Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

Omonia-With excess arrogance, the Albanian Government proceeds unacceptable plans in Himara

With great regret and surprise briefed on the recent (22.02.2017) of the Cabinet decision establishing the expropriation of private property in favor of the Municipality of Himara in order to continue with the project "Regeneration of Himara center" a plan as we have repeatedly denounced aims not regional development but the service building and other interests. In contrast to the recommendation of the Ombudsman and the ... 
reaction of residents, violations continue.Stakeholders and the community are not aware of the following: 
If the project has a building permit 
if there is an environmental assessment 
if it has done any consultation on the establishment of the Ombudsman 
The Cabinet decision - in fact the Prime Minister's decision - is every way illegal because by law, compensation is only given a title deed holders. As we informed in our previous communications, the fortunes expropriated although properties are hundreds of years, not deeds. The mockery and ridicule the indigenous inhabitants of Himara continues with excess arrogance, circumventing any notion of domestic and international law. 
We call the mayor and sail government to cease hostile actions against members of the National Greek minority in Himara, to respect the recommendation of the Ombudsman, to respect the international conventions signed by the Albanian state and stop making decisions selective and unlawful aimed at the economic stripping of indigenous inhabitants of Himara.
D.E.E.E.M. "Omonia" 
Annex Chimarras


ΟΜΟΝΟΙΑ-Με περίσσια αλαζονεία, η Αλβανική Κυβέρνηση προχωρά τα απαράδεκτα σχέδια στη Χειμάρρα

Με μεγάλη λύπη και έκπληξη ενημερωθήκαμε για την πρόσφατη (22/2/2017) απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία ορίζει την απαλλοτρίωση ιδιωτικών περιουσιών υπέρ του Δήμου Χιμάρας με σκοπό να συνεχιστεί το σχέδιο «Ανάπλαση του κέντρου της Χειμάρρας», ένα σχέδιο που όπως επανειλημμένως έχουμε καταγγείλει έχει στόχο όχι την ανάπτυξη της περιοχής αλλά την εξυπηρέτηση κατασκευαστικών και άλλων συμφερόντων. Σε αντίθεση με την σύσταση του Συνηγόρου του Πολίτη και την...
αντίδραση των κατοίκων, οι παραβιάσεις συνεχίζονται. Οι ενδιαφερόμενοι και η κοινότητα δεν έχουν λάβει γνώση για τα κάτωθι:
Εάν το συγκεκριμένο σχέδιο έχει άδεια δόμησης
Εάν υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη
Εάν έχει γίνει οποιαδήποτε διαβούλευση μετά την σύσταση του Συνηγόρου του Πολίτη
Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου – στην πραγματικότητα απόφαση του Πρωθυπουργού – είναι από κάθε άποψη παράνομη αφού βάσει του νόμου, αποζημίωση δίδεται μόνο σε κατόχους τίτλου ιδιοκτησίας. Όπως έχουμε ενημερώσει σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, οι περιουσίες που απαλλοτριώνονται αν και αποτελούν ιδιοκτησίες εκατοντάδων ετών, δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Ο εμπαιγμός και η κοροϊδία στους γηγενείς κατοίκους της Χειμάρρας συνεχίζεται με περίσσια αλαζονεία, καταστρατηγώντας κάθε έννοια εγχώριου και διεθνούς δικαίου.
Καλούμε τον δήμαρχο και την παραπλέουσα κυβέρνηση να σταματήσουν τις εχθρικές ενέργειες ενάντια στα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Χειμάρρα, να σεβαστούν την σύσταση του Συνηγόρου του Πολίτη, να σεβαστούν τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει το αλβανικό κράτος και να σταματήσουν να λαμβάνουν αποφάσεις επιλεκτικές και παράνομες που στόχο έχουν την οικονομική απογύμνωση των γηγενών κατοίκων της Χειμάρρας.

Δ.Ε.Ε.Ε.Μ. «ΟΜΟΝΟΙΑ»
Παράρτημα Χειμάρρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου