Κυριακή 25 Ιουνίου 2023

Δήμος Πωγωνίου: Ανάρτηση τριών αρχιτεκτονικών μελετών που υποβλήθηκαν με δωρεά άνευ ανταλλάγματος
Με το από 13-06-2023 (αρ. εισερχόμενου εγγράφου οικ.4167/13-06-2023) έγγραφο της εταιρείας «Αιολική Μαλέα Λακωνίας Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» υποβλήθηκαν οι κάτωθι αρχιτεκτονικές μελέτες:

Ανάπλαση πλατείας στον Άγιο Κοσμά

Ανάπλαση πλατείας στην Αρετή

Ανάπλαση πλατείας στη Βήσσανη,

οι οποίες συντάχθηκαν από τον μελετητή Πλατάρη Φίλιππο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό με ΑΜ ΤΕΕ 127355. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου με την υπ’ αριθμ. 115/2023 Απόφασή της (ΑΔΑ:9ΑΨ5Ω1Ω-ΜΗΔ) αποδέχθηκε ομόφωνα το αίτημα της δωρεάς των τριών αρχιτεκτονικών μελετών (Α΄Φάση).

Οι μελέτες έχουν κατατεθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου και διατίθεται προς ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Πωγωνίου www.pogoni.gr

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πωγωνίου καθώς και στην Ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/A/22-02-2005), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/A/21-09-2011) και όπως διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο 40 του άρθρου 377 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου