Πέμπτη 16 Μαΐου 2024

Περίληψη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 19.429,06 τ.μ., μεταξύ Κοινοτήτων Μαζαρακίου και Καταρράκτη για τη λειτουργία Μονάδας Υδροηλεκτρικής Ενέργειας


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της ως άνω έκτασης, η οποία θα διεξαχθεί στις 27/05/2024, ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ.3355/30-04-2024 διακήρυξη του Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΖΙΒΩ1Ω-ΙΒΦ).

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα), ορίζεται το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000€).

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600€).

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό στην αναλυτική διακήρυξη για την οποία παρέχονται πληροφορίες από το Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα Καλπάκι εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.2653360105.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου