Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλεδιάσκεψης), την Παρασκευή 30 Ιουλίου, ώρα 09:30
Την 30-07-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού € 535.000,00 με ΦΠΑ.

2. Έγκριση του Πρακτικού VΙI/23-07-2021 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

3. Έγκριση του από 19-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού με την κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή Σταυρολιμένας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4. Έγκριση του από 26-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Αμφιθέας - Λογγάδων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Ενεργειακή αναβάθμιση και εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου κέντρου ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων», προϋπολογισμού € 660.310,46 με ΦΠΑ της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου κέντρου ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων» με κωδικό ΟΠΣ 5047109 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου», αναδόχου Μπίμπου Σπυρίδωνα, μέχρι την 30-09-2021.

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 31-10-2021.

8. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ Λοφίσκου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Πόρου».

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σταθμών ανεφοδιασμού νεφελοψεκαστήρων στο Ασπροκκλήσι του ΤΟΕΒ Σαγιάδας».

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή του δικτύου άρδευσης και αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ».

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης για τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής Χρυσοβίτσας».

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Κόνιτσας».

14. Κατάρτιση σχεδίου απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχων στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α. και αποστολή στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης της.

15. Διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχων στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία Οδό», προϋπολογισμού € 1.970.000,00 με ΦΠΑ, βάσει της σύμφωνης γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση κοπής δέντρων επί της Λεωφόρου Νιάρχου από διασταύρωση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου έως διασταύρωση με την Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός – αποξήλωση δέντρων σε περιοχές του λεκανοπεδίου για αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μονολίθι – Πλατανούσα (παροχή υπηρεσιών)».

19. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση προστασία βάθρων γέφυρας και κατασκευή συρματοκιβωτίων για την αποφυγή κατολισθήσεων επί του επαρχιακού δικτύου προς Γότιστα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

20. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και προστασία πρανών στο επαρχιακό δίκτυο προς Ανθοχώρι Μετσόβου», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Κόμβος Ελληνικού - Ελληνικό», αναδόχου «ΝΑΣΤΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε.Δ.Ε», μέχρι την 14-10-2021.

22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα - Ριζό Δήμου Ζίτσας» αναδόχου Ευγένιου Παππά, μέχρι την 16-10-2021.

23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Ζωτικού Δήμου Δωδώνης – Σύνδεση με περιοχή Σουλίου» αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-12-2021.

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση τεχνικού στην επαρχιακή οδό Τύρια – Ζωτικό θέση “Ιτιά”», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-09-2021.

25. Έγκριση του από 20-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στην θέση 'Κουρί' της επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα Ριζό Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης

26. Έγκριση του από 26-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση «Στάρια» της 3ης επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος και την ανακατασκευή τεχνικών κατά μήκος της 2ης επαρχιακής οδού».

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων».

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσος καθαρισμός βραχοπαγίδων και διευθέτηση ομβρίων στην επαρχιακή οδό Φορτόσι - Αμπελοχώριον (παροχή υπηρεσιών).

30. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης φοιτητή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων (ανάκληση της αριθμ. 9/457/22-03-2021 απόφαση της Ο.Ε. ως προς τον σπουδαστή Πόγια Λάζαρο).

31. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης φοιτητή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων (ανάκληση της αριθμ. 19/1100/07-07-2021 απόφαση της Ο.Ε.).

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση εκδηλώσεων με την Αδελφότητα Σκλιβανιτών Ιωαννίνων από 7 έως και 15 Αυγούστου 2021.

33. Έγκριση διορθωμένων πινάκων δρομολογίων συμβάσεων και ονομαστικών καταστάσεων Επιδομάτων του άρθρου 3 (50025/26-09-2018 ΚΥΑ) μεταφοράς μαθητών Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για την συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2021.

34. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

35. Έγκριση αιτήματος για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2022 με διενέργεια ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων.

37. Έγκριση του Πρακτικού 2ο/27-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 προϋπολογισμού € 18.600,00 με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

38. Έγκριση του Πρακτικού 2ο/27-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021 προϋπολογισμού € 24.800,00 με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και αποχωμάτωση τάφρων στην περιοχή του Πανεπιστημίου κάτωθι οδού Νιάρχου προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής αεροδρομίου (παροχή υπηρεσιών)».

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή της 3ης δόσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Λειτουργία – Διαχείριση – Ανάδειξη Γεωπάρκου Βίκου – Αώου για τα έτη 2019-2023» στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση ANUGA που διοργανώνεται στην Κολωνία της Γερμανίας, το διάστημα 9-13/10/2021.

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση TOURNATUR που διοργανώνεται στo Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 27/8-5/9/2021.

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

45. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π. Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων στους ποταμούς Κομποτέικο και Άννινο», προϋπολογισμού € 118.000,00 με ΦΠΑ.

46. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Αλώνι – Χιώνι» Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη», προϋπολογισμού € 1.120.000,00 με ΦΠΑ.

47. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 220.000,00 με ΦΠΑ.

48. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

49. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση καθαρισμού και αποκατάσταση των δύο ξύλινων γεφυρών στους δύο καταρράκτες της Τ.Κ. Καταρράκτη Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση άρση κατολίσθησης σε πρόσβαση βοσκοτόπου στην περιοχή Θεοδωριάνων (παροχή υπηρεσιών)».

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε προσβάσεις στους βοσκοτόπους Βουργαρελίου, Κυψέλης, Ράμιας, Αθαμανίου και Μεσούντας (παροχή υπηρεσιών)».

53. Απόφαση επί αιτήματος, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν (ανάκληση της αριθμ. 18/1019/25-06-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).

54. Απόφαση για την μή άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. 292/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή νομιμοτόκως επιδικασθέντων ποσών.

55. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Μεσόπυργο Άρτας. Άμεσες εργασίες στερέωσης του ναού και εργασίες αποκατάστασης των τοιχογραφιών του», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας.

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης ψύλλων στην Π.Ε. Άρτας για το έτος 2021.

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης και καθαρισμός παρακείμενου ρέματος περιοχής Σεμέριζα Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα προς κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Σκανδάλου Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».

61. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/21-07-2021 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

62. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/27-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - Community-led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania”», προϋπολογισμού € 133.000,00 με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020.

63. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων Π.Ε. Πρέβεζας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2021.

64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία βάθρων γέφυρας και διαμόρφωση κοίτης στα όρια του Δ.Δ. Σκεπαστού (παροχή υπηρεσιών)».

65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου και καθαρισμός εθνικού οδικού δικτύου κόμβος Φραξήλα -κόμβος Λιμποχωβίτη και παραλιακή έως κόμβο Πάργας (παροχή υπηρεσιών)».

66. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - συντήρηση οδού Ανατολή - Κατσικά», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 23-09-2021.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου