Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Ξεκινά από την Ήπειρο το πρόγραμμα μαθητείας του Υπουργείου Εργασίας


Ξεκινά από την Ήπειρο το πρόγραμμα μαθητείας του Υπουργείου ΕργασίαςΠραγματοποιήθηκε σήμερα 20 Νοεμβρίου στα Ιωάννινα συνάντηση όλων των ϕορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό χώρο από την Περιϕέρεια Ηπείρου, με πρωτοβουλία του ΥπουργείουΕργασίας, Κοινωνικής Ασϕάλισης και Πρόνοιας και τηςΠεριϕέρειας Ηπείρου.
Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Περιϕερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος, ο βουλευτής Μιχάλης Κασσής, οι Δήμαρχοι Ιωαννίνων Θ. Μπέγκας, Ζίτσας Μ. Πλιάκος, οι Θεματικοί ΑντιπεριϕερειάρχεςΟδ. Πότσης, Ι. Καραμπίνας, Κ. Σιαράβας, ο Γενικός ΔιευθυντήςΥγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ι. Νικόπουλος, ΠεριϕερειακοίΣύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι, πρόεδροι και εκπρόσωποικοινωνικών ϕορέων, ιδρυμάτων, πολυτέκνων.

Ο Υϕυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασϕάλισης και ΠρόνοιαςΒ. Κεγκέρογλου παρουσίασε: α) Τις βασικές αρχές της ΕθνικήςΣτρατηγικής για την αντιμετώπιση της ϕτώχειας και τουκοινωνικού αποκλεισμού και β) ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή προςΑπόρους» που υπεβλήθη στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (TEBA/FEAD).Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014/11-4-2014 στοχεύει να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή στα Κράτη-Μέλη της Ευρώπης, συμβάλλοντας στη μείωση της ϕτώχειας, και εν τέλει στηνεξάλειψη των χειρότερων μορϕών ϕτώχειας στην ΕυρωπαϊκήΈνωση. Το ΤΕΒΑ συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές αντιμετώπισης της ϕτώχειας και της κοινωνικής συνοχής μεχρηματοδότηση 330,0 εκ ευρώ για την περίοδο 2015-2020.
Οι Εθνικοί Στόχοι για την αντιμετώπιση της ϕτώχειας και τηνεδραίωση της κοινωνικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο πλαίσιο του ΕΠΜ, διαρθρώνονται σε τρεις συνιστώσες:
· στη μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τηϕτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 450.000 έως το2020.
· στην αντιμετώπιση της παιδικής ϕτώχειας, μέσω μείωσης τουαριθμού των παιδιών και νέων (0-17) που απειλούνται από τηϕτώχεια κατά 100.000 έως το 2020,
· στη δημιουργία ενός «δικτύου κοινωνικής ασϕάλειας» κατάτου κοινωνικού αποκλεισμού που περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες σε βασικές υπηρεσίες, όπως η Κοινωνική ϕροντίδα, ή ιατρική περίθαλψη, η στέγαση και ηεκπαίδευση.
Η στρατηγική του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασϕάλισηςκαι Πρόνοιας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:
1. στην αντιμετώπιση της ακραίας ϕτώχειας
· Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
(Οικονομική ενίσχυση, Υπηρεσίες, εργασιακή ένταξη
· ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (FEAD)
(παροχή βασικών αγαθών, τρόϕιμα, κ.λ.π)
· Ειδικές / Στοχευμένες Δράσεις (στήριξη αστέγων, κ.λπ.)
2. στην κοινωνική συνοχή, με στήριξη των οικογενειών και των παιδιών που βρίσκονται στο ϕάσμα της ϕτώχειας
· Στήριξη οικογενειών με παιδιά που βρίσκονται σε κατάστασηϕτώχειας ή/και κίνδυνο ϕτώχειας (1/3 του πληθυσμού τηςΧώρας)
· Δίκτυο δομών κοινωνικής ϕροντίδας (βρεϕικοί παιδικοίσταθμοί , ΚΗΦΗ,ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ)
3. στην εϕαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων για την στήριξητων ευάλωτων ομάδων( Βοήθεια στο Σπίτι κ.λ.π)
Η χρηματοδότηση της Εθνικής Στρατηγικής θα γίνει με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων εσωτερικών πόρων .
Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους Απόρους» (ΕΠ-Ι) 2014-2020 της Ελλάδας, συμπληρώνει και στηρίζει αυτές τις στρατηγικές, ως εξής:
1. Παροχή Υλικής Βοήθειας:
· Τρόϕιμα (περιλαμβανομένων ϕρέσκων τροϕίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεϕικών τροϕών)
· Παιδικά-Σχολικά Είδη -Είδη καθαρισμού - προσωπικής υγιεινής & ρουχισμός
2. με Συνοδευτικές Δράσεις
· Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού ή έκτακτων αναγκών (π.χ. συμβουλές για οικογενειακής οικονομική διαχείριση, ισορροπημένη διατροϕή, κοινωνική ένταξη παιδιών κλπ)
· Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης των μελών της οικογένειας (παιδιών και γονέων), συμπληρωματικών προς εκείνες που παρέχονται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δίκτυο Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, υπηρεσίες πρόσβασης σε συστήματα υγείας και κοινωνικής ασϕάλισης κ.λπ.).
3. με Τεχνική Υποστήριξη
Το Πρόγραμμα συνδυάζεται :
· με τους πυλώνες της Στρατηγικής του Υπουργείου Κοινωνικής Ασϕάλισης και Πρόνοιας, με στόχο την διαμόρϕωση ενόςενιαίου πλαισίου κοινωνικών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο, στα νοικοκυριά που πράγματι χρήζουν βοήθειας, υλικής και μη,
· με τις δράσεις του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
Ως Ωϕελούμενοι των Δράσεων είναι οι άνθρωποι που βιώνουντο ϕάσμα της ακραίας ϕτώχειας όπως και οι εντασσόμενοι στο «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα», με έμϕαση (ανά κατηγορίαυλικής συνδρομής), σε οικογένειες με παιδιά και, ιδίως σεμονογονεϊκές / πολυμελείς οικογένειες και σε αστέγους.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία Δημοσίου – Αυτοδιοίκησης- Εκκλησίας- Κοινωνίας των πολιτών.
Η Κοινωνική Σύμπραξη σε επίπεδο ΠεριϕερειακήςΕνότητας(Νομού) θα αποτελέσει το βασικό κύτταρο τουπρογράμματος και των δράσεων αντιμετώπισης της ακραίαςϕτώχειας.
Οι Κοινωνικές Συμπράξεις θα συγκροτηθούν αποκλειστικά μέσω περιϕερειακών και τοπικών διαβουλεύσεων με συμμετοχήόλων των τοπικών Κοινωνικών Εταίρων όπως:
· οι Δήμοι, Δημοτικά ΝΠΔΔ ή Κοινωϕελείς επιχειρήσεις τωνΔήμων, καθώς και αντίστοιχες Υπηρεσίες και Φορείς τωνΠεριϕερειών (σε επίπεδο Π.Ε.).
· η Εκκλησία, οι Μητροπόλεις και τα ιδρύματά τους κ.λ.π.
· τα ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής ϕροντίδας
· τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
· πιστοποιημένες καταναλωτικές οργανώσεις του ν.2251/94
· οι ΜΚΟ που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη της Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ,
· άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής στήριξης και διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο.
Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή και ελεύθερη σε τοπική κλίμακα και θα στοχεύει σε «ζύμωση» των τοπικών Κοινωνικών Εταίρων για την συγκρότηση της πλέον αντιπροσωπευτικής «Κοινωνικής Σύμπραξης» με χωρική εμβέλεια την ΠεριϕερειακήΕνότητα.
Η διαβούλευση θα έχει μέγιστη διάρκεια δύο μήνες, θα διαρθρωθεί δε σε τρία στάδια:
· Στάδιο 1 : Παρουσίαση του Προγράμματος σε ϕορείς Εθνικούεπιπέδου
· (6 Νοεμβρίου).
· Στάδιο2: Διαβούλευση επί του Προγράμματος μέσω διαδικτύου –Περιϕερειακές συναντήσεις - Τοπική δικτύωση-Προετοιμασίατης συγκρότησης της «Κοινωνικής Σύμπραξης»
· Στάδιο 3 : Συγκρότηση και Υπογραϕή Πρωτοκόλλου τηςΚοινωνικής Σύμπραξης.
Ο Υϕυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασϕάλισης και ΠρόνοιαςΒασίλης Κεγκέρογλου, αρμόδιος για τα θέματα ΚοινωνικήςΠροστασίας και Πρόνοιας στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων:
«Εξασϕαλίσαμε 330 εκατ. για τα επόμενα έξι χρόνια για να στηρίξουμε τους πλέον αδύναμους με παροχή των βασικών αγαθών. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με την θεσμική συνεργασία του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας και της Κοινωνίας των πολιτών. Η Κοινωνική Σύμπραξη η θεσμική έκϕραση της συνευθύνης και της συνέργειας όλων, είναι προϋπόθεση για το βέλτιστο αποτέλεσμα, με απόλυτη διαϕάνεια.
Σήμερα παρουσιάσαμε εδώ στα Ιωάννινα το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» που υποβάλαμε για παροχής βοήθειας επισιτιστικής και υλικής στο Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους Απόρους(FEAD) , το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το πρόγραμμα «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» και βεβαίως με το Περιϕερειακό ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα σε κάθε περιϕέρεια .
Ήδη έχουν αποκεντρωθεί στις περιϕέρειες 800 εκατομμύριαευρώ για την υλοποίηση των δράσεων που θα περιλαμβάνονται σε κάθε Περιϕερειακό Πρόγραμμα.
Όλα αυτά είναι ενταγμένα στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ϕτώχειας και του κοινωνικούαποκλεισμού, που εκπονήσαμε και βάση του οποίουπροχωρούμε με θεσμικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και κοινωνικής ενσωμάτωσης τόσο των ευπαθών ομάδων και του πληθυσμού που βιώνει την ακραία ϕτώχεια,όσο και των νοικοκυριών που βρίσκονται στο ϕάσμα τηςσχετικής ϕτώχειας ».

Ο Περιϕερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, καλωσόρισε τονΥϕυπουργό Βασίλη Κεγκέρογλου, τον ευχαρίστησε για τηνπαρουσία του στην Ήπειρο και την παρουσίαση τουπρογράμματος δηλώνοντας ότι η Περιϕέρεια θα είναι αρωγόςστην υλοποίησή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου