Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δήμων: Τι ισχύει με μόνιμους, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ και συμβασιούχους (εγκύκλιος)


Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την εφαρμογή του νόμου που προβλέπει την κατάργηση νοµικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και τη µεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων αυτών εµπίπτουν:

— το µόνιµο προσωπικό,

— το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

— το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,

— οι νοµικοί σύµβουλοι και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, των νοµικών προσώπων που καταργούνται.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο το ανωτέρω προσωπικό καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήµου από 1-1-2024, παρέχοντας τις υπηρεσίες του µε την ίδια σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής.

Από την ίδια ηµεροµηνία, οι συµβάσεις µίσθωσης έργου συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήµο, µέχρι τη λήξη τους.
Τι ισχύει για μόνιμο προσωπικό και ΙΔΑΧ

Το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, µε αυτές που ήδη κατείχε στο καταργούµενο νοµικό πρόσωπο, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, οι οποίες συστήνονται στον οικείο δήµο αυτοδικαίως, δηλαδή εκ του νόµου.

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 168 ΚΚ∆ΚΥ, οργανικές θέσεις για το προσωπικό Ι∆ΑΧ προβλέπονται µόνο για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και τους µουσικούς. Εποµένως, δεν νοείται πρόβλεψη οργανικών θέσεων Ι∆ΑΧ για προσωπικό άλλων κλαδοειδικοτήτων.

Για την κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις, εκδίδεται απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου του δήµου (δηλαδή του νέου ∆ηµάρχου), η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς την µέριµνα του Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, το αργότερο έως την 31η.1.2024 και ισχύει από την 1η.1.2024 για όλες τις έννοµες συνέπειες.

Επειδή για την έκδοση της πράξης κατάταξης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δηµοσίευση σε ΦΕΚ της πράξης διαπίστωσης της κατάργησης του νοµικού προσώπου, η δε προθεσµία για την έκδοση των ανωτέρω πράξεων είναι κοινή και λήγει 31-1-2024, παρακαλούνται οι εµπλεκόµενοι φορείς (Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και δήµοι) να προγραµµατίσουν εγκαίρως τις ενέργειές τους, προκειµένου να τηρηθεί η ως άνω προθεσµία.

Ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το µεταφερόµενο προσωπικό διέπεται, το µεν µόνιµο από τις διατάξεις του πρώτου µέρους, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις διατάξεις του δευτέρου µέρους του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚ∆ΚΥ ν. 3584/2007, όπως

ισχύει).

Οι νοµικοί σύµβουλοι και δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 165 και 167 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚ∆ΚΥ ν. 3584/2007, όπως ισχύει) και τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν.4194/2013, όπως ισχύει).

Πέραν των θέσεων του µεταφερόµενου προσωπικού, συστήνονται επιπλέον στο δήµο, αυτοδικαίως, οι οργανικές θέσεις των καταργούµενων νοµικών προσώπων, οι οποίες εµπίπτουν στις εξής περιπτώσεις:

 έχει εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψή τους ή προκήρυξη σύµφωνα µε τον ν. 2643/1998 περί µέριµνας για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και εκκρεµεί ο διορισµός/πρόσληψη,

 έχει εγκριθεί η κάλυψή τους, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων των καταργούµενων νοµικών προσώπων και εκκρεµεί έκδοση προκήρυξης,

 εκκρεµεί διαδικασία µετάταξης, σε οποιοδήποτε στάδιο µετά την υποβολή της αίτησης των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων.

Όλες οι προαναφερόµενες θέσεις, οργανικές και προσωποπαγείς, συστήνονται επιπλέον των υφιστάµενων θέσεων του ΟΕΥ του οικείου δήµου.
Τι θα γίνει με ΙΔΟΧ και συμβασιούχους

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στον οικείο δήµο θα µεταφερθούν οι συµβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αλλά και οι συµβασιούχοι µίσθωσης έργου που

απασχολούνται είτε στο πλαίσιο προγραµµάτων είτε µε τις κοινές διατάξεις.

Προς τούτο, θα εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, µέχρι τις 31-1-2024, µε αναδροµική ισχύ από 1-1-2024. Στην πρώτη περίπτωση (συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα) οι δήµοι διατηρούν το δικαίωµα ανανέωσης/παράτασης των συµβάσεων κατά τις κείµενες διατάξεις, ενώ στη δεύτερη οι συµβάσεις συνεχίζονται µέχρι τη λήξη τους.


Εγκρίσεις για την πρόσληψη νέων συµβασιούχων που έχουν ήδη χορηγηθεί στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα µπορούν να υλοποιηθούν από τους δήµους.

Σηµειώνεται ότι, τυχόν υπέρβαση του αριθµού των θέσεων Ι∆ΟΧ που προβλέπονται στους ΟΕΥ των δήµων κατά τις διατάξεις του άρθρου 205 ΚΚ∆ΚΥ λόγω της µεταφοράς του προσωπικού Ι∆ΟΧ των καταργούµενων νοµικών προσώπων δεν έχει καµία επίπτωση εν προκειµένω, καθώς πρόκειται για αρµοδιότητα και προσωπικό που µεταφέρεται εκ του νόµου. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιµο κατά την πρώτη τροποποίηση του ΟΕΥ να αυξηθεί αναλόγως ο αριθµός των θέσεων Ι∆ΟΧ.

Στους δήµους µεταφέρονται και οι απασχολούµενοι στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης (φοιτητές ΤΕΙ, ασκούµενοι δικηγόροι).
Τι ισχύει για υπαλλήλους σε κοινωφελείς επιχειρήσεις δήµων

Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν.5056/2023, η ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία µεταφοράς προσωπικού στο δήµο θα εφαρµοστεί και στην περίπτωση των καταργούµενων δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 252 του ∆ηµοτικού Κώδικα (ν.3463/2006 όπως ισχύει), καθώς και των διαδηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων της παρ.1 του άρθρου 156 του ν.4600/2019, ήτοι των διασπασµένων δήµων.

Στην περίπτωση των ως άνω διαδηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, το προσωπικό θα κατανεµηθεί στους οικείους δήµους ανάλογα µε τον πληθυσµό τους, µε απόφαση του οικείου Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που εκδίδεται µέχρι 31-1-2024, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.7θ του άρθρου 29.

Προσωπικό των επιχειρήσεων που έχει διοριστεί/προσληφθεί σε διευθυντικές θέσεις θα µεταφερθεί στον οικείο δήµο µε την κλαδοειδικότητά του όπως αυτή προκύπτει από το ισχύον Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο (π.δ.85/2022 όπως ισχύει), ώστε να εναρµονισθεί µε τα ισχύοντα για το προσωπικό των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ.

Υπενθυµίζεται εκ νέου ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 168 ΚΚ∆ΚΥ, οργανικές θέσεις για το προσωπικό Ι∆ΑΧ προβλέπονται µόνο για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και τους µουσικούς. Οι θέσεις λοιπών κλαδοειδικοτήτων, είτε αντιστοιχούν σε υπηρετούν προσωπικό είτε εκκρεµούν προς κάλυψη µέσω προκήρυξης κ.λπ., θα συσταθούν ως προσωποπαγείς.

Η προϋπηρεσία του προσωπικού λαµβάνεται υπόψη για κάθε συνέπεια, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ.2α και 7θ του άρθρου 29.


Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό των δηµοτικών περιφερειακών θεάτρων, καθώς οι συγκεκριµένες κοινωφελείς επιχειρήσεις, λόγω του ιδιάζοντος χαρακτήρα και έργου τους, έχουν εξαιρεθεί από τις διατάξεις του άρθρου 29 και δεν λύονται.
Τι προβλέπεται για αποσπασμένους υπαλλήλους

Το προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή µετακίνηση δυνάµει του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) στα νοµικά πρόσωπα που καταργούνται µε το παρόν άρθρο συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον οικείο δήµο µέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή µετακίνησης.

Τυχόν προσωπικό του δήµου που υπηρετεί µε απόσπαση ή µετακίνηση στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα, επιστρέφει στην οργανική του θέση από την ίδια ηµεροµηνία.

Το προσωπικό που ανήκει οργανικά στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα κατατάσσεται, σε κάθε περίπτωση, µε τη διαδικασία που αναλύθηκε ανωτέρω,

σε αντίστοιχες θέσεις που συστήνονται αυτοδικαίως στον οικείο δήµο, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύουσα απόσπαση ή µετακίνηση, εφόσον συνεχίζεται κατά τα ανωτέρω.
Τροποποίηση Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµων

Εντός έξι (6) µηνών από την κατάργηση των νοµικών προσώπων, οι οικείοι δήµοι τροποποιούν τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας τους, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α’ 143)]

Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να αυξηθεί και ο αριθµός των θέσεων Ι∆ΟΧ εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτεθέντα.

Επισηµαίνεται ότι, η προβλεπόµενη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, παρέχεται εντός είκοσι πέντε (25) ηµερών, άλλως τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί, σύµφωνα µε την ειδική ρύθµιση της παρ. 2 περ. δ του άρθρου 27 του ν. 5056/2023.

(εγκύκλιος)

View Fullscreen


aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου