Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Η καταπληκτική ομιλία της Ελένης Κουρμαντζή στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη με αποσπάσματα απ’ τον Στέλιο Μάϊνακουρμαντζη1

Παρασκευή , 24 Μαρτίου
Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
Ριζοσπαστικός Νεοελληνικός Διαφωτισμός – Ιδέες της Ελληνικής Επανάστασης – Πολιτικές θεωρήσεις –
Συνωμοτική Ανωνυμία Συγγραφής
Ομιλία : Ελένη Κουρμαντζή
Απαγγελία αποσπασμάτων : Στέλιος Μάινας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ… , Ήτοι ,…//
… καλλιωτέρα η Νομαρχική Διοίκησις
…τί εστί Ελευθερία…
…τάχιστα η Ελλάς πρέπει να συντρίψη
τας αλύσσους της
…ποίαι εστάθησαν αι αιτίαι οπού την
εφύλαξαν δούλην
…οποίαι είναι εκείναι, οπού μέλλει να
την ελευθερώσωσιΜια εικόνα της σημερινής εκδήλωσης: Ελένη Κουρμαντζή / ομιλία. Στέλιος Μάινας / απαγγελία χωρίων της”Ελληνικής Νομαρχίας “.Στον πίνακα διαπερνούν σελίδες του πρωτοτύπου της Ελληνικής Νομαρχί ας (1806 )

” Ἔ! πόσον γλυκὺ πρᾶγμα εἶναι νὰ ὁμιλῇ τινὰς τὴν ἀλήθειαν ! Γλυκύτερον ὅμως καταπολλὰ εἶναι νὰ ἐκφέρῃ εἰς φῶς
ἀληθείας ἐπωφελεῖς. Αὐτὸ ἐγὼ ἐπροσπάθησα, ἀγαπητοί μου,
νὰ ἐκτελέσω καὶ ἐλπίζω νὰ ἐπέτυχον τοῦ σκοποῦ μου.


Ἄχρηστον ἤθελεν εἶναι εἰς ἕνα ἄρρωστον, ἂν ὁ ἰατρός, ἀφίνοντας κατὰ μέρος τὸ πάθος του, ἤθελε τοῦ ὁμιλήσει περὶ ἄλλων παθῶν.
Διὰ τοῦτο κἀγώ, γνωρίζοντας τὴν ἀληθῆ ἀσθένειαν τῆς Ἑλλάδος,
περὶ αὐτῆς μόνον ἀπεφάσισα καὶ ὡμίλησα τῶν ἀδελφῶν
μου Ἑλλήνων.
Ἀπέδειξα τί ἐστὶ ἐ λευ θε ρί α.


Ἔπειτα ἐφανέρωσα πόσον ἀναγκαῖον ἀπόκτημα εἶναι εἰς τὸν ἄνθρωπον· ὅτι μόνον αὕτη τὸν ἀποκαταστεῖ ἄξιον τοῦ ὀνόματός του, ὄντας ὁ δοῦλος ποταπότερος καὶ ἀπὸ τὰ ἴδια ἄλογα ζῶα. ”

Το πρωτότυπο ( ! )της ” Ελλη νικής Νομαρχίας … “.Εν Ιταλία 1806.
Απόκτημα της “Βιβλιοθήκης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού”, Ιδρύματος Ωνάση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ,Ήτοι , Λόγος περί ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ … / Εν Ιταλια 1806.
“Ωνάσειος Βιβλιοθήκη” : 24 Μαρτιου 017.

Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου , Πρόεδρος Ιδρύματος Ωνάση / Ελένη Κουρμαντζή / Δημήτρης Ρούμπος, Καθηγητές του Πανεπιστημίου Veliko Tyrnovo Βουλγαρίας / Στέλιος Μάινας, Ηθοποιός – Συγγραφέας.
Σημ. : Μετά την εκδήλωση, της … “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ..”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου