Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε

Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε
Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε - Λεωφόρος Ιωνίας Μεγ. Βαθεία Ανατολή Ιωάννινα - τηλ : 26510 46955 - 26510 47897 - EMAIL : ventzissa@hotmail.com - Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά Ξυλεία Σίδηρος Οικοδομών Σίδηρος Εμπορίου Θερμοπροσόψεις Παραγωγή Αδρανών Υλικών Δόμηση - Κατοικία.

Most Popular

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 23.06.2020Σήμερα 23.06, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με ημερήσια διάταξη που περιελάμβανε 45 θέματα. Παρακάτω παραθέτουμε τις απόψεις μας επί συγκεκριμένων θεμάτων, όπως διατυπώθηκαν από τον Δημοτικό Σύμβουλο της παρατάξεώς μας κ. Σπυρίδωνα Γκίζα.Θέμα 8o: Έγκριση μελετών στα πλαίσια υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου
Ιωαννιτών» και Θέμα 9o: Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στον Δήμο Ιωαννιτών», στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Ά κύκλος)», στον άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με κωδικό πρόσκλησης
14.6i.26.2-4.5
1. Το θέμα της διαχείρισης των βιοαποβλήτων που παράγονται στο Δήμο μας έχει απασχολήσει και κατά το
παρελθόν τις Δημοτικές Αρχές. (Σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου: στις 22.10.2013, ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΕΩ-Ξ7Α και
στις 17.09.2018, ΑΔΑ: ΨΟΠΑΩΕΩ-ΔΑ1).
2. Ακόμη και σήμερα, όμως, μηχανισμός διαχείρισης των βιοαποβλήτων δεν έχει σχεδιαστεί και δεν λειτουργεί.
3. Στις 16.10.2019, η οικονομική επιτροπή του Δήμου ενέκρινε το θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». Κύριο στοιχείο της σύμβασης αυτής είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης των βιοαποβλήτων, με πληρότητα και μεθοδικά.
Σήμερα, η παράταξή μας έδωσε θετική ψήφο αναφορικά τις υποβολές των προτάσεων προς
χρηματοδότηση που ορίζονται στα θέματα 8 και 9, διατηρώντας όμως επιφυλάξεις εάν τα ποσοτικά στοιχεία που αναφέρονται στις, εν θέματι, προτάσεις, καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του Δήμου.
Υπενθυμίζουμε, ότι για μία σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου, απαιτείται:
 η συνολική αναδιάρθρωση – αναδιοργάνωση της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου,
 η τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου, που αποτελούσε και προεκλογική δέσμευση της νυν δημοτικής αρχής.
 Η κατάθεση ενός σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων ενιαία σε όλον τον Δήμο, σε εφαρμογή των οριζομένων στο εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών.
Θέμα 19o: Έγκριση της υπ. αριθ. 32473/2362-18/6/2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας με
τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών» - ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ.
Στην Δημοτική Ενότητα Περάματος παρατηρούνται πραγματικά προβλήματα αποκατάστασης της βατότητας σε διάφορες περιοχές. Σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί γραπτώς από το Τοπικό Συμβούλιο Κρανούλας, προς την Περιφέρεια Ηπείρου, για τον καθαρισμό δύο τμημάτων οδοποιίας:
 Από την Κρανούλα μέχρι τη δεξαμενή (προς μοναστήρι Στούπαινας) και
 Από την Κρανούλα προς το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου,
συνολικού μήκους 2,5χλμ. περίπου.
Η παράταξή μας ψήφισε υπέρ για το θέμα, με την παράκληση να ενταχθεί στο αντικείμενο του θέματος και το προαναφερόμενο αντικείμενο που αφορά την κοινότητα της Κρανούλας.
Θέμα 28o: Έγκριση μελέτης προμήθειας εξοπλισμού για το έργο με τίτλο: «Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί» και Θέμα 45o:
Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτων του ΠΑΛΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ, ιδιοκτησίας Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, στο Δήμο Ιωαννιτών για την δημιουργία Κέντρου για το Παιδί.
Στις 29.05.2020 εγκρίθηκαν, και με την θετική ψήφο της παράταξής μας, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, οι μελέτες των κτιριακών εγκαταστάσεων (Αρχιτεκτονική, Στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών) του έργου.
Σήμερα, εγκρίθηκε η μελέτη προμήθειας του εξοπλισμού. Η παράταξή μας έδωσε θετική ψήφο,  προφανώς για να είναι η πρόταση προς χρηματοδότηση πλήρης και το έργο που προδιαγράφεται λειτουργικό. Δημοτική Παράταξη Ιωάννινα_2023
Λεωφόρος Δωδώνης 3, 452 21 Ιωάννινα, site: www.ioannina2023.gr |email: ioannina2023 @gmail.com

Η καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης από την Ε.Υ.Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» για την υποβολή της πρότασης για τη δημιουργία «Κέντρου για το παιδί» στον χώρο του «Ασύλου Ανιάτων», είναι η 03-07-2020, δηλαδή σε μία εβδομάδα.
Eύλογα προκύπτουν τα ερωτήματα:
 Μέχρι σήμερα, κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο, δεν έχει συζητηθεί το θέμα: «Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με τίτλο: Κέντρο για το Παιδί». Χωρίς την έγκριση αυτή από το αρμόδιο όργανο της δημοτικής αρχής, η υποβολή της πρότασης είναι κενό γράμμα. Πότε προγραμματίζει η Δημοτική Αρχή τη συζήτηση αυτή;
 Για ποιό λόγο φθάσαμε στο παρά πέντε για να διαπιστωθεί ότι δεν έχει γίνει η αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης των ακινήτων από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, στον  ΔήμοΙωαννιτών για την δημιουργία του Κέντρου;
 Επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκύψουν και άλλες ελλείψεις ή ελαττώματα και προκειμένου να  διασφαλιστεί η άρτια υποβολή του φακέλου, μήπως είναι σκόπιμο να ζητηθεί, από τη δημοτική αρχή, μία εύλογη παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου;
Η παράταξή μας έδωσε θετική ψήφο στα θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία του Κέντρου για το, Παιδί γιατί τo έργο αυτό πρέπει να προχωρήσει. Πλην όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε -και σε αυτή την περίπτωση- την προχειρότητα στο χειρισμό τέτοιων θεμάτων από τη διοίκηση του Δήμου. Επιπροσθέτως δε, και επειδή, κατά την άποψή μας, ο τύπος και το περιεχόμενο του εγγράφου της Προγραμματικής Σύμβασης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου με τον Δήμο Ιωαννιτών, είναι πιθανόν να μην καλύπτει τις νομικές απαιτήσεις του χρηματοδοτικού πλαισίου.
Θέμα 44o: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από την γεώτρηση στη θέση «Κεφαλόβρυσο» έως τον οικισμό της Τ.Κ Μανολιάσας».
Στις 14.04.2020, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΣΥΔΛΙ, με αντικείμενο την εκχώρηση της υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος έργων 2020 του ΣΥΔΛΙ, στον Δήμο, συνολικού προϋπολογισμού 845.000€. Ένα από τα έργα ήταν και η υδροδότηση  Αμπελειάς-Επισκοπικού, περιοχές που χωροθετούνται στην ίδια Δημοτική Ενότητα με τη Μανωλιάσσα, με προϋπολογισμό 600.000€.
Ο κ. Αρλέτος, Αντιδήμαρχος Έργων, Πρόεδρος του ΣΥΔΛΙ και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, απάντησε, τότε, σε σχετική μας ερώτηση ότι, σύμφωνα με εκείνον η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μπορεί να εκτελέσει και το τεχνικό πρόγραμμα του ΣΥΔΛΙ.
Σήμερα, όμως, ο ίδιος, για το ίδιο τεχνικό αντικείμενο, στην ίδια Δημοτική Ενότητα και για προϋπολογισμό 6 φορές μικρότερο από αυτόν του έργου του ΣΥΔΛΙ, εισηγείται για το έργο της Μανολιάσας να εκτελεστεί από την Περιφέρεια Ηπείρου.
Είναι εύλογη αυτή η εντελώς διαφορετική προσέγγιση; Πως την τεκμηριώνει;
Το πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν οι συνδημότες μας στη Μανολιάσα, είναι οξύτατο και η ανάγκη για ελάφρυνση, με οιονδήποτε τρόπο, επιτακτική.
Με αυτά τα δεδομένα ψηφίσαμε την προτεινόμενη προγραμματική σύμβαση για το έργο, παρ’ ότι επισημαίνουμε την έλλειψη της Τεχνικής Περιγραφής, του αναλυτικού προϋπολογισμού, και των υπολοίπων συστατικών του τεχνικού φακέλου της μελέτης του έργου, στοιχείων αναγκαίων για μία διαδικασία που αφορά έργο με κύριο το Δήμο Ιωαννιτών.
Τέλος, σχετικά με το 7ο εκτός ημερησίας θέμα, με τίτλο: «Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από
το Ταμείο Αλληλεγγύης», η παράταξη μας προτείνει να συνταχθούν άμεσα οι σχετικές μελέτες, ώστε να ανακατασκευαστεί τμήμα του Πνευματικού Κέντρου στον Κατσικά, και να στεγαστεί στο κτίριο αυτό το αστυνομικό τμήμα του Κατσικά.
Η επανασύσταση του αστυνομικού τμήματος αυτού αποτελεί ανάγκη για τη Δημοτική Ενότητα της Παμβώτιδας και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο άμεσης κινητοποίησης του Δήμου μας με αποστολή σχετικού αιτήματος – υπομνήματος προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο να τονίζεται η τεκμηριωμένη αναγκαιότητα της επαναλειτουργίας του Αστυνομικού τμήματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου