Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, ώρα 09:30


Την 24-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ.

3. Έγκριση του από 17-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-01-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ.

4. Έγκριση του από 18-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-01-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαρμάρων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

5. Έγκριση του από 10-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης οδού προς Μονολίθι (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

6. Έγκριση του από 11-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων περιοχής Τετρακώμου», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

7. Έγκριση του από 14-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την σύνταξη μελέτης κόμβου Λαψίστας προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

8. Έγκριση του από 18-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο “Πέρα Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου», προϋπολογισμού 32.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

9. Έγκριση του από 14-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για την σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό προς Βαλανιδόραχη προς αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 72.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

10. Διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχων στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας» προϋπολογισμού 7.845.154,57 € χωρίς ΦΠΑ, βάσει της σύμφωνης γνώμης της Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016.

11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός Σύμβουλος για συλλογή στατικών στοιχείων που αφορούν το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

12. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης πρανών επί της επαρχιακής οδού Νεράιδας - Θεοδώριανων (μέσω Ν. Τρικάλων) μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού € 99.200,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.13. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης – αξιοποίησης – προστασίας λίμνης Παμβώτιδας – παραλίμνια οδός» προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-05-2022.15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-05-2022.16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022.17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς Καστρίτσα», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-05-2022.18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη - Βουλγαρέλι», αναδόχου «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», μέχρι την 30-06-2022.19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», αναδόχου Κωνσταντίνου Γκεσούλη, μέχρι την 31-05-2022.20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Δομολεσά – Λάλιζα σε αντικατάσταση καταστραφείσας παλαιάς από θεομηνία», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022.21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 30-07-2022.22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα – Ζωτικού και οδού προς Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου «TSAGOIL O.E.», μέχρι την 30-06-2022.23. Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τσιμεντοστρώσεις για τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά δικτύου οπτικών ινών της Vodafone AE, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας».26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, οδοφωτισμού επί της ΕΟ Ιωαννίνων - Κόνιτσας στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου.27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Δίκορφο Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Άρδοσης μετά από θεομηνίες (παροχή υπηρεσιών)».29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολισθήσεων περιοχής Πωγωνίου μετά από έντονες καταιγίδες (παροχή υπηρεσιών)».30. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικού σχολείου Καρβουναρίου», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).32. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού» προϋπολογισμού € 60,000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.33. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 3667/38/12-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συσκέψεις στην Περιφέρεια Ηπείρου σχετικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του Υπουργού, του Γ.Γ. και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και διοργάνωση τελετής παράδοσης-παραλαβής οχημάτων.34. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022.35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πρόσβαση στη τράπεζα νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», για το έτος 2022.36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α΄ Εξάμηνο έτους 2022, της Π.Ε. Ιωαννίνων.37. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 5335/110/14-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης προς χρήση, οχημάτων στους Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών κατασκευής σταυλικών εγκαταστάσεων στο Δ.Δ. Κατσικάς».41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων κτηνοτρόφων στην παραλίμνια περιοχή (παροχή υπηρεσιών)».42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης κατολίσθησης, διευθέτηση ρεμάτων και αποκατάσταση πρανών επί του επαρχιακού δικτύου προς Μηλιά (παροχή υπηρεσιών)».43. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οικ. έτους 2022 (Τμήμα Προμηθειών).44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος, για το έτος 2022 στην Περιφέρεια Ηπείρου.46. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 3598/235/12-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού.47. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 4355/343/13-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο Τύπο της Π.Ε. Ιωαννίνων ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον διατελέσαντα Πρόεδρό του Κωνσταντίνο Πέτσιο.48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2022.49. Έγκριση ανατροπής των αναλήψεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021.50. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για οφειλές και δεσμεύσεις οικ. έτους 2021 της Π.Ε. Ιωαννίνων.51. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022 (Δ/νση Οικονομικού).52. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τις δαπάνες δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου.53. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 072.3299.1000.01 «Απόδοση εσόδων Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2022.54. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 4331/339/13-01-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την άμεση κάλυψη δαπάνης προμήθειας παραβόλων από την ΔΟΥ Ιωαννίνων για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΤΕΟ Ιωαννίνων».55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ, έτους 2022, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου.56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ, έτους 2022, ειδικότητας κτηνιάτρων Π.Ε.57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μίσθωση ταχυδρομικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έτους 2022.58. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, λόγω παράτασης της σύμβασης ΙΔΟΧ, ενός ΠΕ Κτηνιάτρου, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής, στις όρνιθες ωοπαραγωγής και στα ορνίθια κρεοπαραγωγής του είδους Gallus gallus » της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.60. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022 των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας (Κ.Α. 2016ΣΕ08220006).61. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022 για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).

62. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Α’ εξάμηνο του έτους 2022 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.

63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη συμμετοχή της στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών AREPO.

64. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της έκτασης των ακινήτων της πρώην Γεωργικής Σχολής Κατσικά, του ζωικού κεφαλαίου και του πάγιου εξοπλισμού.

65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».

66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2022, για τις υπηρεσιακές ανάγκες με σκοπό την επίβλεψη των έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας του ΕΣΠΑ Ηπείρου.

67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου έτους 2022, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.

68. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου MeDInno ως προς την παράταση της διάρκειάς της στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

69. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού στην κατηγορία Δαπανών “Εξωτερικοί Συνεργάτες” και “Υποδομές & Εργασίες” για το έργο “The Rout­_Net – Thematic routes and networks” του Προγράμματος INTERREG V-A «GREECE – ITALY 2014-2020».

70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στον Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας 2022, το χρονικό διάστημα 26/04 - 01/05/2022.

71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην τουριστική έκθεση F.R.E.E. που διοργανώνεται στο Μόναχο της Γερμανίας, το χρονικό διάστημα 16-20/02/2022.

72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης κατολίσθησης και καθιζήσεων οδοστρώματος στην περιοχή του Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».

73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση όμβριων μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα και άρση φερτών υλικών από ρέματα στην περιοχή Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)».

74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου από Αγία Παρασκευή προς όρια νομού μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών (παροχή υπηρεσιών)».

75. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-11-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού € 3.344.277,95 με ΦΠΑ.

76. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού (Καστανιά-Ελάτη-Σταυροβρύση)»,αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2022.

77. Έγκριση τροποποίησης, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της από 15-01-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Αρταίων για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς».

78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός αποστραγγιστικής τάφρου Χανόπουλου».

79. Έγκριση ανακλήσεων αδιάθετων υπολοίπων τέλους χρήσης έτους 2021 της Π.Ε. Άρτας.

80. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων οικ. έτους 2022 και τακτοποίησης οφειλών της Π.Ε. Άρτας έτους 2021.

81. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

82. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση των δημόσιων Φυσικών Ιχθυοτροφείων και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για τα έτη 2022-2023.

83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός Λούρου ποταμού και προστασία ιδιοκτησιών κατά μήκος του στα όρια της Βουλιάστας (παροχή υπηρεσιών)».

84. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο Δ.Δ. Μουσιωτίτσας (παροχή υπηρεσιών)».

85. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη εξόδων για την κίνηση κρατικών αυτοκινήτων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εντός και εκτός των ορίων του Νομού Θεσπρωτίας, με ημερομηνία απόδοσης την 31/12/2022.

86. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έλεγχο ΚΤΕΟ (επανέλεγχο) – ταχογράφων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

87. Έγκριση των νέων όρων της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 192.434,90 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.

88. Έγκριση ανακλήσεων – ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021.

89. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022.

90. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

91. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022 για οφειλές παρελθόντων ετών.

92. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

93. Συγκρότηση και ορισμός μελών των γνωμοδοτικών οργάνων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών καθώς και εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2022.

94. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, για την ανανέωση της σύμβασης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

95. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή χρηματικού ποσού λόγω μη ολοκλήρωσης διαδικασίας μεταβίβασης οχήματος.

96. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου στην περιοχή Σμέρτου (παροχή υπηρεσιών)».

97. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού περιοχής Σκανδάλου Θεσπρωτίας μετά από πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)».

98. Έγκριση του από 10-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων - τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 461.000,00 με ΦΠΑ.

99. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», αναδόχου κ. Γεωργίου Σ. Οικονόμου, μέχρι την 06-05-2022.

100. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», αναδόχου κ. Στεφάνου Φώτιου του Παναγιώτη, μέχρι την 18-05-2022.

101. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την συμπλήρωση φακέλου ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ταμείου ανάκαμψης, για το έργο κατασκευής δικτύου ποδηλατοδρόμων (Ιόνια διαδρομή) Π.Ε. Πρέβεζας».

102. Έγκριση ανατροπής των αναλήψεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021.

103. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.

104. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, για την ανανέωση της σύμβασης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην Π.Ε. Πρέβεζας.

105. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός προσβάσεων προς παραλίες Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».

106. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας σε σημεία του Ε.Ο.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)».

107. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού), του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου»», αναδόχου Σπυρίδωνα Μπίμπου.

108. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της έκτασης των ακινήτων: αρ. 18α της Οριστικής Διανομής Αγροκτήματος Πεδινής έτους 1929 και του αρ. 24 Αναδασμού Αγροκτήματος Πεδινής έτους 1929 για τη χωροθέτηση δραστηριότητας Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας (Μονάδα Προηγμένης Τεχνολογίας).

109. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης Σπουδαστών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου