Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμενα προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 13 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ. αριθμ. 374/2022 (αρ. πρωτ. 39135/30-05-22)εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022) καθώς και την ΚΥΑΔ 1α/ΓΠ.οικ. 51236/ 09.09.2022 (ΦΕΚ 4756/09.09.2022 τεύχος Β') όπως ισχύει σήμερα, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1.Ανάθεση σε λογιστή για να προβεί σε σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2024 και απολογισμού, ισολογισμού έτους 2022 του κληροδοτήματος «ΑΓ. ΚΟΣΜΑ» Κοινότητας ΑΓ. ΚΟΣΜΑ.

2.Ανάθεση σε λογιστή για να προβεί σε σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2024 και απολογισμού, ισολογισμού έτους 2022 του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» Κοινότητας Βασιλικού.

3.Ανάθεση σε λογιστή για να προβεί σε σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2024 και απολογισμού, ισολογισμού έτους 2022 του κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» Κοινότητας Βήσσανης.

4.Ανάθεση σε λογιστή για να προβεί σε σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2024 και απολογισμού, ισολογισμού έτους 2022 του κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ » Κοινότητας Βήσσανης.

5.Ανάθεση σε λογιστή για να προβεί σε σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2024 και απολογισμού, ισολογισμού έτους 2022 του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ» Κοινότητας Λάβδανης.

6.Αποδοχή της με Α.Π.765/09-02-2023(ΑΔΑ:ΨΒΧΦ46ΜΤΛΡ-9Ο0)απόφασης τροποποίησης της πράξης «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ5022567 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.

7.Ανάκληση της αρ. 153/23 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΣΩΑΩ1Ω-Κ3Ρ) και έγκριση Vπρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού έργου για την εκ νέου ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Βασιλικού» προϋπολογισμού 1.338.587,10€, επιχορηγούμενο από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ.

8.Έγκριση του 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του Κοινωνικού Συσσιτίου –Παντοπωλείου και του ΝΠΔΔ του Δήμου Πωγωνίου» προϋπολογισμού 58.504,23€ με Φ.Π.Α.

9.Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού 2023 Δήμου Πωγωνίου για επέκταση ΦΟΠ στην Κοινότητα Δολιανών (σχετ. 70/22 Α.Δ.Σ.).

10.Έγκριση εξειδίκευσης εγγεγραμμένων πιστώσεων για την συμμετοχή του Δήμου Πωγωνίου στην διοργάνωση Πανελλήνιου Διασυλλογικού Τουρνουά Τζούντο που θα διεξαχθεί18 & 19 Νοεμβρίου 2023 στο Καλπάκι (σχετ.202/23 Α.Δ.Σ-Β ́σκέλος-ΑΔΑ: Ω8ΤΨΩ1Ω-ΣΦΤ).

11.Αποδοχή της αρ.1019/26-10-23 (ΑΔΑ: 9ΛΜ6Ω1Ω-Γ7Π) απόφασης Δημάρχου περί «Απευθείας ανάθεση δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης που αφορά αίτημα του του κ. Θ..... Σ.... σχετικά με πιστοποιητικό που εξέδωσε το Τμήμα Μητρώου Αρρένων του Δήμου Πωγωνίου για τον θανών Σπυρίδων Ζωγράφο» και αποδοχή ή μη της εν λόγω συνταχθείσας γνωμοδότησης.

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου