε €/m3 στοιβαχτού ή
- Την τιμή σε €/m3 χύδην καθώς και
- Τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, μεγασάκους κ.ά.) που χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων.
Το κυβικό χωρικό μέτρο είναι προς όφελος των

καταναλωτών διότι:
- Η υγρασία των καυσόξυλων δεν επηρεάζει την τιμή πώλησης.
- Οι καταναλωτές μπορούν να ελέγξουν πριν ή μετά την αγορά τον όγκο καυσόξυλων που αγοράζουν.
- Ο έλεγχος του κόστους είναι ευκολότερος.
- Η μέτρηση γίνεται με μία απλή μετροταινία.
- Ελαχιστοποιείται η περίπτωση λάθους ή δόλιας πράξης.
- Είναι ευκολότερη η μέτρηση του αποθηκευτικού χώρου
Οι περιπτώσεις τιμολόγησης και διάθεσης των καυσοξύλων λιανικώς είναι μόνο δύο:
1.«Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (χωρικό Μ3 ή χ.κ.μ. χύδην) νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα που δεν είναι στοιβαγμένα.
2.«Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (χωρικό Μ3 ή χ.κ.μ. στοιβαχτού) νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από ταχτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.
Ο Υπολογισμός του κυβικού μέτρου (Μ3) γίνεται πολλαπλασιάζοντας τις διαστάσεις του περιέκτη που έχει ορθογώνιο σχήμα (π.χ. καρότσα φορτηγού, κλούβα, παλέτα κ.α.) στον οποίο βρίσκονται τα ξύλα.
Χωρητικότητα = Μήκος χ Πλάτος χ Ύψος
Η τιμή κόστους των καυσόξυλων με το χωρικό κυβικό μέτρο (m3) δεν είναι μεγαλύτερη από αυτή του κιλού/τόνου με τον οποίο πωλούνταν παλαιότερα.
Αναλυτικότερα ένας απλός υπολογισμός γίνεται στον παρακάτω πίνακα:


Παράδειγμα:
1. Για 1 τόνο οξυά σε στοιβαγμένα καυσόξυλα μήκους 33cm θα πρέπει να πάρουμε 2,20 χκμ(m3) ή σε χύδην καυσόξυλα 3,27 χκμ(m3).
Αν λοιπόν για 1 τόνο οξυάς δίναμε παλαιότερα 140 € κατ’ αντιστοιχία φέτος θα πρέπει να δώσουμε περίπου 63,50 € για 1 χκμ (m3) στοιβαγμένα καυσόξυλα ή 43,00 € για 1 χκμ (m3) χύδην καυσόξυλα.
2. Ενώ για 1 τόνο ελιά σε στοιβαγμένα καυσόξυλα μήκους 33 cm θα πρέπει να πάρουμε 1,72 χκμ (m3) ή σε χύδην καυσόξυλα 2,54 χκμ (m3).
Αν λοιπόν για 1 τόνο ελιά δίναμε παλαιότερα 160 € κατ’ αντιστοιχία φέτος θα πρέπει να δώσουμε περίπου 93 € για 1 χκμ (m3) στοιβαγμένα καυσόξυλα ή 63,00€ για 1 χκμ (m3) χύδην καυσόξυλα.
Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος και την ανάμιξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιμής.
Δεν επιτρέπεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ), ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα), ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα−πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.α.) προς καύση.
Τα σύμπηκτα (pellets), οι μπριγκέτες και τα κάρβουνα πωλούνται κατά κιλό
Κυρώσεις:
Για τους παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω απόφασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου φθάνει από 500-5.000 ευρώ ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης παράβασης.
Οι καταναλωτές θα πρέπει να αναζητούν τις παραπάνω πληροφορίες και να αγοράζουν με το κυβικό μέτρο (Μ3) όπως επιβάλλει η νομοθεσία , κάνοντας έρευνα στην αγορά και συγκρίνοντας τις τιμές που διαμορφώνουν οι πωλητές, επιλέγοντας την τιμή που τους συμφέρει ανάλογα και με το είδος του ξύλου που αγοράζουν.
Η Περιφέρεια Ηπείρου διενεργεί καθημερινά ελέγχους για την πλήρη ενημέρωση και αποφυγή λαθών από τους εμπόρους καυσόξυλων. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή καταγγελία μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 2651087103 – 6 για την Π.Ε. Ιωαννίνων.


http://vimanews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου