Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ

Την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 24-01-2018 συνεδρίασης.

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016,για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού με την 2ηεπαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισμού 25.000.000,00 € με Φ.Π.Α. της ομώνυμης Πράξης με κωδικό MIS 5001576 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης) και Αντλιοστασίων Λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 2.028.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παράλιας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου».

3. Έγκριση του από 24-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 718.000,00 με Φ.Π.Α.

4. Έγκριση του από 30-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 495.000,00 με Φ.Π.Α.

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-04-2018.

6. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου Μπρουντζά Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-04-2018.

7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018 (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ.

8. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Βραδέτο», προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α.

9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων (κατασκευή σαρζανέτ) και αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Βαθυπέδο- Παλαιοχώρι- Συρράκου- Μιχαλίτσι- Κτιστάδες της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ.

10. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/23-01-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό MIS 5005002 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

11. Έγκριση του Πρακτικού 3/25-01-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV:60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών).

12. Απόφαση επί της έγκρισης του Πρακτικού 2/29-01-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.805.149,43 € με Φ.Π.Α.

13. Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.

14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης στην Τ.Κ. Φραγκάδων του Δήμου Ζαγορίου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)».

15. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και κατανάλωσης νερού (νησίδες) για τις ανάγκες του οδικού δικτύου Π.Η. και υπερωριακή απασχόλησης και εξαιρέσιμων και νυχτερινών υπαλλήλων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας).

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δικαστικής αποζημίωσης στον δικαιούχο Αθανάσιο Μπαξεβάνο του Γεωργίου.

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριών της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2018.

18. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση λεωφορείου για την μετακίνηση υπαλλήλων και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στη Θεσσαλονίκη στις 02-02-2018 με σκοπό την συμμετοχή τους στην έκθεση AGROTICA 2018.

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευσης της ανακοίνωσης για τα «Σχέδια Βελτίωσης» (Υπομέτρο 4.1. Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

21. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης Πρόσκλησης Περιφερειακού Συμβουλίου, στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται δημόσιας διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, Τ.Κ. Πολυγύρου, Δήμου Δωδώνης», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων /Περιφέρειας Ηπείρου.

22. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Γεν. Δ/ντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου Νικόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στην 1η συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31-01-2018.

23. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FoodExpo, που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 10-12/3/2018.

24. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία 30 Πολωνών δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και εμπορικών αντιπροσώπων, σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης GRECKA PANORAMA, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 2-7/2/2018.

25. Έγκριση δαπάνης για διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου.

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων της Περιφέρειας Ηπείρου.

27. Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα, στις 25-01-2018, της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης, Παναγιώτας Μητροκώστα, προκειμένου να παραστεί σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων οικολογικού αλφαβητισμού και έγκριση των σχετικών δαπανών.

28. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον τουΣτΕ, για την άσκηση ενδίκου μέσου (αίτηση ακύρωσης), κατά της αριθμ. ΔΝΣ/οικ.90497/ΦΝ393/15-12-2017 (ΦΕΚ Β’ 4459/18-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/27.11.2017(Β΄4156) “Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93) “».

29. Έγκριση των Πρακτικών 1/04-01-2018 και 2/23-01-2018 (Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Προσφορών) της επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του έργου: “Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities”- “SUMPORT”», προϋπολογισμού € 106.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGMED 2014-2020.

30. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Πυρασφάλεια κτιρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 64.300,00 € (με Φ.Π.Α.).

31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας με Εθνική Οδό», προϋπολογισμού 247.800,00 € με τον Φ.Π.Α.

32. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 17-01-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 5871/218/17-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – χιονοπτώσεις) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 12/01/2018.

33. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, σχολικού έτους 2017-2018.

34. Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους συντήρησης : ACE ERP eCM -Κατασκευή , ACE ERP eCM - Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP eCM - ΣΑΥ ΦΑΥ και ACE ERP eCM – Eπιμετρήσεις (πρόγραμμα σύνταξης μελετών) από 1/1/2018 έως 31- 12-2018 μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης.

35. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-12-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόμου από θέση "Ζάβατο" μέχρι θέση "Μορσί" στην ΤΚ Πιστιανών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

36. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.

37. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας και κατασκευή κατεστραμμένων τοιχίων επί του οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.

38. Έγκριση του από 25-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαπλάτυνση οχετού σε τάφρο απορροής παράλληλο της Ε.Ο. Άρτας – Αντιρρίου στον οικισμό Αγίων Αναργύρων», προϋπολογισμού € 13.000,00 με ΦΠΑ.

39. Έγκριση του από 23-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγική μονάδα (πτηνοτροφείο) Δήμου Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Κομποτίου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

40. Έγκριση του από 19-01-2018 Πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη ανακαίνισης - αναδιαρρύθμισης του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού συλλόγου Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”», προεκτιμώμενης αμοιβής 146.104,82 € με ΦΠΑ.

41. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού € 2.600.000,00 με ΦΠΑ (ανάκληση της σχετικής αριθμ. 42/2034/13-12-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).

42. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη κτηματογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου “Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά – Παντοκράτορα”» προϋπολογισμό 46.996,00 €, με ΦΠΑ.

43. Έγκριση του Πρακτικού Ι/24-01-2018 της διεξαγωγής του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας».

44. Έγκριση χορήγησης μαθητικού επιδόματος, για τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.

45. Έγκριση συμπλήρωσης της αριθμ. 27/1336/01-09-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Έγκριση μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018, με δημόσια συγκοινωνία (Ε.Μ.Δ.) και με παροχή του αναλογούντος επιδόματος του άρθρου 3 παρ. 1β της με αριθμ. 24001/2013 Κ.Υ.Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου