Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-02-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.30
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ιωαννιτών


για την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Ανατολής (πρώην αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων)».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

2. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πρότασης με τίτλο: «Διαμορφώσεις – Πεζοδρομήσεις στην περιοχή Σιαράβα» στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης – 3η προκήρυξη» (Κωδικός Πρόσκλησης: 52/2017, Α/Α ΟΠΣ: 2579 και έγκριση οριστικών μελετών.

3. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πρότασης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος Πανηπειρωτικού σταδίου - κόμβος Βογιάνου)» στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών» (Κωδικός Πρόσκλησης: 50/2017, Α/Α ΟΠΣ: 2452 και έγκριση οριστικής μελέτης.

4. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Ιnnovation Pathways for Urban development» και ακρωνύμιο «PIT STOP» στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020).

5. Έγκριση διοργάνωσης διαγωνισμού επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων (Ioannina Hacathon).

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμου στην εταιρία «ΧΗΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»

7. Έγκριση Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018

8. Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2017

9. Έγκριση επιστροφής ποσού 313,26 ευρώ στην Τράπεζα Ελλάδος και διάθεση πίστωσης για το έργο «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων»

10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών εργαζομένου.

11. Έγκριση εκμίσθωσης του Σχολικού κλήρου έκτασης 22.250 τ.μ.. στη θέση “Ντάμνος” Τ.Κ. Αμπελιάς.

12. Διαγραφή οφειλών από εισφορά γης σε χρήµα.

13. Έγκριση εκμίσθωσης του Σχολικού κλήρου έκτασης 10.000 τ.μ. περίπου, στη θέση “Μπούφος” Τ.Κ. Μπάφρας.

14. Εκ νέου ψήφιση και διάθεση πιστώσεων λόγω ανατροπής υποχρεώσεων.

15. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για μείωση μισθώματος Δημοτικού Ακινήτου στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 18Γ Ιωάννινα.

16. Λήψη απόφασης σχετικά με την διάθεση του 20% των εσόδων από μισθώματα του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» έτους 2017.

17. Αποδέσμευση πίστωσης 160,52 € από τον Κ.Α. 00.6432.001 με τίτλο «Δαπάνες Εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» που δεσμεύτηκε με την ΕΑΔ 30 λόγω έκπτωσης στις σχετικές προσφορές.

18. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση μικτής δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια υλικών και εργασίες αποκατάστασης από θεομηνίες παραλίμνιας περιοχής Ακτής Μιαούλη (ΣΑΕ 055)» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή (Άρθρο 4 Ν. 4412/2016).

19. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

20. Εξέταση αιτήματος της κ. Σωσσάνας Παππά του Χρήστου για ανταλλαγή αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητας Κουτσελιού και έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής που αφορά την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού.

21. Εξέταση αιτήματος για παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ. Μάζιας

22. Αποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων: α) «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Ασβεστοχωρίου Ιωαννίνων (προμήθεια υλικών)», και β) «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ με 14 στύλους στη θέση Αγίου Δημητρίου Κρύας».

23. Τροποποίηση της Απόφ. του Δημοτ. Συμβουλίου 319/2017 με θέμα Αποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 530 για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες βελτίωσης και διαμόρφωσης αγροτικού οδικού δικτύου στην ΤΚ. Κρυόβρυσης».

24. Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση «Ημέρα μνήμης για την Γιαννιώτικη Εβραϊκή Κοινότητα».

25. Τροποποίηση της υπ. Αριθ. 772/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση συνδρομών του Δήμου σε εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π. για το έτος 2018».

26. Ενοικίαση χώρων για τις ανάγκες στέγασης των ΚΕΥΔ.

27. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου για την μεταφορά υπηρεσιών του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

28. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη διαχειριστική χρήση 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

29. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018 του του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος

30. Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών για το οικονομικό έτος 2018 (χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017).

Εισηγητής: κ. Βασ. Τσαμπαλάς, Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βίνης, Αντιδήμαρχος

31. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά το περιεχόμενο του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η, α/α 24) «Λειτουργία υφιστάμενου πολυόροφου υπόγειου χώρου στάθμευσης, δυναμικότητας 528 θέσεων, κάτω από την Πλατεία Πύρρου Ιωαννίνων».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εισηγητής: κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος

32. Πράσινο Σημείο Δήμου Ιωαννιτών.

33. Διατύπωση γνώμης σχετικά με την αποδοχή διέλευσης του αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγιδίων του λειτουργούντος ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων).

34. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας ανταποδοτικού χαρακτήρα.

35. Έγκριση προσλήψεων δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.

36. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας για τις ανάγκες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

37. Έγκριση φιλοξενίας του Ομίλου «Φίλοι της Φέτας» και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: κ. Βασ. Μέγα, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος της Επιτροπής

38. Έγκριση Α΄ κατανομής ποσού 410.400,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

39. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015» του Δήμου Ιωαννιτών.

40. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης 253.904,00 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΝΗΣΟΥ».

41. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στη νέα επέκταση ΔΚ Κατσικάς» του Δήμου Ιωαννιτών.

42. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών».

43. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στον Δήμο Ιωαννιτών».

44. Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Υποδομών Δ.Ε Ιωαννίνων».

45. Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» Δ.Ε. Παμβώτιδας του Δήμου Ιωαννιτών.

46. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών WC».

47. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2013 – 2014».

48. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση χώρων επί της οδού Κ. Καραμανλή στο Τ.Δ. Πεδινής» της Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών.

49. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Ιωαννίνων».

50. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Μετατροπή γηπέδου Κοσμηράς από χώμα σε χόρτο».

51. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού στο Δ.Δ. Κρανούλας (Μονή Αγίου Νικολάου)» του Δήμου Ιωαννιτών.

52. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδού στην περιοχή Νικαίϊκα Τ.Κ. Αμπελιάς Δ.Ε. Μπιζανίου» του Δήμου Ιωαννιτών.

53. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή κεντρικού κόμβου στη Δ.Κ. Κατσικά» του Δήμου Ιωαννιτών.

54. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών».

55. Έγκριση 5ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού Δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών».

56. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON-PANAFON Α.Ε. (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ (επί του οδοστρώματος και πεζοδρομίου της οδού Πυρσινέλλα).

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

57. Χορήγηση άδειας εμπορίας πόσιμου νερού στην Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων.

58. Έγκριση της υπ' αριθμ. 18/14-2-2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Έγκριση αποζημίωσης Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων».

59. Έγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης έργων τέχνης για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης.

60. Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 8 παρ. 1 του ν. 4368/16.

61. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθούν υπό την αιγίδα του Δήμου οι Αγώνες Ρητορικής Τέχνης στην Ελληνική Γλώσσα.

62. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στο Δήμο Ιωαννιτών.

63. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παν. Κολόκα στην Αθήνα.

64. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα.

65. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παν. Κολόκα στην Αθήνα.

66. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ιωαννιτών κ. Θανάση Μανταλόβα στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Smart Cities Conference.

67. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ιωαννιτών κ. Θανάση Μανταλόβα στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, στο πλαίσιο της πράξης «RESILIENT EUROPE – Ανθεκτική Ευρώπη» του προγράμματος Urbact III».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου