Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά τη διεξαγωγή εκδήλωσης για την Ηµέρα Μνήµης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώµατος,την Τετάρτη 31-01-2018.
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά τη διεξαγωγή εκδήλωσης για την Ηµέρα Μνήµης των 

Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώµατος,στο ενταύθα Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ιωαννιτών, την Τετάρτη 31-01-2018. 

Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων Α) Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.2, 44 και 109 του Ν. 2696 / 99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε - αντικαταστάθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 420 Π.Κ. 3. Την υπ’ αρίθµ. 6786/ 18 / 207378 από 31-01-2018 αναφορά – πρόταση του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων. 4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων και την ασφαλή διεξαγωγή εκδήλωσης για την Ηµέρα Μνήµης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώµατος: Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ά ρ θ ρ ο 1ο Την προσωρινή απαγόρευση στάθµευσης οχηµάτων από την 15:00' ώρα, έως πέρατος των εκδηλώσεων στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ιωαννιτών, επί της ενταύθα οδού Αγίας Μαρίνας, την Τετάρτη 31-01-2018. - 2 - Ά ρ θ ρ ο 2ο Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη – µέριµνα του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί. Ά ρ θ ρ ο 3ο Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ά ρ θ ρ ο 4ο Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήµατα των Αρχών, των λοιπών επισήµων και τα οχήµατα άµεσης ανάγκης. Ά ρ θ ρ ο 5ο Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης και την παρουσία τροχονόµων του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων. Ο ∆ιευθυντής Ιωάννης ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου