Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής τη Δευτέρα 20 Μαΐου, ώρα 13.00 στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθ. 9 του Ν.5056/2023) και το υπ. αρ. 1/03-01-23 πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου Πωγωνίου περί εκλογές των μελών της, όπως αρμοδίως επικυρώθηκε, σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 20 Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 το μεσημέρι στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου, για την ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1.Έγκρισηαπολογισμού –ισολογισμού έτους 2022 του Κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» Κοινότητας Βήσσανης–Δήμου Πωγωνίου.

2.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2024του Κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» Κοινότητας Βήσσανης–Δήμου Πωγωνίου.

3.Έγκρισηαπολογισμού –ισολογισμού έτους 2022του Κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ» Κοινότητας Βήσσανης.

4.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ» Κοινότητας Βήσσανης–Δήμου Πωγωνίου–Δήμου Πωγωνίου.

5.Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πωγωνίου Β ́ εξαμήνου 2023.

6.Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού 2024 Δήμου Πωγωνίου, για αμοιβές ειδικών για την συγχώνευση του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» και του πρώην Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ».

7.Σχετικά με διόρθωση ποσού προστίμου Κ.Ο.Κ. (κλήση Νο. 520600012500) κατόπι αιτήματος του Αστυνομικού Τμήματος Δελβινακίου.

8.Σχετικά με διαγραφή προστίμου Κ.Ο.Κ. (κλήση Νο. 520600014458) λόγω εσφαλμένης ειδοποίησης του Αστυνομικού Τμήματος Δελβινακίου.

9.Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος (πρώην Πνευματικό Κέντρο)της Κοινότητας Χρυσόρραχης.

10.Έγκριση της αρ. 19/24 μελέτης –τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος έργου (φορτωτής –εκσκαφέας) –ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισμού 104.160,00€ με Φ.Π.Α.

11.Περί ακύρωσης του αρ.271/4-12-12 βεβαιωτικού καταλόγου 4ουλογ/σμού του έργου «Αντικατάσταση στέγης Παρθεναγωγείου Βήσσανης» σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης και εκ νέου βεβαίωσης 4ουαρνητικούλογαριασμού του εν λόγω έργου.

12.Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με εξώδικη σχετικά με εξώδικη δήλωση –πρόσκληση των Χ..... Μ.... και Ε... Μ.....

13.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Δήμου Πωγωνίου εκτός έδρας.

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου