Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Ανοιχτός διαγωνισμός «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» με προϋπολογισμό 569.408,00€ με ΦΠΑΗ Περιφέρεια Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» (CPV: 09331200-0 «Ηλιακά Φωτοβολταϊκά Στοιχεία»), Κωδικός ΝUTS: 542, με προϋπολογισμό 459.200,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) και 569.408,00€ με ΦΠΑ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 156.852,82€ β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 302.347,18€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα χωρίς ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-06-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12-06-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου