Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

Σταύρος Καλογιάννης: Είναι δυνατή, υπό προϋποθέσεις, η προσαύξηση ύψους κτιρίου στο πλαίσιο του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, σύμφωνα με το Υπ. ΠεριβάλλοντοςΜε μεγάλη καθυστέρηση απάντησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στην Ερώτηση του Σταύρου Καλογιάννη, και αφού η Ερώτηση κατατέθηκε στη Βουλή τρεις φορές, σχετικά με τη δυνατότητα αύξησης του ύψους κτιρίου στον Δήμο Ιωαννιτών, στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που θέτει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) (Ν. 4067/2012).Ειδικότερα, στην απάντηση του Δ/ντή Οικοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου, την οποία παρουσιάζει ο Υφυπουργός κ. Οικονόμου, επισημαίνονται οι περιπτώσεις των άρθρων 10 και 15 του ΝΟΚ και αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4067/12 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», σε οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Ιωαννίνων όπως είχε καθοριστεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.2539/1997, παρέχονται υπό προϋποθέσεις πολεοδομικά κίνητρα προσαύξησης του συντελεστή δόμησης κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, το οποίο γνωμοδοτεί λαμβάνοντας υπόψη του τα κριτήρια του περιβαλλοντικού οφέλους και της βέλτιστης απόδοσης σε κοινή χρήση.

Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι δίνεται κίνητρο προσαύξησης του επιτρεπόμενου ύψους έως το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά το άρθρο 15 ύψος, για τον προσαυξημένο συντελεστή δόμησης, ενώ το άρθρο 15 αντίστοιχα καθορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου σε συνάρτηση με τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης της περιοχής.

Επίσης σύμφωνα με:

α) το άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 4067/2012 οι ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, κατισχύουν των γενικών διατάξεων του ΝΟΚ,

β) την Εγκύκλιο 2/2013 (αρ. πρωτ. 28271/30-4-2013) του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με την οποία ορίζεται ότι «μέχρι την έκδοση των νέων σχετικών προεδρικών διαταγμάτων εξακολουθούν κατ’ οικονομία να εφαρμόζονται οι κανονιστικές πράξεις εφόσον θεσπίζουν μικρότερα πολεοδομικά μεγέθη σε σχέση με τα οριζόμενα στο ν.4067/12»,

όπου από Διατάγματα ή κανονιστικές πράξεις της διοίκησης (όπως Π.Δ/τα ή αποφάσεις Νομάρχη) ορίζεται συγκεκριμένο ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος στην περιοχή, τότε το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου δεν καθορίζεται βάσει του άρθρου 15 του Ν. 4067/2012.

Επομένως, σε όσες από τις περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ΝΟΚ το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δεν υπολογίζεται με το άρθρο 15 αυτού, η τυχόν προσαύξηση του συντελεστή δόμησης δεν συνεπάγεται και προσαύξηση στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

Τέλος επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΥΑ οικ.31685/7-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΖΣ4653Π8-9ΕΜ), είναι δυνατή η προσαύξηση ύψους κτιρίου βάσει της παρ. 8 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4067/2012, σε όλες τις περιοχές ανεξαρτήτως του τρόπου καθορισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους, με εξαίρεση αυτές για τις οποίες δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας βάσει Π.Δ/γματων ή Υπ. Αποφάσεων ή το ύψος έχει καθοριστεί με γνώμονα την αντιμετώπιση σεισμικής επικινδυνότητας ή λόγω ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας ή λόγω διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου