Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

ΣτΕ και ΑΑΔΕ έριξαν στα «μαλακά» όλα τα λαμόγια με πλαστά τιμολόγια – Ξεχάστηκε και το θέμα με τον Πρόεδρο με την κόκα και τους 3 ανηλίκουςΜε 2.500 ευρώ πρόστιμο «καθαρίζουν» όσοι έχουν εκδώσει πλαστά τιμολόγια τεράστιας αξίας
Λόγω της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της ευμενέστερης διάταξης παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων πέφτουν στα «μαλακά».Σύμφωνα με εγκύκλιο (2042/2022) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν στις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης φορολογικών στοιχείων, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, οι κυρώσεις στις περιπτώσεις αυτές έχουν καταστεί «σχεδόν χάδια».

Η εγκύκλιος επικαλείται την απόφαση 2319/2021 του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε επί προδικαστικού ερωτήματος, και με την οποία κρίθηκε ότι η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης έχει πεδίο εφαρμογής και επί του κατά περίπτωση προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου για την παράβαση λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στη βάση αυτή, επιβάλλεται, εφόσον είναι ευμενέστερο, το πρόστιμο των 2.500 ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η τέλεση τέτοιων παραβάσεων.

Προσοχή μιλάμε για 2.500 ευρώ ανά χρήση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εικονικών ή πλαστών ή νοθευμένων στοιχείων ή του πλήθους των καταχωρίσεων στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι το αδίκημα διαπράχθηκε έως τις 16.10.2015.

Για παραβάσεις που διαπράττονται από την 17.10.2015 και εντεύθεν δεν επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο.

Σε περιπτώσεις εικονικότητας ως προς το πρόσωπο για πραγματική συναλλαγή, σημειωτέον ότι δεν υφίστανται ούτε ποινικές κυρώσεις, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται μόνον η διοικητική κύρωση, δηλαδή τα 2.500 ευρώ.

«Για τη διαπίστωση του ευνοϊκότερου ή μη χαρακτήρα της κύρωσης αυτής, θα πρέπει να προηγείται σε κάθε περίπτωση σύγκριση με την κύρωση που απειλείται από την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, των διατάξεων των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015», αναφέρει η εγκύκλιος.Τουλάχιστον στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι το πρόστιμο των 2.500 ευρώ δεν θίγει τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων ως προς την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στην περίπτωση διαπίστωσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής.
To ιστορικό της υπόθεσης

Με τη με αριθμό 2319/2021 απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου επιλύθηκε το άκρως σημαντικό ζήτημα που αφορά στη διαχρονική εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή, οι οποίες αφορούν στο διάστημα ισχύος του Ν. 2523/1997.

Το ΣτΕ εν προκειμένω έκρινε, κατά πλειοψηφία, μειοψηφησάντων δύο μελών της 7μελούς σύνθεσης του Δικαστηρίου, ότι:

(α) Η νεότερη ρύθμιση του συνδυασμού των διατάξεων του άρθρου 54 παρ. 1 περ. η’ και παρ. 2 περ. ε’ του ν. 4174/2013 και του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4337/2015, το οποίο κατήργησε το πρόστιμο που συνδεόταν με την καθαρή αξία εκάστου φορολογικού στοιχείου (αρχικά 200% και ακολούθως 50%) και προέβλεψε μόνο κατ’ αποκοπή πρόστιμο ίσο με 2.500 ευρώ ανά χρήση – φορολογική περίοδο, είναι συγκρίσιμη τόσο με τις προγενέστερες διατάξεις του Ν. 2523/1997 (αρ. 5) και του Ν. 4174/2013 (αρ. 55 παρ. 2), που προέβλεπαν αντίστοιχα τα άνω πρόστιμα όσο και με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 4337/2015 που προέβλεπε πρόστιμο 40% της καθαρής αξίας του εικονικού φορολογικού στοιχείου,

(β) Η εν λόγω νεότερη ρύθμιση δεν συνδέεται με τη θέσπιση νέου, ουσιωδώς διαφορετικού κανονιστικού πλαισίου ουσιαστικών ή διαδικαστικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου,

(γ) Η θεσπισθείσα με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015 νέα ρύθμιση περί των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων για την επίμαχη δεν αποτελεί στοιχείο συναφές με το ζήτημα της αναδρομικής εφαρμογής της διοικητικής κύρωσης, εφόσον, άλλωστε, δεν μεταβάλλει επί το αυστηρότερον το καθεστώς της ποινικής ευθύνης για την προαναφερόμενη παράβαση η δε πρόβλεψη παραλλήλως ποινικών και διοικητικών κυρώσεων για την επίμαχη παράβαση ουδόλως εμποδίζει την ενεργοποίηση της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης και

(δ) Η κατάργηση του προστίμου για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων απορρέει από την εκ μέρους του νομοθέτη εκτίμηση της πρόβλεψης των ποινικών παραβάσεων και κυρώσεων ως προσφορότερης και αποτελεσματικότερης, έναντι των οικείων διοικητικών κυρώσεων.Με βάση τις ανωτέρω σκέψεις το ΣτΕ έκρινε ότι σύμφωνα με την αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης η νεότερη ρύθμιση του συνδυασμού των διατάξεων του άρθρου 54 παρ. 1 περ. η και παρ. 2 περ. ε του ν. 4174/2013 και του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4337/2015, το οποίο κατήργησε το άρθρο 55 παρ. 2 περ. γ του ν. 4174/2013 (καθώς και του άρθρου 7 παρ. 6 του ν. 4337/2015, το οποίο κατήργησε το άρθρο 5 του ν. 2523/1997) και προβλέπει το άνω κατ’ αποκοπήν πρόστιμο, εφαρμόζεται από το διοικητικό δικαστήριο κατόπιν παραδεκτής προβολής σχετικού λόγου ένδικης προσφυγής και για παραβάσεις λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή, αναγόμενες στο διάστημα ισχύος του άρθρου 5 παρ. 10 περ. β του ν. 2523/1997.

Η ανωτέρω νομολογία είναι, με βεβαιότητα, καταλυτική, αναφορικά με τις, σοβαρότερες κατά τεκμήριο, παραβάσεις της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς περιορίζει δραστικά τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για τις παραβάσεις αυτές, δεδομένου ότι το επιβλητέο, κατά την κρίση του ΣτΕ, πρόστιμο των 2.500 ευρώ, επιβαλλόμενο άπαξ, ανά φορολογικό έτος κρίνεται αντικειμενικά επιεικές εν σχέσει με τη φύση της οικείας παράβασης.

Σημειώνεται ότι τα πρόστιμα για αποδοχή εικονικών ως προς τη συναλλαγή φορολογικών στοιχείων ανέρχονταν αρχικώς, υπό το καθεστώς ισχύος του Ν. 2523/1997, σε ποσοστό 200% της καθαρής αξίας του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εφόσον η αξία αυτή υπερέβαινε το ποσό των 1.200 ευρώ. Ακολούθως, με το άρθρο 55 παρ. 2 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), το οποίο ίσχυσε για παραβάσεις που τελέστηκαν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (26.7.2013) και μετά, το εν λόγω πρόστιμο περιορίστηκε σε ποσοστό 50% της καθαρής αξίας του εικονικού φορολογικού στοιχείου.

Εν συνεχεία, με το άρθρο 3 παρ. 4 (περ. α’ και β’) του ν. 4337/2015 καταργήθηκαν οι διατάξεις της 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ. από 1.2.2016 και έπειτα, ενώ, με το άρθρο 7 παρ. 6 του ιδίου νόμου καταργήθηκαν και οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997.

Περαιτέρω, με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του παραπάνω νόμου 4337/2015 ορίστηκε ότι για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992, Α’ 84) και του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012, Α’ 222), που διαπράχθηκαν μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 54 και 55 του ν. 4174/2013 και κατά την κατάθεση του ν. 4337/2015 (17.10.2015) δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 40% της καθαρής αξίας του εικονικού φορολογικού στοιχείου.

Η ανωτέρω διαχρονική εφαρμογή τριών διαφορετικών νομοθετημάτων (Ν. 2523/1997, Ν. 4174/2013 και Ν. 4337/2015), οι οποίες ρύθμισαν με διαφορετικό τρόπο την ίδια παράβαση, δημιούργησε από πλευράς των φορολογουμένων, το ζήτημα εφαρμογής της αναδρομικής εφαρμογής της ευμενέστερης διοικητικής κύρωσης.

ΣτΕ: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος ΣτΕ μετά την εμπλοκή του σε υπόθεση ναρκωτικών αλλά η υπόθεση ξεχάστηκε
Αντιγράφουμε από το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 6 Δεκεμβρίου 2021:
Ο ανώτατος δικαστικός δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδίδονται – Το όνομά του ενεπλάκη σε υπόθεση χρήσης ναρκωτικών στην πολυκατοικία που διαμένει

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Παναγιώτης Ευστρατίου υπέβαλε, όπως ήταν αναμενόμενο, την παραίτησή του μετά την εμπλοκή την οποία είχε σε υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγα 24ώρα.

Ο κ. Ευστρατίου επισημαίνει ότι παραιτήθηκε για την προάσπιση του κύρους του δικαστηρίου, αν και δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η παραίτηση του κ. Ευστρατίου κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι τόσο το υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και η ηγεσία του Συμβουλίου της Επικρατείας, είτε δήλωναν άγνοια, είτε δεν ανταποκρινόντουσαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Το όνομα του 66χρονου κ. Ευστρατίου ενεπλάκη σε υπόθεση χρήσης κοκαΐνης νεαρών ατόμων στα νότια προάστια της Αθήνας και ειδικά στην πολυκατοικία που διαμένει.

Αστυνομικός ειδοποίησε συναδέλφους του ότι νεαρά άτομα κινούνται ύποπτα σε περιοχή των νοτίων προαστίων και πραγματοποιήθηκε έλεγχος από άνδρες της ΔΙΑΣ στα ανήλικα αυτά άτομα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης.

Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα από τους αστυνομικούς στο σπίτι όπου διέμενε ο δικαστικός και εκεί βρέθηκαν υπολείμματα της ίδιας ναρκωτικής ουσίας σε ένα μπουκάλι.

Ο κ. Ευστρατίου εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Μάρτιο του 1983, προήχθη σε σύμβουλο Επικρατείας τον Ιούλιο του 2004 και προήχθη σε αντιπρόεδρο του ΣτΕ τον Δεκέμβριο του 2019.
Το ιστορικό
Αντιγράφουμε από το anixneuseis.gr

Συγκεκριμένα άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ Νοτιοανατολικής Αττικής, που περιπολούσαν στην Ηλιούπολη, εντόπισαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης τους τρεις ανηλίκους, έναν Ρομά, έναν Αλβανό Ρομά και έναν Ινδό, να βγαίνουν (!) από την πολυκατοικία όπου κατοικεί ο δικαστικός και τους σταμάτησαν για έλεγχο.

Στην κατοχή τους κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης, την οποία υποστήριξαν ότι τους προμήθευσε ο 66χρονος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις νεαρούς και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ηλιούπολης, όπου κλήθηκε και ο Παναγιώτης – Κίμων Ευστρατίου, ο οποίος παραδέχτηκε πως τους γνωρίζει. Ακολούθησε επικοινωνία της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. με τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, ο οποίος άναψε το πράσινο φως για να γίνει έρευνα στην κατοικία του δικαστικού. Το κλιμάκιο της Ασφάλειας που έφτασε εκεί κατάσχεσε ένα μπουκαλάκι με υπολείμματα κοκαΐνης.

Σε βάρος των τριών ανηλίκων έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ δεν συνελήφθη καθώς ισχύει ακαταδίωκτο και ακολουθείται άλλη διαδικασία λόγω της ιδιότητάς του για τους δικαστικούς. Ωστόσο, εξετάζεται ο βαθμός εμπλοκής του στην υπόθεση, ενώ ως τώρα αντιμετωπίζει την πλημμεληματική κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών για προσωπική χρήση. Όμως δημιουργείται τεράστιο θέμα ηθικής τάξης, αν αποδειχθεί η… ιδιαίτερη προσωπική σχέση του ανώτατου δικαστικού λειτουργού με τους τρεις νεαρούς και μάλιστα υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου