Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε

Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε
Αναστάσιος Σ. Βέντζης Α.Ε - Λεωφόρος Ιωνίας Μεγ. Βαθεία Ανατολή Ιωάννινα - τηλ : 26510 46955 - 26510 47897 - EMAIL : ventzissa@hotmail.com - Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά Ξυλεία Σίδηρος Οικοδομών Σίδηρος Εμπορίου Θερμοπροσόψεις Παραγωγή Αδρανών Υλικών Δόμηση - Κατοικία.

Most Popular

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Αρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.3  Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΤοπικούΠρογράμματος CLLD / LEADER της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:   ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους και  Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα Περιοχή παρέμβασης της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η παράκτια ζώνη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Η συγκεκριμένη ζώνη περιλαμβάνει Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες των Δήμων: Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, όπως αυτές περιγράφονται στον Ενημερωτικό Οδηγό της Πρόσκλησης.  Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους. Η παρούσα πρόσκληση, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 310.368,00 €, αφορά «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Αρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]), και πιο συγκεκριμένα:  Δημόσιες υποδομές ανάπτυξης περιοχών αλιείας.  Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας στις αλιευτικές περιοχές.  Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται δράσεις σε ποσοστό έως 100% της δημόσιας δαπάνης με συνολικό προϋπολογισμό μιας πράξης που μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 300.000,00 €. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση hMps://logon.ops.gr.  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 01/07/2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 08:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30/09/2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16:00. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων Πράξης και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. Καρακώστα Αικατερίνη τηλέφωνο: 2651036686- 2651083087, e-mail: katerina @ epirussa . gr και για τεχνικά θέματα ΟΠΣ οι κ.κ.: Μώκος Ηλίας και Αναστασίου Μαρία, τηλέφωνο: 2651036686-2651083087, e-mail: mokos @ epirussa . gr .  Για τον ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2014-2020 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου