Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλεδιάσκεψης), τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, ώρα 09:00Την 31-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2021 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Έγκριση του από 27-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-01-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου», προϋπολογισμού € 39.000,00 με ΦΠΑ.

3. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», αναδόχου «ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ».

4. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.».

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων - Κακαβιάς», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-06-2022.

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», αναδόχου «ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 13-06-2022.7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο Ιωαννίνων Κονίτσης για την οδική ασφάλεια της Εθνικής οδού», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη, μέχρι την 30-04-2022.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022.

9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 68.200,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός κεντρικού ρέματος Ηλιόραχης κάμπου Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων PE Φ110 για την επέκταση του δικτύου άρδευσης Χρυσοβίτσας (προμήθεια υλικών)».

12. Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μεταφορά υλικών Περιφέρειας Ηπείρου από Αθήνα και εργασίες φορτοεκφόρτωσης αυτών (Φάση Α) (παροχή υπηρεσιών)».

13. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για «δάνειο» τεχνικής υπηρεσίας για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Άνω Πέτρας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

14. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για «δάνειο» τεχνικής υπηρεσίας για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2020».

15. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για «δάνειο» τεχνικής υπηρεσίας για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδικού δικτύου της έδρας της Τ.Κ. Κλειδίου».

16. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για «δάνειο» τεχνικής υπηρεσίας για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Ασφαλτόστρωση οικισμού Ντόβρας Τοπικής Κοινότητας Βελεντζικού του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

17. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για «δάνειο» τεχνικής υπηρεσίας για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2019».

18. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για «δάνειο» τεχνικής υπηρεσίας για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση-διαμόρφωση κεντρικών πλατειών Γιαννιώτης Σκουληκαριάς και Ζυγού Διχομοιρίου».

19. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

20. Έγκριση τροποποίησης, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της από 08-04-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση των αγιογραφιών του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στην Κόντσικα Ιωαννίνων».

21. Έγκριση της 2ης τροποποίησης της από 17-08-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Μολυβδοσκέπαστου».

22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο, Ιωαννίνων – Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 190.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

23. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Λάλιζα - Δομολεσσά», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

24. Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μεταφορά υλικού οδοστρωσίας, για τις ανάγκες αποκατάστασης του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων».

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή νομικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμπραξης για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την ενσωμάτωση τους στη νέα γέφυρα μπέλεϋ θέσης Γότιστα (προμήθεια υλικών)».

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Αναβάθμιση και Υποστήριξη των Λογισμικών Εφαρμογών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2022.

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών «Νομοτέλεια» για το έτος 2022.

29. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022.

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδρομή παροχής υπηρεσιών της Ελληνικό Κτηματολόγιο (υπηρεσίες HEPOS) για δώδεκα (12) μήνες έτους 2022, για την εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων των υπαλλήλων του Τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου.

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και κατανομής πιστώσεων των κονδυλίων «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων» και «Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργου: Ισοπεδώσεις Ν. Ιωαννίνων».

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόδοση τελών του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων & Σταθμών για το έτος 2022, του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων.

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την αίτηση ακύρωσης (αριθμ. καταθ.: 2643/2019) της εταιρείας «ΦΑΤΕΣ ΑΝΘΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

36. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12040/885/28-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση οφειλής με ημερομηνία λήξης 31/01/2022.

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση I.F.T. που διοργανώνεται στο Βελιγράδι, το διάστημα 24-27/03/2022.

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση M.I.T.T. που διοργανώνεται στη Μόσχα, το διάστημα 15-17/03/2022.

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 18-20/02/2022.

40. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης, τμήματος του κτιριακού συγκροτήματος στο Β΄ Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου, σε Δομές της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου.

41. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τον εορτασμό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.

42. Έγκριση απαλλαγής υπολόγων δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή του κόμβου της Ε.Ο Ιωαννίνων – Άρτας και Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)».

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη εξόδων μικροδαπανών, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2022.

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την μεταφορά ποσού σε Εταίρο του Έργου “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020.

47. Έγκριση 5ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

48. Έγκριση δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

49. Έγκριση των νέων όρων της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 192.434,90 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 (από Αναβολή).

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός γέφυρας και κτήματος στην περιοχή Βρυσέλας Θεσπρωτίας από συσσώρευση κορμών ξερών δέντρων πλατάνων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».

52. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβατικός) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου», αναδόχου «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ».

53. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την πληρωμή διοδίων, πάρκινγκ, κ.λ.π., για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994, για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2022 έως 20-12-2022.

54. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

55. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για τα έτη 2022 - 2023 - 2024», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, της Πράξης με Κωδικό MIS: 5000146 και της Πράξης με Κωδικό MIS: 5029481 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 248.511,76 € με Φ.Π.Α. και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού.

57. Συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με την αριθμ. 32/2022 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, μετά από προσφυγή κατά της αριθμ. 30/1758/27-10-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των Πρακτικών 1ο/23-08-2021 και 2ο/18-10-2021 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).

58. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την εφαρμογή του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2019, 2020 (κατανομή για τις υπηρεσίες των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων) της Π.Ε. Πρέβεζας.

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός τεχνικών και τριγωνικών τάφρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Παπαδάτες έως Ρωμιά και Ριζοβούνι – Γαλατάς (παροχή υπηρεσιών)».

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σπασμένων αναχωμάτων του ποταμού Λούρου στις περιοχές Πέτρας και Στεφάνης (παροχή υπηρεσιών)».

61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE/DN 500-ND=12,5Atm για την αντικατάσταση αγωγού άρδευσης του ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας».

62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση της από 20-09-2021 Αίτησης (αριθμ. καταθ. 301/2021) της Περιφέρειας Ηπείρου, με Πράξη ορισμού δικασίμου του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για τον Προσδιορισμό Προσωρινής Τιμής Μονάδος, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων, βάσει της αριθμ. 12/56/23-12-2015 (ΦΕΚ 2/18-1-2016 τ. ΑΑΠ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου