Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Πρόσκληση για την 39η/15-12-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Πρόσκληση για την 39η/15-12-2014 Συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΤην 15-12-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 05-12-2014 συνεδριάσεως.
1. Κατάρτιση του σχεδίου της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Έγκριση των Πρακτικών Ι/12-11-2014 και ΙΙ/02-12-2014 της Επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη αποκατάστασης και επισκευής γέφυρας Σαΐτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 13.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρανών ποταμού Αράχθου (Μπαλντούμα)», αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη, μέχρι την 30-08-2015.

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στο Δ.Δ. Κουκουλίου (Α΄ Φάση)», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2015.
5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών για την συντήρηση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο εντός της Περιφέρειας Ηπείρου.
6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοπογραφική αποτύπωση ζώνης αποκατάστασης στη Χ.Θ. 60+000 της (Θέση Αβαρίτσα)», προϋπολογισμού δαπάνης € 5.000,00 με ΦΠΑ.
7. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι».
8. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας τσιμεντοσωλήνων για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες του Επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην 3η επαρχιακή οδό στη θέση «Μαυρολάγκαδο».
9. Συγκρότηση και ορισμός των μελών: α) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και β) της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010, της Περιφέρειας Ηπείρου (Έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2015.
10. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Βασιλικής Ηγουμενίδου, στο Μπάρι της Ιταλίας, από 18-12-2014 έως 20-12-2014, για τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου «Αξιοποίηση Παραδοσιακών Διατροφικών Προϊόντων για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜμΕ» "Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs" και ακρωνύμιο "FOODING" του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
11. Έγκριση μετακίνησης της Σοφίας Τριάντου, Προϊσταμένης του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στη Μαντουρία, (Λέτσε) της Ιταλίας από 13-12-2014 έως 17-12-2014, για τη συμμετοχή στη συνάντηση της Ομάδας Διοίκησης (Management Team) του έργου «Mediterranean Life Style" με το ακρωνύμιο «MedLS», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα – Ιταλία" 2007-2013, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
12. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 113/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
13. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 5-12-2014, σύμφωνα με την αριθμ. 129782/4901/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα βατότητας (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, κλπ), σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων (Επ. οδός Γρεβενίτι-Βοβούσα, Μηλιωτάδες Γρεβενίτι, Μακρίνο-Δόλιανη, Ελατοχώρι-Μαρίνο και από Φλαμπουράρι προς Λίμνη Πηγών Αώου) του Δήμου Ζαγορίου, στην επαρχιακή οδό προς Λάβδανη και συγκεκριμένα στη θέση «Αλμύρες» του Δήμου Πωγωνίου καθώς στην Επ. οδό Αμπελοχώρι-Πράμαντα, Μιχαλίτσι-Πράμαντα στη θέση «Γεφ. Γκόγκου» και στη 3η Επ. οδό θέση Μαυρολάγγαδο, του Δήμου Β. Τζουμέρκων, που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα (έντονες καταιγίδες).
14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
15. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου έργων, μελετών και προμηθειών για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου» για το έτος 2015
16. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προϋπολογισμού € 12.500,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, «Για τον σχεδιασμό δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Adriatic Model Forest-AMF» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 III.
17. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπάρμπα Αντωνίου, μέλους της επιτροπής παραλαβής του έργου «ADRIATIC MODEL FOREST-AMF», στη Voskopoje της Αλβανίας, από 15 έως 19-12-2014, για την συμμετοχή του στο συνέδριο του ως άνω έργου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
18. Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της Α'/βάθμιας και Β'/βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
19. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
20. Συγκρότηση και ορισμός των μελών α) της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών β) της Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2015.
21. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου Ελαταριάς», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 101094/4848/04-12-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 38/1664/05-12-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
22. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 132354/4991/11-12-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση επαρχιακού (Πλαταριά - Σκορπιώνα - Αργυρότοπος) και δευτερεύοντος εθνικού δικτύου (Βασιλικός) δήμου Ηγουμενίτσας».
23. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 132445/4997/11-12-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου (Παραπόταμος – Νεράιδα δήμου Ηγουμενίτσας) από φερτά υλικά λόγω θεομηνίας».
24. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 132342/4990/11-12-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου Μουργκάνας δήμου Φιλιατών από κατολισθήσεις λόγω θεομηνίας».
25. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 132329/4989/11-12-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Τζούμα δήμου Φιλιατών από κατολισθήσεις λόγω θεομηνίας»
26. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιονία Διαδρομή)», προεκτιμώμενης αμοιβής 310.293,80 € με ΦΠΑ.

27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συμπληρωματικά τεχνικά επί της 10ης επαρχιακής οδού στον Άσσο», αναδόχου ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέχρι την 18-05-2015.
28. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δύο κτιριακών εγκαταστάσεων της πρώην Παιδόπολης Ζηρού, στο Δήμο Ζηρού.
29. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την επούλωση φθορών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.
30. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/29-10-2014 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» για το έτος 2015.
31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.
32. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου κτηνοτροφικών και λοιπών εγκαταστάσεων στην Άρτα», αναδόχου Ελένης Άρτεμη ΕΔΕ, μέχρι την 31-03-2015.
33. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ», μέχρι 31-03-2015.
34. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α' κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.»
35. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίου Βίγλας – Στρογγυλής Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού δαπάνης € 6.000,00 με ΦΠΑ.
36. Έγκριση δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων (εκσκαφέας – φορτωτής – φορτηγό κ.λ.π) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (άρση καταπτώσεων, καθαρισμός δρόμων και ιδιαίτερα στο τμήμα Λαπέϊκα Διασέλου μέχρι Κομπότι), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4586/Φ300.09.ΜΙΜΟ/19.11.2014 απόφαση (ΑΔΑ: 726Ε7Λ9-830) του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
37. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας για το 2015.
38. Έγκριση μετακίνησης του Αριστοτέλη Μπακόλα, ηλεκτρολόγου μηχανικού ΠΕ, Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας και του Σοφοκλή Νταλάκου, μηχανολόγου μηχανικού ΠΕ, Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 16 μέχρι 18-12-2014, προκειμένου να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων Δ7, με σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον προγραμματισμό και εκτέλεση των Εγγειοβελτιωτικών Έργων Πεδιάδας Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
39. Έγκριση παράτασης συμβάσεως μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου