Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων ,την Πέμπτη 28-06-2018 και ώρα 0.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ».ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

1. Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων έτους 2018. 

2. Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων έτους 2018 .

Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Θ. Γιωτίτσας & Π. Κολόκας

3. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (συμπληρωματική έτους 2018).

4. Αποδοχή επιχορήγησης για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους

5. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) για την "προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιωαννιτών".

6. Αποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την "Κάλυψη δαπανών των δραστηριοτήτων στους τομείς Αθλητισμού και Πολιτισμού του Συλλόγου Εφοριακών Ιωαννίνων".

7. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

8. Σύσταση Επιτροπής αξιοποίησης ακινήτου Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φιλίππου.

9. Έγκριση εκμίσθωσης του Σχολικού κλήρου στη θέση “Βρυσόκα" Τ.Κ.Μπάφρας.

10. Εξέταση αιτήματος του Κων/νου Μπάγια για εκποίηση κατεχόμενης δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Λογγάδων με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3202/2003, του άρθρου 28 του Ν. 1080/80 & του άρθρου 12 του Ν. 127/75 – Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για κατεχόμενη δημοτική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Λογγάδων.

11. Λήψη απόφασης περί διαγραφής και επαναβεβαίωσης οφειλών από ανείσπρακτα ∆ηµοτικά Τέλη.

12. Καθορισμός της τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0138029 Νικολάου, Ευαγγέλου & Ζωϊτσας Τουλούπη, στο Ο.Τ. 64 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. επέκτασης οικισμού Νεοχωροπούλου, λόγω προσκύρωσης.

13. Καθορισμός της τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0114013 Δημητρίου Μανώλη, στο Ο.Τ. 52 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. επέκτασης οικισμού Σταυρακίου, λόγω προσκύρωσης.

14. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου στο 24ο Ηπειρωτικό Rally και διάθεση πίστωσης.

15. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και ψήφιση πίστωσης.16. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση ιστοσελίδας Δήμου Ιωαννιτών».

17. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ».

18. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

19. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ»

20. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Πραγματοποίηση της έκθεσης του ζωγράφου- χαράκτη Χρίστου Δαγκλή, στη Δημοτική Πινακοθήκη και στο Πνευματικό Κέντρο [Ενοικίαση μηχανήματος(κάμερες παρακολούθησης)]».

21. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 2017 - 2018».

22. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ Μουάιτάι (ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ)».

23. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας».

24. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αριθμ.69/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εισηγητής: κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος

25. Προμήθεια συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων.

26. Τροποποίηση της με αριθμό 443/2017 απόφασης του ΔΣ του Δήμου 1ωαννιτών, που αφορά την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιωανντών και του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος για την υλοποίηση του έργου: «Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης του καλαμιώνα της Λίμνης Παμβώτιδος».

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

27. Επικαιροποίηση της με αριθμό 13/256 ΟΕ/27.10.2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ με θέμα «Επιμήκυνση Χρόνου Αποπληρωμής Χορηγηθέντων Δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων» (Αρ. Απόφ. Δ.Σ. ΔΕΥΑΙ 7/90/20-04-2018) Εισηγητής: κ. Ευθ. Χρυσοστόμου, Αντιπρόεδρος


28. Σύσταση τριμελούς επιτροπής του άρθ. 5 παρ. 3 του Ν. 1069/1980 στη Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών, καθώς και μικροβλαβών τοπικών & δημοτικών κοινοτήτων (άρθρο 82 περ. γ’ Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. Δ.Σ. ΔΕΥΑΙ 8/246/09-05-2018) 29. Εισηγητής: κ. Ευθ. Χρυσοστόμου, Αντιπρόεδρος


30. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 της ΔΗΑΝΕΤΑΙ.

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Γιώτη, Πρόεδρος

31. Έγκριση Αναμόρφωσης (2η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας.

Εισηγήτρια: κ. Ντίνα Μπακόλα, Αντιπρόεδρος

32. Έγκριση Εκδήλωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος,

Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (εισιτήρια εκδήλωσης). Εισηγητής: κ. Κων.Γκόγκος, Πρόεδρος


33. Έγκριση Αναμόρφωσης (3η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος


34. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βίνης, Αντιδήμαρχος

35. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση της Μ.Π.Ε. της μονάδας παρασκευής ζωοτροφών και παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς «γατοτροφές- σκυλοτροφές», (έργο κατηγορίας Α2, ομάδα 9η, α/α 21) εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Πεδινής, Δήμου Ιωαννιτών, ως προς τη μηχανολογική επέκταση αυτής χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος της Επιτροπής

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας ΕΛΕΤΑ σχετικό με τη διεξαγωγή του 24ου Ηπειρωτικού Rally. (αρ. απόφ. Ε.Π.Ζ. 63/2018).

37. Έγκριση χωροθέτησης θωρακισμένου φυλακίου (σκοπιάς).

38. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Adriatic-Ioanian» και ακρωνύμιο «ADRION» στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B Adriatic-Ionian 2014-2020 (INTERREG V-B Adriatic-Ionian Transnational Cooperation Programme 2014-2020).ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος της Επιτροπής

39. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην Γεωργία Εξάρχου του Αθανασίου.

40. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην Γιαννούλα Τάτση του Σπυρίδωνα.

41. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον Παντελή Θεοχάρη του Κων/νου.

42. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην Πλαχούρα Ελένη του Νικολάου.

43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης «Δαπάνες Τουριστικών Δράσεων», για την τουριστική προβολή, προώθηση και παρουσίαση του προορισμού Ιωάννινα στο εξωτερικό στο πλαίσιο Διπλωματίας Πόλεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: κ. Παν. Κολόκας, Αντιδήμαρχος

44. Παράταση Μίσθωσης ακινήτου στη Νέα Ζωή, ως Παράρτημα του 11ου Νηπιαγωγείου.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

45. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018

46. Εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του (Τακτοποιητικού) του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015» του Δήμου Ιωαννιτών.

47. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού συστήματος ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από τη θέση ’’Τούμπα’’ έως τη θέση ’’Βουνοπλαγιά’’ του Δήμου Ιωαννιτών.

48. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας».

49. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αναπλάσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης των Ιωαννίνων».

50. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών».

51. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015».

52. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές επέκτασης της Δ.Ε Ιωαννίνων».

53. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ».

54. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON-PANAFON Α.Ε. (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ (επί του οδοστρώματος 5ο χιλ. Ιωαννίνων - Αθηνών)»ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

55. Επιλογή χώρου διεξαγωγής της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.

56. Τροποποίηση της σριθ. 330/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας».

57. Έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπείας 35 επισήμων Κυβερνητικών εκπροσώπων, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, Φορέων και Οργανισμών της Επαρχίας (Περιφέρεια) Jilin Κίνας, στο πλαίσιο ανάπτυξης διμερών σχέσεων και συνεργασιών αδελφοποίησης με την τοπική αυτοδιοίκηση, και διάθεση πίστωσης.

58. Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στην Κύπρο για συμμετοχή στο 13ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας.

59. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα.

60. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παν. Κολόκα στην Αθήνα.

61. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Ν. Γκόλα στην Αθήνα 24-26/06 για συναντήσεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας και ΕΟΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου