Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Θα πωλούνται «προϊόντα» από τα απορρίμματα των Δήμων
• Ως… όνειρο θερινής νυκτός φαντάζει, συγκριτικά με την υπάρχουσα κατάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων, η προοπτική πώλησης προϊόντων τους από τους αρμόδιους ΟΤΑ, που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει δοθεί στους δημάρχους, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις.
Σχετικές με την πώληση απορριμμάτων αποφάσεις θα λαμβάνονται από τα οικεία περιφερειακά, δημοτικά ή διοικητικά συμβούλια. Ανάλογες αποφάσεις, θα μπορούν να λαμβάνουν και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα και συνδέσμους που υπάγονται στους ΟΤΑ. Δηλαδή, επιχειρήσεις ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κλπ.

Η διαδικασία
Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, η απόφαση πώλησης και ο καθορισμός της τιμής πώλησης των προϊόντων, λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, από το Περιφερειακό ή Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο ή, στην περίπτωση των νομικών προσώπων που διαχειρίζονται στερεά απόβλητα, από την οικεία Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ή της Οικονομικής Υπηρεσίας ανά περίπτωση, στην οποία θα καθορίζονται οι ποσότητες, το είδος και οι προτεινόμενες τιμές πώλησης, των προϊόντων.
Η Οικονομική Επιτροπή, για τη σύνταξη της εισήγησής της, λαμβάνει υπ’ όψιν την τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας καθαριότητας, σχετικά με τις ποσότητες και τα χαρακτηριστικά των υπό διάθεση προϊόντων. Ο καθορισμός της τιμής, πραγματοποιείται κατόπιν έρευνας αγοράς. Οι τιμές μπορούν να επανακαθορίζονται, μέσω της ανωτέρω διαδικασίας, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, ακόμα και για ποσότητες προϊόντων, για τις οποίες έχει επαναληφθεί η διαδικασία. Επίσης, τα έσοδα από την πώληση εγγράφονται στον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου ή συνδέσμου, στον κωδικό «1693: Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου