Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών συνολικής ισχύος 99MW, στη θέση «Αγ. Γεώργιος (Δολιανά 1)»
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώνει

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/7-7-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010) και ειδικότερα του άρθρου 282 παρ. 1α αυτού «Για τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που περιέρχονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και στους δήμους, αντιστοίχως, και για τις οποίες οι διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις περιφέρειες νοούνται, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους, ο περιφερειάρχης, το περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική επιτροπή της περιφέρειας...» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν.4014/2011(ΦΕΚ 209 Α’/21.09.2011), στους πολίτες και φορείς εκπροσώπησης τους, για να λάβουν γνώση, την με αριθ. πρωτ. 29842/607/29-02-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 99 MW, με τα συνοδά του έργα, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε όμορα αγροτεμάχια, συνολικής έκτασης 58.096,98 τ.μ., στη θέση «Άγ. Γεώργιος (Δολιανά 1)», στην Τοπική Κοινότητα Δολιανών, της Δημοτικής Ενότητας Καλπακίου, του Δήμου Πωγωνίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ELMYAGREECE11 Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού -Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας -Π.Ε. Ιωαννίνων. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου -εκτός του Π.Σ. -για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού -Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας -Π.Ε. Ιωαννίνων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ-ΜΠΟΤΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου