Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Στρατιωτικές σχολές: Έσπασαν κάθε ρεκόρ οι αιτήσεις - Τεράστιος ο ανταγωνισμός για μια θέση στις Ένοπλες ΔυνάμειςΦέτος θα εισαχθούν συνολικά 1335 υποψήφιοι στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), κατά το... Ακαδημαϊκό Έτος 2023 -2024. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι φέτος έγιναν πάνω από 11.500 δηλώσεις υποψηφίων, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ο αριθμός κυμαινόταν μεταξύ 5.000-6.000, κάτι που δείχνει την αγωνία της νέας γενιάς να κατακτήσει μια θέση στο σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς κρίνουν ότι πρόκειται για εξαιρετική επαγγελματική αποκατάσταση σε ένα χώρο που προσφέρει σιγουριά και σταθερότητα. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή της ΕΒΕ έγινε αιτία πέρυσι να μείνουν δεκάδες κενές στις Στρατιωτικές σχολές οι οποίες όπως είναι γνωστό έχουν μεγάλη ζήτηση από την πλευρά της νεολαίας καθώς τις θεωρούν το δρόμο προς μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Στις εξετάσεις του 2022 οι κενές θέσεις στις Στρατιωτικές Σχολές εξαιτίας της ΕΒΕ όχι μόνο σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2021, αλλά και επεκτάθηκαν και στις υπόλοιπες Στρατιωτικές Σχολές. Για την ακρίβεια ήταν 197 έναντι 103 του 2021, αριθμός που αφορούσε μόνο τη Σχολή Ευέλπιδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας το 2022 έμειναν κενές:139 από τις 226 θέσεις της Σχολής Ευελπίδων (ειδικότητα Όπλα)
42 από τις 197 θέσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού
16 από τις 41 της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Για τους λόγους αυτούς αποφασίστηκε η μείωση στους Συντελεστές της ΕΒΕ στις Στρατιωτικές Σχολές ως εξής:Από 1,20 σε 1,00 για τη Σχολή Ευελπίδων.
Από 1,00 σε 0.9 στη ΣΜΥ.
Από 1,20 σε 0,9 στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές σχολές για το 2023-24


Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3383/19-5-2023, ο αριθμός των εισακτέων για φέτος έχει ως εξής

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:β. Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωμματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:πίνακας 2

γ. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:Πίνακας 3Άρθρο 2. Κατηγορίες - Ποσοστά υποψήφιων ειδικών κατηγοριών

1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Τέκνα πολυτέκνων και τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας [παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α ? 38)].

β. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του ποσοστού της προηγούμενης περίπτωσης και τουλάχιστον ένα άτομο [παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α ?38)]:

(1) Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

(3) Τέκνα ή αδελφοί θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

γ. Οι Έλληνες του εξωτερικού εισάγονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του συνόλου των θέσεων [παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α ? 38)].

2. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχεται και η κατηγορία της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3298/1955 (Α ? 179), που άφορα σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε έκαστο Τμήμα της Σχολής, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον ίδιο νόμο.

3. Οι υποψήφιοι μετά την υπαγωγή τους στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1, θα κρίνονται για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της Γενικής Σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη Βάση Εισαγωγής της Γενικής Σειράς, κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες των περ. α’ και β’ της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της παρ. 2, μεταφέρονται αναλόγως στη Γενική Σειρά και στις κατηγορίες των περ. α’ και β’ της παρ. 1.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας της περ. γ της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους του πίνακα επιλαχόντων της Γενικής Σειράς.
Άρθρο 3. Ποσοστά αποφοίτων ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Ποσοστό οχτώ τοις εκατό (8%) επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. Το ποσοστό του 8% υπολογίζεται επί του αριθμού των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 2, ως εξής:

1. Κατά 90% από τους υποψήφιους που θα διαγωνισθούν το έτος 2023 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

2. Κατά 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δυο προηγούμενα έτη. Οι θέσεις κατανέμονται ως κάτωθι:

α. Σε ποσοστό 40% στους υποψηφίους του έτους 2021.

β. Σε ποσοστό 60% στους υποψήφιους του έτους 2022.
Ειδικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμός, η υπερβαίνουσα ή οι υπερβαίνουσες θέσεις εκπίπτουν.
ethnos.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου