Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

Απόκτηση του σήματος MedLs για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις


Απόκτηση του σήματος MedLs για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί το Πρόγραμμα «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής» (MedLS) που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας

«Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Μεταξύ των δράσεων του έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου με την κοινή επωνυμία ΜedLS, σήμα το οποίο θα χρησιμοποιούν εκείνες οι επιχειρήσεις της περιοχής συνεργασίας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αγροδιατροφικών, χειροτεχνικών και παραδοσιακών προϊόντων, αλλά και στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού και ικανοποιούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις – κανόνες συμμόρφωσης όπως διατυπώνονται στο ειδικό εγχειρίδιο MedLS που πρόσφατα εκπονήθηκε από την Tεχνική Eπιτροπή που καθορίστηκε από τον προϊστάμενο Σχεδιασμού και Ελέγχου του Δήμου Leverano.

Βάσει του εγχειριδίου οι γενικοί κανόνες συμμόρφωσης μιας επιχείρησης ορίζονται ως εξής:
• Διαθέτει άδεια λειτουργίας.
• Έχει καταστατική έδρα και κεντρικά γραφεία στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
• Έχει κάνει έναρξη λειτουργίας όχι λιγότερο από 6 μήνες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
• Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.
• Είναι σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές της βιομηχανίας, όπως ισχύουν ανά τομέα δραστηριότητας.
• Δεν έχει υποβληθεί σε βάρος της οριστική ποινική απόφαση καταδίκης ή δεν έχει εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί απόφαση καταδίκης.
• Δε βρίσκεται ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης, ή παύσης εργασιών, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικός συμβιβασμός ή ανάλογη κατάσταση.
• Δεν έχει εντοπισμένες περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Πρόσθετα στοιχεία επιβράβευσης, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων των επιχειρήσεων αποτελούν:
• Εγκατάσταση σε ιστορικό κτήριο (κατασκευή προ του 1920).
• Χρήση ενδημικών φυτών στους χώρους πρασίνου.
• Χρήση φυσικών και παραδοσιακών υλικών και επίπλων.
• Χρήση συσκευών κατά τουλάχιστον 70%, ενεργειακής κλάσης Α.
• Υιοθέτηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και συμμόρφωση με το οικολογικό σήμα Ecolabel και το πρότυπο ISO 9001.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν τη χρήση του σήματος «MedLS», θα μπορούν να υποβάλουν μελλοντικά αίτηση σε ειδική φόρμα που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβεράνο (www.comune.leverano.le.it) και στην ιστοσελίδα του έργου (www.mediterraneanlifestyle.eu). Η χρήση του Σήματος έχει διάρκεια 2 έτη από την υπογραφή του συμφωνητικού και ανανεώνεται ανά διετία.
Ο έλεγχος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους τιθέμενους κανόνες αποτελεί ευθύνη του Δήμου Λεβεράνο ο οποίος: α. Παρέχει πληροφόρηση για τυχόν αλλαγές / νέα νομοθεσία, β. Παρέχει οδηγίες αυτοελέγχου ανά τύπο επιχείρησης και γ. Παρέχει Τεχνική βοήθεια στην εφαρμογή των οδηγιών και προβαίνει σε απαραίτητες διορθώσεις.
Ο Δήμος Λεβεράνο διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση εντοπισμού μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Σήματος να το ανακαλέσει ανάλογα με τη σοβαρότητα της απόκλισης είτε αόριστα, είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.


http://vimanews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου