Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

Βελτίωση του τμήματος Καλπάκι-Κόνιτσα της Ε.Ο. Ιωαννίνων-ΚοζάνηςΑποτέλεσμα εικόνας για Βελτίωση του τμήματος Καλπάκι-Κόνιτσα της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώνει και Προσκαλεί
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’), τους πολίτες ( κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους ( οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2):«Βελτίωση του τμήματος Καλπάκι- Κόνιτσα της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης».
Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Γενική Γραμματεία Υποδομών/Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών /Διεύθυνση Οδικών Υποδομών.
Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας δημοσιοποίησης ορίζεται η 29-08-2016 και ημερομηνία λήξης αυτής η 14 -10 -2016.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 31-08-2016 και ημερομηνία λήξης αυτής η 11-10-2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου