Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

«Μέτρα τήρησης της τάξης κατά τη διεξαγωγή αγώνα ποδοσφαίρου για το πρωτάθληµα της SUPER LEAGUE περιόδου 2017 - 2018, της 9ης αγωνιστικής µεταξύ των οµάδων Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ε. Α.Ο.Κ. το Σάββατο (28- 10-2017) και ώρα 17:15’, στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων».
 Με σκοπό την εξασφάλιση της οµαλής τέλεσης του αγώνα, τήρησης της τάξης και προστασίας αθλητών, παραγόντων, επισήµων και φιλάθλων των δύο οµάδων.
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ να εκδώσει έως έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ (6.748) εισιτήρια συµπεριλαµβανοµένων και των εισιτηρίων διαρκείας και να κατανεµηθούν, ως ακολούθως: • Στις θύρες 3, 4 και 6 (Τοµέας ∆ ) τέσσερις χιλιάδες τριακόσια (4.300). • Στις θύρες 9 (Τοµέας Α) και 10 (Τοµέας Β) χίλια οκτακόσια ενενήντα εννέα (1899). • Στην θύρα 11 (Τοµέας Γ) πεντακόσια σαράντα εννέα (549).

 2. Τα εισιτήρια που θα διαθέσει η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στους φιλάθλους της, να είναι ονοµαστικοποιηµένα, αριθµηµένα από το ηλεκτρονικό σύστηµα και η διάθεσή τους να γίνει µε την επίδειξη ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου ή Άδειας Παραµονής. Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ να καταλάβουν τις θέσεις στις κερκίδες των θυρών, όπως αυτές αναγράφονται στα εισιτήρια του αγώνα που κατέχουν. 

3. Την απαγόρευση, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4326/2015 της µε οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης εισιτηρίων στις λέσχες του άρθρου 41Β του Ν. 2725/1999 , όπως ισχύει, οι οποίες δεν λειτουργούν νοµίµως, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραπάνω διατάξεως, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη οµάδα προσώπων ή σύνδεσµο φιλάθλων ή σωµατείο ή άλλη συλλογικότητα οποιασδήποτε νοµικής ή µη µορφής της. 

4. Να µην ορισθεί συγκεκριµένη ζώνη ή τµήµα των κερκίδων του Σταδίου «Οι Ζωσιµάδες», αποκλειστικά για φιλάθλους της Π.Α.Ε. Α.Ο.Κ. 

5. Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. Α.Ο.Κ. που τυχόν θέλουν να παρακολουθήσουν τον εν λόγω αγώνα, να προσέλθουν µεµονωµένα στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων, χωρίς διακριτικά της οµάδας τους και να καταλάβουν θέσεις στις κερκίδες των θυρών, για τις οποίες θα έχουν προµηθευθεί εισιτήρια. 

6. Τα λεωφορεία των αθλητικών αποστολών να σταθµεύσουν σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον επικεφαλής Αξιωµατικό των µέτρων τάξης φρουρούµενα.

7. Με µέριµνα της Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, τα µέλη και οι επίσηµοι της φιλοξενούµενης οµάδας (Π.Α.Ε. Α.Ο.Κ.) να φιλοξενηθούν στις κερκίδες της θύρας 5 του σταδίου (θέσεις επισήµων). 

8. Οι θύρες του σταδίου να ανοίξουν δύο (2) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα (ώρα 15,15΄). 

9. Η προσέλευση των φιλάθλων να γίνει µεµονωµένα. 

10. Να πραγµατοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους, σε δύο ή τρεις ζώνες, περιµετρικά του σταδίου, ώστε να αποκλεισθεί η µεταφορά εντός της εγκατάστασης απαγορευµένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειµένων, καθώς και η αποµάκρυνση όσων τυχόν θα στερούνται εισιτηρίων. 

11. Να αποκλεισθεί η πρόσβαση και η είσοδος στο στάδιο φιλάθλων που δεν θα διαθέτουν, ηλεκτρονικό ονοµαστικό εισιτήριο, εισιτήριο για τον εν λόγω αγώνα, καθώς επίσης και όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση µέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. 

12. Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν για παρακολούθηση του εν λόγω αγώνα, να φέρουν µαζί τους την Αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο ή Άδεια Παραµονής, πέραν του εισιτηρίου που θα κατέχουν. 

13. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόµων και κλιµάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και η κατοχή και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εµφιαλωµένων νερών, αναψυκτικών, ποτών, χυµών και άλλων ροφηµάτων γενικώς σε γυάλινες, µεταλλικές, κλπ. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων. 

14. Να µην επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο φιλάθλου φέροντα πανό ή πλακάτ µε προκλητικό ή υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόµενο.

 15. Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό, κατά τρόπο τέτοιο που να δυσχεραίνουν το έργο του συστήµατος ηλεκτρονικής εποπτείας που έχει εγκατασταθεί στο στάδιο ή περιέχει υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόµενο, µε µέριµνα της γηπεδούχου οµάδας (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ) και κατόπιν συνεννόησης µε την Αστυνοµία, αυτά να αποµακρύνονται. 

16. Να µην επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο, την ηµέρα του αγώνα, του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, πριν από την ανάπτυξη των αστυνοµικών δυνάµεων. 

17. Αµφότερες οι Π.Α.Ε. (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Π.Α.Ε. Α.Ο.Κ.), µέχρι την 09,00΄ ώρα της 27- 10-2017 να γνωστοποιήσουν στην ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ιωαννίνων και στο FAX: 213- 1527781 τα ακόλουθα στοιχεία: 1ο) Ξενοδοχεία διαµονής των αποστολών των δύο οµάδων, ώρα αναχώρησής τους από αυτά, καθώς και τους υπευθύνους των αποστολών (ονοµατεπώνυµο - κινητό τηλέφωνο), την ηµέρα του αγώνα, προκειµένου διατεθούν αστυνοµικές δυνάµεις και µέσα για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δροµολόγιο µετάβασής τους στην αθλητική εγκατάσταση. 2ο) Τα ονοµατεπώνυµα και τους αριθµούς κινητών τηλεφώνων, των εκπροσώπων - υπευθύνων τους, οι οποίοι την ηµέρα διεξαγωγής του αγώνα, να βρίσκονται στην αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άµεση επικοινωνία - συνεργασία µε τον επικεφαλής των Αστυνοµικών µέτρων, προς αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων βίας. 

18. Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ να προσλάβει, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 13 της υπ’ αριθ. 38404 από 18-8-2009 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισµού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων», προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, για τη λήψη αστυνοµικών µέτρων από την 15,15΄ ώρα της 28-10-2017, σύµφωνα µε την αναλογία κατ’ ελάχιστο 1:100 θεατές, το οποίο θα συνεργάζεται µε την αστυνοµική αρχή, για την επιβολή των λαµβανοµένων µέτρων ευταξίας µε ειδικότερα καθήκοντα ως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 41∆ του Ν. 2725/1999 όπως αυτό έχει προστεθεί - συµπληρωθεί - τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα, καθώς και να αποστείλει κατάσταση µε τα στοιχεία ταυτότητας, τον αριθµό αδείας, τα ακριβή καθήκοντα, τις θέσεις και τη διεύθυνση κατοικίας του προσληφθέντος προσωπικού, στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή (Υ.Α. Ιωαννίνων), στη ∆.Ε.Α.Β. και στη διοργανώτρια Αρχή,στην οποία επιπλέον θα συµπεριλαµβάνονται και οι οριζόµενοι από την Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ υπεύθυνοι κατά τοµέα δραστηριότητας. 

19. Οι Π.Α.Ε. (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και Α.Ο.Κ.), µε κάθε πρόσφορο µέσο να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους, το περιεχόµενο της παρούσας απόφασης 

20. Επισηµαίνεται ότι στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας, προστέθηκε µε το άρθρο 4 του Νόµου 3708/2008 και ο έλεγχος των προσερχόµενων φιλάθλων, καθώς και το προβλεπόµενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 του Κ.Π.∆. δικαίωµα σύλληψης και παράδοσης στην παριστάµενη Αστυνοµική Αρχή, των δραστών πράξεων βίας, στις περιπτώσεις αυτοφώρων αδικηµάτων.

21. Επίσης, η γηπεδούχος Π.Α.Ε. (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ), να µεριµνήσει για την παρουσία ασθενοφόρου του Ε.Κ.Α.Β. και πυροσβεστικού οχήµατος. 

22. Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, λίγο πριν την έναρξη, αλλά και στην ανάπαυλα µεταξύ των δύο ηµιχρόνων να ανακοινώσει στο φίλαθλο κοινό, µέσω των µεγαφώνων του σταδίου, την ύπαρξη και λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής εποπτείας, αποκλειστικός σκοπός του οποίου είναι η αντιµετώπιση τυχόν πράξεων βίας και αξιοποίνων εν γένει πράξεων, στον εν λόγω αγώνα.

 23. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιµωρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 41 Γ, των παραγράφων 3 & 9 του άρθρου 41 ∆ και του άρθρου 41 Ζ του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 24. 

Η παρούσα απόφαση, ισχύει από τη δηµοσίευσή της.


Ο ∆ιευθυντής 

Ιωάννης ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 

Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου