Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 : Χθές 29.10.2019 συνεδρίασε για την ΔΕΥΑΙ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.


Δύο από τα θέματα που συζητήθηκαν τα υπ. αριθμ. 12 και 13 αφορούσαν τη Δ.Ε.Υ.Α.Ι. Οι απόψεις που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο επί των θεμάτων αυτών, είναι:

ΘΕΜΑ 12:

Έγκριση της αρ. απόφ. 17/345ΟΕ(312)/19 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ιωαννίνων, με θέμα: «Υποβολή αιτήματος για νέες προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου, στα πλαίσια της συμπληρωματικής της 3Κ προκήρυξης ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την αριθ. 40703/16-12-2016 εγκύκλιο 25 του Υπουργείου Εσωτερικών».
Η νέα Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. παρ’ όλα τα προεκλογικά της συνθήματα αλλά και όλες οι δηλώσεις του νυν Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. που αναφερόταν μόνιμα σε ελαττωματική διοίκηση δέχεται, ασμένως, το οργανόγραμμα και τον υφιστάμενο εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας που παρέλαβε από την προηγούμενη διοίκηση. Δηλαδή, αποδέχεται την κατάσταση όπως την παρέλαβε.

Η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια έχει βελτιώσει την οικονομική της κατάσταση, παρουσιάζοντας κέρδη και μειώνει σταδιακά τις συσσωρευμένες ζημιές που προέρχονται από παλαιότερες διαχειριστικές περιόδους.

Όμως οι εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι δανειακές υποχρεώσεις, το χρέος προς το Δήμο Ιωαννιτών και το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, παραμένουν υψηλά και δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό, αλλά επιβάλλουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, μείωση του κόστους λειτουργίας και στοχευμένες επενδύσεις σε προσωπικό και σε σύγχρονες υποδομές.

Η προτεινόμενη πρόσληψη αφορά 20 νέους υπαλλήλους αυξάνοντας έτσι κατά ποσοστό 11,10% τον αριθμό εργαζομένων με βάση τα στοιχεία του εγκριθέντος ισολογισμού χρήσης 2018, ενώ το κόστος μισθοδοσίας αυξάνεται κατά ποσοστό 5%.

Το μεγάλο πρόβλημα της ΔΕΥΑΙ είναι οι υπηρεσίες «εκτός γραφείου» (πεδίου), δηλ. οι επεμβάσεις στο δίκτυο, και η επίβλεψη των εγκαταστάσεων.

Για τα αντικείμενα αυτά, οι ειδικότητες που προτείνονται για πρόσληψη είναι:

Τεχνίτες Υδραυλικοί και Ηλεκτρολόγοι (3).

Εργάτες (8).

Καταμετρητές (2).

Υπερψηφίσαμε την πρόσληψη των 20 υπαλλήλων με κύριο κριτήριο ότι το 65% των προσλαμβανόμενων (13 στους 20) θα εργαστεί σε υπηρεσίες «εκτός γραφείου» (πεδίου), που αποτελεί και το κύριο πρόβλημα της ΔΕΥΑΙ, απαιτώντας ταυτόχρονα να ληφθεί μέριμνα, ώστε η ανάληψη των καθηκόντων των νεοπροσλαμβανόμενων να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα όσον αφορά το καθηκοντολόγιό τους, και να μην επαναληφθεί το φαινόμενο να προσλαμβάνεται εργάτης ή υδραυλικός, και μετά από 3μήνες θα μετατρέπεται σε υπάλληλο γραφείου!!!

Δεδομένου ότι η παράταξή μας δεν εκπροσωπείται στη Διοίκηση της επιχείρησης, καταθέσαμε τις παρακάτω θέσεις μας, ως προτεραιότητες της που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της.

Την αλλαγή τιμολόγησης προς της ΔΕΥΑΙ της ηλεκτρικής ενέργειας (Αλλαγή παρόχου), με προσδοκία μείωσης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10%, ήτοι 180.000€ ετησίως.

Την άμεση αντιμετώπιση των διαρροών δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης και την αντικατάσταση όλων των παλαιών σωληνώσεων δικτύου ύδρευσης, με προσδοκία εξοικονόμησης νερού και κόστους λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά 20% τουλάχιστον.

Την ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου κατανάλωσης νερού,

Την κατάρτιση & εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης υδάτων και

Την εγκατάσταση συστήματος αποτύπωσης ισοζυγίου ανόρυξης και κατανάλωσης νερού σε πραγματικό χρόνο.

Την εξοικονόμηση ενέργειας με νέο εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης στα αντλιοστάσια. (π.χ. Αντικατάσταση όλων των κινητήρων των αντλητικών διατάξεων με κινητήρες μεταβαλλόμενης ενεργειακής κατανάλωσης, ανάλογα εξαρτώμενη από την απαίτηση της ζήτησης), με προσδοκία μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 15% τουλάχιστον.

Την ηλεκτρονική καταγραφή με αντικειμενικά κριτήρια όλων των δικαιούχων που χρήζουν βοήθειας (κοινωνικής μέριμνας)

Τη σύνδεση του μηχανογραφικού συστήματος της ∆ΕΥΑΙ με την υπηρεσία χρεώσεων ∆ημοτικών Τελών που θα επιτρέψουν στη ΔΕΥΑΙ να προβεί σε παροχές και μειώσεις των τιμολογίων της σε ποσοστό που θα καθοριστεί μετά, βέβαια, από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη.

Η διοίκηση της επιχείρησης να αναδιαπραγματευτεί τα τραπεζικά της χρέη, σοβαρά, με χρηματοοικονομικά κριτήρια, με βάση τις τρέχουσες ταμειακές ροές.

Να αναρτηθεί το καθηκοντολόγιο των εργαζομένων στην ιστοσελίδα της επιχείρισης.

Να δωθεί στη δημοσιότητα (Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΙ) η μελέτη ISO με βάση την οποία λειτουργεί η επιχείρηση, καθώς και τη σχετική βεβαίωση ότι η επιχείρηση λειτουργεί υπό τα οριζόμενα στο πρότυπο αυτό.

Να ληφθεί μέριμνα ώστε το εμφανιζόμενο οργανόγραμμα στην ιστοσελίδα της επιχείρησης να είναι το ισχύον, να είναι ευκρινές και αναγνώσιμο από όλους.

Να αλλαχθεί το εμφανιζόμενο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ιστοσελίδα, για να γνωρίζουν οι πολίτες ποιοί λαμβάνουν σήμερα τις αποφάσεις που αφορούν την επιχείρηση.

ΘΕΜΑ 13:

Έγκριση της αρ. απόφ. 11/279/2019 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ιωαννίνων, σχετικής με παράταση χρόνου για τα τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό.

Δεν υπάρχει ενημέρωση για το συμβαίνει πραγματικά.

Το θέμα αφορά συνδημότες που έχουν συνδεθεί και δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις; Ή αφορά συνδημότες που αρνούνται να συνδεθούν και οδηγούν τα απόβλητα τους ανεξέλεγκτα όπου βολεύονται; Ή και οι δύο περιπτώσεις; Ποιός ο αριθμός τους; Τους γνωρίζει η Δ.Ε.Υ.Α.Ι.;

Σε κάθε περίπτωση, είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν οι συνδέσεις αυτές τουλάχιστον ως προς το υδραυλικό (Τεχνικό) μέρος για να μπορούμε να υποστηρίζουμε ότι διακρινόμαστε για περιβαλλοντική ευαισθησία και προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων του. Είναι μία μεγάλη πληγή και απαιτείται μία άμεση λύση.

Η λύση των συνεχών παρατάσεων, εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται αναποτελεσματική.

Ορισμένοι εκ των συνδημοτών μας πιθανώς λόγω της οικονομικής συγκυρίας δεν δύνανται να ανταποκριθούν στο κόστος αυτό, με συνέπεια να μην συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο.

Προτείνουμε:

Να γίνουν οι συνδέσεις με εργολαβία της ΔΕΥΑΙ και άμεσο καταλογισμό στους καταναλωτές που συνδέονται μέσω του αντίστοιχου λογαριασμού ύδρευσης.

Ελλείψει του σχετικού μηχανογραφικού υποβάθρου της κατηγοροποίησης των πελατών της ΔΕΥΑΙ, όσον αφορά την ένταξή τους σε οικονομικά ασθενή κατηγορία, η επιχείρηση μετά τον καταλογισμό να δέχεται για ένα χρονικό διάστημα έξι μηνών αιτήσεις διαγραφής του καταλογισθέντος χρέους (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν προσαυξήσεων), εφ’ όσον ο οφειλέτης αποδείξει, ότι: (παραδειγματική αναφορά)

Έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών.

Είναι μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Δεν έχει συμπληρώσει τα 25έτη και είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.

Δηλώνει εισόδημα κατά μέσον όρο την τελευταία τριετία μικρότερο των 9.000€.

Υπερψηφίσαμε την παράταση ως τελευταία προσπάθεια ήπιας λύσης του θέματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου