Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Μετατάξεις εκπαιδευτικών στην ΑΕΑ Βελλάς
H ανώτατη εκκλησιαστική ακαδημία Βελλάς (ΑΕΑΒ) καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17α΄/15-2-2017), άρθρο 20, παρ. 7 να υποβάλουν αίτηση μετάταξης σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).Θα προτιμηθούν οι ...
παρακάτω ειδικότητες:
• Κανονικό Δίκαιο
• Αρχαία Ελληνικά – Λατινικά- Φιλοσοφία
• Παλαιά Διαθήκη
• Καινή Διαθήκη
• Πατρολογία – Χριστιανική Γραμματεία
• Ιστορική Βυζαντινή Μουσικολογία
• Ιστορική Ευρωπαϊκή Μουσικολογία
• Εθνομουσικολογία και Ελληνική Δημοτική Μουσική
• Διδασκαλία Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής
• Διδασκαλία Ευρωπαϊκής Μουσικής
• Διδασκαλία Ελληνικής παραδοσιακής Μουσικής (οργανοχρησία, οργανολογία).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων (στην ΑΕΑΒ και στην υπηρεσία του εκπ/κού): 31-3-2017.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση μετάταξης
Β) Βιογραφικό υπόμνημα με τα σχετικά παραστατικά
Γ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ΑΕΙ.
Πληροφορίες: Τσινασλάν Ελένη, τηλ. 2653041281, contact@aeavellas.gr
Ακολουθεί το σχετικό εδάφιο:
Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17α΄/15-2-2017)
Άρθρο 20
«7. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195) κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους και σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι. εφόσον σωρευτικώς:
α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης,
β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και
γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α΄ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου