Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Ανακοινώθηκαν 123.618 θέσεις εργασίας: Διαβάστε που μπορείτε να βρείτε δουλειά
Την δημιουργία τουλάχιστον 123.618 θέσεων εργασίας, περιλαμβάνει ο προγραμματισμός του ΟΑΕΔ.

Οι 31.618 εξ αυτών, αφορούν σε προγράμματα τα οποία θα προκηρυχθούν έως στο τέλος του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2018, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν σε έξι προγράμματα που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.
Αναλυτικότερα, οι δράσεις απασχόλησης, αφορούν:
Ανοιχτά προγράμματα:
1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών
Αριθμός Ωφελουμένων: 15.000 άνεργοι ηλικίας 30-49 ετών μακροχρόνια άνεργοι ή εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης χωρίς ελάχιστο χρονικό όριο ανεργίας: άνεργοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (οι 5.000 θέσεις είναι αποκλειστικά γι αυτούς) και άνεργοι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2 /2016) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ (Αριθμ. Πρωτ. 6.14727/5.12558/29.11.2016), που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική άσκηση.
Ύψος επιχορήγησης (για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης και όχι πέραν των 25 ημερών): 22 ευρώ για πρόσληψη δικαιούχων ΚΕΑ, 18 ευρώ για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, 15 ευρώ για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών ή ανέργων ηλικίας 30-49 ετών ωφελούμενων του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής.
Οι επιχειρήσεις που υποβάλουν αίτηση δεν πρέπει να έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού στη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου. Δέσμευση διατήρησης προσωπικού 3 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης.
2. Πρόγραμμα ΑΜΕΑ, Απεξαρτημένων
Ωφελούμενοι: 2.000 άνεργοι Άτομα με Αναπηρία (AμεΑ), απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένοι, νεαρά παραβατικά άτομα ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
Διάρκεια επιχορήγησης:12 μήνες. Παρέχεται δυνατότητα δύο επεκτάσεων του χρόνου επιδοτούμενης απασχόλησης για 12 συν 12 μήνες
Ύψος επιχορήγησης: Το 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ το μήνα για πρόσληψη με πλήρη απασχόληση και μέχρι 350 ευρώ το μήνα για εργαζόμενους με μερική απασχόληση Συνοδεύεται από Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑμεΑ. Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το 90% του κόστους της δαπάνης για εργονομικές μέχρι ποσού 2.500 ευρώ.
Δικαιούχοι: επιχειρήσεις ιδιωτικές, επιχειρήσεις ΟΤΑ και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας υπό την προϋπόθεση να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού στη διάρκεια του τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης
3. Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης
Ωφελούμενοι: 40.000 εργαζόμενοι με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και απασχολούνται μέχρι σε δύο εργοδότες («παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016»).
Δικαιούχοι: επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, εφόσον τις μετατρέψουν σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης
Ύψος επιχορήγησης: Η επιχορήγηση ισούται με τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας) με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης.
Διάρκεια επιχορήγησης: 12 μήνες
4. Προγράμματα για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών
Ύψος επιχορήγησης ίση προς το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου (εισφορές εργοδότη, αποζημιώσεις του ∆ώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας) με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.
4Α. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
Ωφελούμενοι: 5.000 άνεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των έξι μηνών ή άνω των 12 μηνών. Αυτοί θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης.
Διάρκεια επιχορήγησης: 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα μήνες για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων εγγεγραμμένων για διάστημα άνω των 12 μηνών. Διάρκεια εννέα μήνες χωρίς δυνατότητα επέκτασης για πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων για έξι έως 12 μήνες.
Δικαιούχοι: επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης που δεν έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού κατά την διάρκεια του 12μηνου πριν από την υποβολή της αίτησης
4Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών
Ωφελούμενοι: 10.000 άνεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών
Διάρκεια επιχορήγησης: 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για εννέα μήνες για πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων στο μητρώο για διάστημα άνω των 12 μηνών) ή εννέα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα μήνες για την πρόσληψη ανέργων με διάρκεια ανεργίας τρείς έως 12 μήνες.
Δικαιούχοι: επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης που δεν έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού κατά την διάρκεια του τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης.
5. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
Ωφελούμενοι: 10.000 μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών
Δικαιούχοι: επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών που δεν έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού στη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
Διάρκεια επιχορήγησης: 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση.
Ύψος επιχορήγησης: Στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.
6. Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για την απασχόληση σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, ανέργων δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»
Ωφελούμενοι: 10.000 επιδοτούμενοι άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας (αρχικής ή συνέχισης), με εγκριθείσα επιδότηση τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας και μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότησης.
Δικαιούχοι: ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν προσωπικό έως 10 θέσεων πλήρους απασχόλησης και δεν έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά τη διάρκεια του 3μήνου πριν την υποβολή της αίτησης.
Διάρκεια επιχορήγησης: μέχρι 12 μήνες στο α στάδιο (χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την πρόσληψη του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης» στην επιχείρηση μέχρι και τη λήξη της διάρκειας επιδότησης), επιπλέον μέχρι 12 μήνες από τη λήξη του α’ σταδίου.
Ύψος επιχορήγησης: κατά το πρώτο στάδιο ισούται με το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών. Για επιχορηγούμενους λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το επίδομα μακροχρονίων ανέργων, ύψους 200 ευρώ μηνιαίως και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης 8 ευρώ. Κατά το δεύτερο στάδιο (χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη λήξη του α ́ σταδίου και μέχρι να συμπληρωθούν 12 μήνες) πλήρους απασχόλησης η μηνιαία επιχορήγηση ορίζεται στο ποσό των 360 ευρώ και μέχρι 25 ημερομίσθια.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2017 – ΑΡΧΕΣ 2018 (σε φάση διαβούλευσης/υπό προκήρυξη)
1. Πρόγραμμα Κοινωφελούς σε 34 Δήμους – Θύλακες υψηλής ανεργίας
Θέσεις πλήρους απασχόλησης
Ωφελουμένοι: 7.180 με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Ενισχύονται οι δικαιούχοι του ΚΕΑ και μοριοδοτείται η εντοπιότητα
Επιλογή με μοριοδότηση κριτηρίων
Περιλαμβάνει δράση Κατάρτισης
Διάρκεια 8 μήνες
2. Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις νέων
Αριθμός Ωφελουμένων: 20.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, αρχικά. Θα επεκταθεί εφόσον εξαντληθούν οι θέσεις
Δικαιούχοι: νέοι επαγγελματίες/επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό. Περιλαμβάνονται και νέοι ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά) στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που δεν απασχολούν ούτε απασχόλησαν στο παρελθόν προσωπικό, στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων, (άνω του 50% ατομικά ή αθροιστικά) κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.
Διάρκεια: 18 μήνες, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών ή 12 μήνες, για την πρόσληψη ανέργων 30 ετών και άνω.
Το πρόγραμμα δεν προβλέπει δέσμευση διατήρησης του προσωπικού μετά τη λήξη της επιχορήγησης.
Ύψος επιχορήγησης: Στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως
3. Δράση Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για νέους ηλικίας έως 29 ετών (υπό εξειδίκευση)
Περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης 200 ωρών που θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα ΚΕΚ. Μετά το πέρας της Κατάρτισης θα γίνει από πιστοποιημένους φορείς πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.
Αριθμός Ωφελουμένων: 4.500 άνεργοι νέοι, ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Γενικού Λυκείου για απασχόληση σε περίπου 10 επαγγελματικές ειδικότητες (τεχνικές και του τομέα των υπηρεσιών).
Δικαιούχοι: ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
Διάρκεια προγράμματος: συνολικά 14 μήνες (10 μήνες επιχορήγησης και 4 μήνες δέσμευση).
Ύψος επιχορήγησης: 360 ευρώ το μήνα για κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου