Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Εισήγηση της Τατιάνας Καλογιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο ...Εισήγηση της Τατιάνας Καλογιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 για τα θέματα: 


Έγκριση Αναμόρφωσης Π/Υ οικ. έτους 2019

Έγκριση Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Παμβώτιδας, Μπιζανίου, Ανατολής, Περάματος

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι.

Κατ’ αρχάς, είναι απαραίτητο να δηλώσουμε την ευαρέσκειά μας, για την αποδοχή της πρότασης μας, να εισάγετε προς συζήτηση το θέμα αυτό, συνοδευόμενο από κάποια σχετική εισήγηση, αφού κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής ήσασταν προφανώς πρόχειροι και απροετοίμαστοι.

Στο έγγραφο της εισήγησής σας, γίνεται μία φιλότιμη προσπάθεια αποτύπωσης ορισμένων στοιχείων, όμως ισχύουν τα παρακάτω:


Κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου και την αντιμετώπιση του πραγματικά υπαρκτού σημαντικού προβλήματος της αναποτελεσματικότητας του υφιστάμενου μηχανισμού αποκομιδής, είναι πολιτικά, τεχνικά και νομικά απαραίτητο να συζητείται με βάση το, ήδη, εγκεκριμένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΕΣΔΑ) και το οποίο κυρώθηκε από τους υπουργούς Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.


Είναι απόλυτη ανάγκη η δημιουργία ενός κεντρικού ενιαίου μηχανισμού υλοποίησης και ελέγχου σε επίπεδο Δήμου και όχι Δημοτικών Ενοτήτων, για την αρτιότερη και οικονομικότερη αντιμετώπιση των σχετικών έργων και δράσεων.


Έχετε δεσμευτεί προεκλογικά για τη συνολική αναδιάρθρωση – αναδιοργάνωση της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου και για την τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.


Ο διαγωνισμός για τις «Υπηρεσίες συμβούλου για την οργάνωση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Ιωαννιτών» βρίσκεται σε εξέλιξη (την Πέμπτη 19-09-2019 ήταν η καταληκτική προθεσμία παραλαβής προσφορών και από εκείνη την ημερομηνία ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης). Γίνεται μνεία στο έργο αυτό, καθότι η εκτροπή των βιοαποβλήτων μέσω δικτύου χωριστής συλλογής, αποτελεί στόχο για το 2020 και έχει άμεση σχέση με το συζητούμενο αντικείμενο.


Η αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων, όπως αναφέρεται και στην εισήγησή σας, υλοποιείται, σήμερα, 5 ή 6 μέρες την εβδομάδα σε πλήρες πρόγραμμα και κάποιες μέρες σε περιορισμένο πρόγραμμα. Ένας από τους στρατηγικούς στόχους, σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, για τον Δήμο μας είναι η θέσπιση και της 7ης μέρας αποκομιδής απορριμμάτων, ώστε ο Δήμος Ιωαννιτών να είναι και να φαίνεται καθαρός 365 μέρες τον χρόνο επί 24ώρου βάσεως.


Η σύμβαση για την αποκομιδή στη Δ.Ε. Παμβώτιδας λήγει στο τέλος Οκτωβρίου 2019 και η αντίστοιχη για τη Δ.Ε. Μπιζανίου στο τέλος Νοεμβρίου 2019.


Οι 4 διακριτές αναθέσεις υπηρεσιών για τις Δ.Ε. Παμβώτιδας, Μπιζανίου, Ανατολής και Περάματος είναι κατάτμηση ενιαίου φυσικού αντικειμένου και ταυτόχρονα μία αποσπασματική αντιμετώπιση για την ολιστική διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου μας. Το δε κόστος, ανέρχεται στο ποσόν των 574.200€ {(15.650 για την Παμβώτιδα +8.800 για το Μπιζάνι+15.000 για την Ανατολή+8.400 για το Πέραμα)*12μήνες=574.200€}, δαπάνη η οποία τελικά θα επιβαρύνει τους Δημότες.


Προσφάτως, η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου, στελεχώθηκε με 47 νέους εργαζόμενους {33 εργάτες και 14 οδηγούς}. Κρατώ μία επιφύλαξη για τον επιμερισμό καθ’ ότι στην εισήγησή σας και στο σημείο αυτό καταγράφεται σύγχυση και καθόλου ξεκάθαρη αποτύπωση κατανομής του νέου προσωπικού!!!! Πάντως, η συνολική δαπάνη για 33εργάτες*17.000€ + 14 οδηγοί*20.000€, ανέρχεται σε 841.000€, και επιβαρύνει και αυτή τους δημότες. Συνυπολογίζοντας το κόστος των αναθέσεων και του προσωπικού, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 1.415.200€ για ένα έτος.


Είναι προφανές ότι ενδιαφέρεστε όχι για αλλαγή πολιτικής, αλλά για διαιώνιση ενός παρωχημένου και αναποτελεσματικού μοντέλου, με κύρια και αποκλειστική στόχευση στην υποκατάσταση του διαχειριστή του.


Είναι ξεκάθαρο ότι η δική μας πολιτική θέση καθορίζεται από την τήρηση των νόμων και των κανονισμών, τη θέσπιση των ικανών και αναγκαίων προδιαγραφών και δεσμεύσεων, για την υλοποίηση των έργων, και την απεικόνιση του οφέλους για το Δήμο, με σαφήνεια, ευκρίνεια και τεκμηρίωση. Προϋπολογισμοί και οικονομικές καταστάσεις, που συντάσσονται για να προκύπτουν τα νούμερα που «επιδιώκουμε», δεν είναι αποδεκτοί.


Όσον αφορά την εμπλοκή του Ιδιώτη. Ποιος εχέφρων επιχειρηματίας, θα συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό χωρίς προδιαγραφές, χωρίς οριοθέτηση των απαιτήσεων εκ μέρους του, χωρίς δεσμεύσεις -από πλευράς μας τουλάχιστον- για έναν εγγυημένο κύκλο εργασιών, σε έναν διαγωνισμό που κανονικά προϋποθέτει αξιόλογη επένδυση παγίων στοιχείων, και κυρίως για χρονική διάρκεια ενός έτους;


Με βάση όλα τα προαναφερόμενα και επειδή και το θέμα αυτό εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση, χωρίς αυτή να είναι σαφής όσον αφορά τι ζητάμε από τον ενδεχόμενο ανάδοχο των υπηρεσιών, χωρίς αυτή να είναι ειδική τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, και κυρίως χωρίς αυτή να είναι επαρκής ώστε να θεμελιωθεί η ποσοτική και ποιοτική ανάγκη,

καταψηφίζουμε τη Σύναψη δημόσιας σύμβασης για αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Περάματος, Μπιζανίου, Ανατολής και Παμβώτιδας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου