Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ της 3ης Ιουλίου 2024Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 74 Ν. 4555/2018 και τροποποιηθεί με τα άρθρα 11, 114

Ν. 4623/2019, 174 και 184 Ν. 4635/2019, 41 Ν. 4954/2022 και 11 και 46 Ν. 5043/2023 και με το

άρθρο 6 του Ν. 5056/2023, του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο

7 του Ν. 5056/2023

• των άρθρων 95, 96 και 159 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

• των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφ.

104/29.02.2012) και

• τις υπ’ αριθμ. 162/12261/09.02.2024, 98/8182/26.01.2024, 375/39167/02.06.2022 και

46197/18.06.2019 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

Σας καλούμε να προσέλθετε

Στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών,

περί λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ» στις 3 Ιουλίου 2024, ημέρα

Τετάρτη και ώρα 19:00, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι στην καταρτισθείσα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΔΙΑΤΑΞΗ περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα που αφορούν το έργο της δημοτικής αρχής

(Μάιος / Ιούνιος 2024):

1. Πορεία ενσωμάτωσης Νομικών Προσώπων. Κατάσταση, λειτουργία και προβλήματα των

πνευματικών και κοινωνικών δομών του Δήμου. Ποιες είναι οι θέσεις και το πρόγραμμα της

Δημοτικής Αρχής;

(Το θέμα τίθεται από τον κ. Δημήτριο Παπαγεωργίου, Επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης

«ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» και τη Δημοτική Σύμβουλο, της αυτής δημοτικής παράταξης, κ.

Ελένη Ακονίδου

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Δημοτικό Συμβούλιο

Πλατεία Α. Παπανδρέου 5 Τ.Κ. 45221 - Ιωάννινα

2651 3 61115 e-mail: ds@ioannina.gr & xvaggelis@ioannina.gr

Σελίδα 2 από 3

2. Πορεία έργου ποδηλατόδρομου (Πλατεία Μαβίλη- Πέραμα) - Οριοθέτηση της λίμνης

Παμβώτιδας.

(Το θέμα τίθεται από τον κ. Γεώργιο Αρλέτο, Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής παράταξης

«ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ)

3. Τον Οκτώβριο του 2024 συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων. Ποιες είναι οι θέσεις και οι ενέργειες της Δημοτικής αρχής για την συνεργασία

Δήμου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και για την στήριξη του. Ποιες είναι οι προθέσεις της

Δημοτικής Αρχής για την προσεχή επέτειο;

(Το θέμα τίθεται από τον κ. Φίλιππα Φίλιο, Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής παράταξης

«ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ)

4. Ενημέρωση σχετικά με την Ενεργειακή Εξοικονόμηση στον Δήμο Ιωαννιτών, ειδικότερα:

Στον Δήμο μας, έχουν ιδρυθεί δύο Ενεργειακές Κοινότητες, έχουν ανατεθεί οι μελέτες ΣΕΑΚ

και ΔηΣΜΕ, έχει αξιολογηθεί θετικά το Κλιματικό Σύμφωνο των Ιωαννίνων και λήφθηκε ο

τίτλος πιστοποίησης, στο πλαίσιο των «100 ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως

το 2030», υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Κοινωνική Συνεταιριστική

Επιχείρηση «Electra Energy cooperative» και έχουν ανακοινωθεί χρηματοδοτικά μέσα για

την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων.

(Το θέμα τίθεται από την κ Τατιάνα Καλογιάννη – Σταύρου, Επικεφαλής της Δημοτικής

παράταξης «ΙΩΑΝΝΙΝΑ _ 2023»)

5. Ενημέρωση για το έργο και τον εφεξής προγραμματισμό του για τον Δημόσιο χώρο των

παλαιών στρατιωτικών φυλακών που απαιτείται να αποδοθεί στην κοινωνία πλήρως

λειτουργικό το συντομότερο δυνατόν.

(Το θέμα τίθεται από την κ. Λούλα Βέρμπη, Δημοτική Σύμβουλο της Δημοτικής παράταξης

«ΙΩΑΝΝΙΝΑ _ 2023»)

6. Ενημέρωση σχετικά με τα έργα του Δημοτικού φωτισμού.

(Το θέμα τίθεται από τον κ. Βασίλειο Κοσμά, Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής παράταξης

«ΙΩΑΝΝΙΝΑ _ 2023»)

7. Ενημέρωση για την αεροπορική σύνδεση Ιωαννίνων – Ηρακλείου.

(Το θέμα τίθεται από τον κ. Νικόλαο Γκόντα, Επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης

«Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία»)

8. Ογκώδη αντικείμενα.

(Το θέμα τίθεται από τον κ. Στέφανο Μάντζιο, Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής παράταξης

«Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία»)

9. Αθλητικές υποδομές: Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για τον Αθλητισμό.

Ποια μεγάλα και μικρά αθλητικά έργα έχετε προγραμματίσει και ποιο είναι το

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους; Έχετε προχωρήσει σε διεκδίκηση χρηματοδότησης για

μεγάλο κλειστό στο Βοτανικό όπως έχετε δηλώσει και τι έχετε κάνει έξι μήνες γι’ αυτό,

συγκεκριμένα;

(Το θέμα τίθεται από τον κ. Παντελή Κολόκα, Επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης

«ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Δημοτικό Συμβούλιο

Πλατεία Α. Παπανδρέου 5 Τ.Κ. 45221 - Ιωάννινα

2651 3 61115 e-mail: ds@ioannina.gr & xvaggelis@ioannina.gr

Σελίδα 3 από 3

10. Ενημέρωση για την υδροδότηση του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

(Το θέμα τίθεται από την κ. Όλυ (Όλγα Τσουμάνη), Επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΟΓΛΗ

Κοινοποίηση:

1. Γενικό Γραμματέα Δήμου

2. Προϊσταμένους Διευθύνσεων Δήμου

3. Νομικούς Συμβούλους Δήμου

4. Αναπληρωτή Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος

Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων -

Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χ. Βαγγελή

5. Γραφείο Τύπου

6. Σύλλογο Εργαζομένων (με την παράκληση να

παραστούν στη συνεδρίαση, εφόσον υπάρχουν

θέματα αρμοδιότητάς τους)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου