Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Η-ΔΜ δικαιώνει τους «Ορίζοντες Ηπείρου». Η Περιφέρεια οφείλει να ανταποκριθεί


Ο ελεγκτής των αποφάσεων των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζει την αναγκαιότητα πληρέστερης και πιο τεκμηριωμένης συζήτησης επί θεμάτων περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος που επεσήμαναν προ ημερών οι «Ορίζοντες Ηπείρου».
Προ δύο εβδομάδων πιο συγκεκριμένα, απευθύναμε επιστολές προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Η-ΔΜ και προς την πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Στ. Μπραΐμη – Μπότση, με τις οποίες ζητήσαμε να κοινοποιούνται στα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος οι γνωματεύσεις των Φορέων Διαχείρισης όταν συζητούνται θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους αλλά και να παρίστανται αν είναι δυνατόν, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, υπηρεσιακοί παράγοντες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να τεκμηριώνουν τις γνωματεύσεις τους αλλά και να φωτίζουν σημεία σε σχέση με το περιβαλλοντικό ή κοινωνικό όφελος ή τον αντίκτυπο αντίστοιχα προωθούμενων επενδυτικών σχεδίων και λοιπών αιτημάτων για γνωμοδοτήσεις.

Με την απάντησή της στην επιστολή μας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Η-ΔΜ δικαιώνει απόλυτα την πρόταση των «Οριζόντων Ηπείρου», όπως γίνεται σαφές από το επισυναπτόμενο έγγραφο (λέει μεταξύ άλλων η απάντηση: «Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης, της Διαφάνειας, της πλήρους και σαφούς ενημέρωσης των Συλλογικών Οργάνων Δήμων και Περιφερειών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται καθυστερήσεις, δύναται να αποστείλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδοτήσεις φορέων, εφόσον ζητηθούν, ενώ για ιδιαίτερα σημαντικά θέματα θα ήταν δυνατή, εφόσον ζητηθεί, και η παρουσία στελεχών των αρμόδιών υπηρεσιών μας»).

Τώρα πλέον, καλείται η διοίκηση της Περιφέρειας Ηπείρου να αξιοποιήσει τη διαθεσιμότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η-ΔΜ και να βελτιώσει από την επόμενη κιόλας συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, το επίπεδο διαλόγου και ενημέρωσης των περιφερειακών συμβούλων πλειοψηφίας και μειοψηφίας.

Επισυνάπτεται η επίσημη απάντηση

Ενημέρωση σχετικά με την δυνατότητα πρόσβασης στις γνωμοδοτήσεις φορέων.

Σχετ. : 1) Οι διατάξεις του Αρθ-19 παρ.9 του Ν-4014/11 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ-209/Α/11),
3) Η Αποφ-1649/45/14 (ΦΕΚ-45/Β/15-1-14) Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και
τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια
διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της
Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Αποφ-1958/12 (ΦΕΚ-21/Α/12), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθ-19 παρ.9 του Ν-
4014/11 (ΦΕΚ-209/Α/11), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
3) Η ΚΥΑ 30651/23-6-2014 (ΦΕΚ-1817/Β/2-7-14) Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου
παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και
εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση,
υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Αρθ-18 παρ.5 του Ν-4014/11 (ΦΕΚ-209/Α/11)
4) Το από 27-1-2020 έγγραφό σας (α,π. Γρ. Συντ. ΑΔΗΔΜ 13893/04-2-20, α.π. ΓΔΧΠΠ
14188/05-2-20).

Σε απάντηση του σχετικού (4), σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Οι σχετικές Αποφάσεις (3) και (4) αναφέρονται στον τρόπο ενημέρωσης του κοινού και
συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α, και στην λειτουργία του Ηλεκτρονικού
Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), αντίστοιχα.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της Χρηστής
Διοίκησης, της Διαφάνειας, της πλήρους και σαφούς ενημέρωσης των Συλλογικών Οργάνων Δήμων και Περιφερειών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται καθυστερήσεις, δύναται να αποστείλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδοτήσεις φορέων, εφόσον ζητηθούν, ενώ για ιδιαίτερα σημαντικά θέματα θα ήταν δυνατή, εφόσον ζητηθεί, και η παρουσία στελεχών των αρμόδιών υπηρεσιών μας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι με την εγγραφή σας στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
(:ΗΠΜ) σαν κοινό ή σαν ενδιαφερόμενο κοινό, έχετε κατά την διαδικασία της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων την δυνατότητα πρόσβασης μέσω του ΗΠΜ στις
γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων για την χωρική Περιφέρεια που έχετε δηλώσει.
Επιπλέον, ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας έχετε την δυνατότητα να
ζητήσετε τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων από την Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου ή από την Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειάς σας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου