Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, πέριξ του Εθνικού σταδίου Ιωαννίνων ‘‘Οι Ζωσιµάδες’’, ενόψει της τέλεσης ποδοσφαιρικού αγώνα, για το πρωτάθληµα της SUPER LEAGUE µεταξύ των οµάδων Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, την Κυριακή 04-02-2018 και ώρα 15:00'».«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, πέριξ του Εθνικού σταδίου Ιωαννίνων ‘‘Οι Ζωσιµάδες’’, 


ενόψει της τέλεσης ποδοσφαιρικού αγώνα, για το πρωτάθληµα της SUPER LEAGUE περιόδου 2017 - 2018, της 20ης αγωνιστικής, µεταξύ των οµάδων Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, την Κυριακή 04-02-2018 και ώρα 15:00'».
- Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων 
Α) Έχοντας υπόψη :
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.2, 44 και 109 του Ν. 2696 / 99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε - αντικαταστάθηκε και ισχύει. 
2. Το άρθρο 420 Π.Κ.
 3. Την υπ’ αρίθµ. 61773 / 18 / 471940 από 31-01-2018 αναφορά –πρόταση του Τ.Τ. Ιωαννίνων. 4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, πέριξ του Εθνικού σταδίου Ιωαννίνων ‘‘Οι Ζωσιµάδες’’, ενόψει της τέλεσης ποδοσφαιρικού αγώνα µεταξύ των οµάδων Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ: 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Ά ρ θ ρ ο 1ο Την προσωρινή απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων, επί των οδών Φώτου Τζαβέλλα, Πουτέτση (από τη συµβολή µε την οδό Σταδίου, έως τη συµβολή µε την οδό ∆οσίου), Χριστοβασίλη (από οδό Γερακάρη έως την οδό Μιχαήλ Αγγέλου), Μαγγένου (Μιχαήλ Αγγέλου), Πινδάρου, Μιχαηλίδη, Γυµνασιάρχου Μάναρη, Σταδίου, την Κυριακή 04-02-2018 και από ώρα 10:30’, έως πέρατος του ποδοσφαιρικού αγώνα. Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων, επί των οδών Φώτου Τζαβέλλα, Πινδάρου, Μιχαηλίδη, Γυµνασιάρχου Μάναρη, ∆εσποτάτου Ηπείρου, Σταδίου, την Κυριακή 04-02- 2018 και από ώρα 11:30’, έως πέρατος του ποδοσφαιρικού αγώνα. 

2 - Ά ρ θ ρ ο 2ο Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη – µέριµνα του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί. 

Ά ρ θ ρ ο 3ο Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 Ά ρ θ ρ ο 4ο Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήµατα άµεσης ανάγκης. Ά ρ θ ρ ο 5ο Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης και την παρουσία τροχονόµων του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων. 

Ο ∆ιευθυντής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

 Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου