Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

14.280€ για εκσκαφές πυθμένα πορθμείου Ηγουμενίτσας, από φερτά υλικά εκβολής ρέματος Λάκκας
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση - προσφορά σύμφωνα με την Τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Έργων για τις οποίες μπορείτε να λάβετε γνώση στα κεντρικά γραφεία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. έως την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (14.280,00 €) πλέον Φ.Π.Α...
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. μέχρι και την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Σύστημα Δημοπράτησης: Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

Προϋποθέσεις & στοιχεία κατηγοριών - τάξεων : Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Ημεδαποί Διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε

κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που τηρείται στην ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία Λιμενικά β) Αλλοδαποί Διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει παρόμοια έργα (ποιοτικά και ποσοτικά) με το Δημοπρατούμενο και γ) Εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα στην σχετική κατηγορία.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: α) Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα β) Εγγυητική Συμμετοχής (2% επί του αρχικού προϋπολογισμού) και γ) Σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς.


thespro.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου