Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,την Τετάρτη 30-01-2019 και ώρα 9:30 .


Την Τετάρτη 30-01-2019 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 25-01-2019 έκτακτης συνεδρίασης.

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-09-2018 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού Μπεστιάς», προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ.


2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-10-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ακρόβαθρων έδρασης γέφυρας μπέλεϋ στη διαδρομή Μέτσοβο – Ανήλιο (περιοχή Παναγιά)», προϋπολογισμού € 122.000,00 με ΦΠΑ.

3. Έγκριση του από 11-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα – Νεράιδα – όρια Νομού», προϋπολογισμού 620.000,00 € με ΦΠΑ.

4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Ράχη Άρτας», προϋπολογισμού 115.000,00 € με ΦΠΑ.

5. Έγκριση του από 18-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 05-12-2018 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας και άρση επικινδυνότητας λόγω κατολίσθησης στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στη θέση γέφυρα Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Αθαμανίου», προϋπολογισμού 170.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.

6. Έγκριση του από 24-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 11-12-2018 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την προστασία πρανών επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων –Τρικάλων και της επαρχιακής οδού Μετσόβου - Ανηλίου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.

7. Έγκριση του από 28-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 18-12-2018 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή ‘Πολίτσες’ Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.

8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Αγίου Χαραλάμπους Κάτω Αθαμανίου – Άνω Καλεντίνης», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ.

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)», προϋπολογισμού 850.000,00 € με ΦΠΑ.

11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Πλαταριά)», προϋπολογισμού 640.000,00 € με ΦΠΑ.

12. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας και ΠΕ Πρέβεζας έτους 2019» (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 18.600,00 με ΦΠΑ.

13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Καρτερίου Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών)».

14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού Λούρου ποταμού στα όρια του Δ.Δ Παναγιάς».

15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ανεμογεννήτριας 1,5 kw για την ηλεκτροδότηση της Ιεράς Μονής Στομίου».

16. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 27/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία ακυρώθηκε η αριθμ. 36/2268/02-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της από 29-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στο εθνικό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

17. Έγκριση 2ης τροποποίησης της νομικής δέσμευσης για το «Τμήμα 7: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Εκτύπωση» της σύμβασης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)» με κωδικό MIS 5000169 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

18. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

19. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποχέτευση ομβρίων επί της 9ης επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Βαργιάδων», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη ΕΔΕ, μέχρι την 30-05-2019.

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολισθέντων κατάντι πρανών για την προστασία των κατοικιών στο Σακελλαρικό της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι την 30-06-2019.

22. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στα όρια του πρώην Δήμου Ανατολής».

23. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες απομάκρυνσης ογκωδών υλικών παράπλευρου οδικού δικτύου της 2α επαρχιακής οδού».

24. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Δημητρίου Χριστίνας, Καραγιώτη Αικατερίνης, και Χριστοδούλου Κων/νου, μελών της ομάδας εργασίας του έργου «Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», στο Μπάρι της Ιταλίας από 03 έως 05-02-2019, για τη συμμετοχή τους στη συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου και έγκριση των σχετικών δαπανών.

25. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/23-01-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ, με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων Συμβουλευτικών, Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με στόχο την αδειοδότηση δύο καταδυτικών πάρκων στην Περιφέρεια Ηπείρου και ειδικότερα στις θαλάσσιες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας – Πρέβεζας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με το ακρωνύμιο «Tactical Tourism», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020".

26. Έγκριση του Πρακτικού 6/24-01-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.805.149,43 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

27. Έγκριση του Πρακτικού 3/24-01-2018 του ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων του Ν. 4412/2016), για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας – Συντήρηση στερέωση αγιογραφιών τέμπλου», προϋπολογισμού € 400.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

28. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΠΕ 100 Φ500 PN 12,5 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου (θέση Πριάλα Α3-Α4) του ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», προϋπολογισμού 63.215,00 €, με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.

29. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συμβατών φιαλών με νερό και υλικών συντήρησης για τους ψύκτες του Τμήματος ΚΤΕΟ Ιωαννίνων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων.

31. Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, Α/Βάθμιας και B/Βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2019.

32. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 43952.

33. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων α) της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με Α/Α Συστήματος: 52951 και β) της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με Α/Α Συστήματος: 60320.

34. Έγκριση τροποποίησης πίνακα δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων που περιλαμβάνεται στις αριθμ. 36/2625/01-11-2018 και 39/2578/30-11-2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.

36. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Πολιτιστική εκδήλωση «Πίτα της Ηπειρώτισσας» η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 2 Φεβρουαρίου 2019.

37. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την μεταφορά προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις.

38. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στην εφημερίδα «ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ».

39. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Β.Ι.Τ. 2019», που διοργανώνεται στο Μιλάνο της Ιταλίας το διάστημα 10-12/2/2019.

40. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση προωθητικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε εκθέσεις προώθησης προϊόντων, στην Αθήνα και στο Ντίσελντορφ.

41. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών, καθώς και έγκριση μετάβασης υπαλλήλου στο Ντουμπάι και των σχετικών δαπανών, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «GULFOOD - FOOD & HOSPITALITY SHOW 2019» που διοργανώνεται το διάστημα 17-21/2/2019.

42. Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή μηνιαίας ενημέρωσης νομοθεσίας με DVD καθώς και άδεια χρήσης αυτής για το έτος 2019, για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου.

43. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας δρόμου Κρυονέρι – Ναζαίοι Δ.Κ. Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 220.000,00 € με Φ.Π.Α.

44. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση–βελτίωση της επαρχιακής οδού Καστανιά–Τετράκωμο ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.

45. Έγκριση του από 17-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 39.500,00 € με ΦΠΑ.

46. Έγκριση του από 22-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή διώρυγας προσαγωγής προς νερόμυλο Κρυονερίου και συρματοκιβωτίων προστασίας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ €.

47. Έγκριση του από 24-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμημάτων αρδευτικών διωρύγων στην περιοχή Ράχης», προϋπολογισμού € 74.200,00 με ΦΠΑ.

48. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση-αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων (ΤΚ Βίγλας, ΤΚ Γραμμενίτσας, ΤΚ Κωστακιών) και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΤΚ Σελλάδων, ΤΚ Αγίας Παρασκευής)», προϋπολογισμού € 145.000,00 με ΦΠΑ.

49. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση - συντήρηση της επαρχιακής οδού (13) από Αστραποκαμένο – Κλειδί – Χελώνα – Αγία Παρασκευή Σκουληκαριά», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ.

50. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες ανακαίνισης στο επιμελητηριακό κτίριο Άρτας», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.

51. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης έργων έτους 2019, οδοιπορικών Φεβρουαρίου -Μαρτίου και υπερωριών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας.

52. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους συντήρησης για το Πρόγραμμα σύνταξης μελετών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ACE ERP eCM - Κατασκευή, ACE ERP eCM - Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP eCM - ΣΑΥ ΦΑΥ και ACE ERP eCM – Επιμετρήσεις, για το έτος 2019 μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης.

53. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή από 27-11-2018, για επείγουσες εργασίες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας «Πηνελόπη» (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – ισχυροί άνεμοι) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας από τις 25-11-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 172118/9255/27-11-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 39/2644/30-11-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

54. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή από 19-12-2018, για άμεσο καθαρισμό ρεμάτων και αποκατάσταση βατότητας οδών προς αγροκτηνοτροφικές μονάδες ενόψει χειμερινής περιόδου, σύμφωνα με την αριθμ. 186827/10049/19-12-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 41/2850/21-12-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηματικού ποσού που κατατέθηκε εκ παραδρομής στο λογαριασμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Τράπεζα EUROBANK ERGSIAS A.E.

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετακίνηση της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης & Πληρωμής Δαπανών, της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα για συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» που διοργανώνει το ΕΚΔΔΑ από 11 έως 13-02-2019.

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετακίνηση των γεωπόνων Νούσια Χαραλάμπους και Ζαραβούτση Θεοδώρου, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα των ζωοτροφών της Δ/νσης ζωοτροφών και βοσκήσιμων γαιών του ΥΠΑΑΤ που θα πραγματοποιηθεί την 01/02/2019.

58. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις – Βελτιώσεις οδικών τμημάτων - κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.

59. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμορφώσεις - Ασφαλτοστρώσεις αύλειων χώρων 1ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.

60. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Π.Ε. Πρέβεζας σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2019.

61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη δημοσίευση ανακοίνωσης της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας σε εφημερίδες, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης σε ρέμα στην περιοχή Πάργας.

62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους καθώς και σε συνεργεία επισκευής σε περίπτωση βλάβης τους.

63. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/7/08-01-2019 και Φ.301/36/24-01-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 08 και 24-01-2019 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες α) αποχιονισμού και αποκατάστασης βατότητας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας και β) καθαρισμού του κεντρικού αύλακα αποστράγγισης και στραγγιστικών αυλάκων στη ΒΙ.ΠΕ. Καναλλακίου και του ξερόλακκου της Ξένης.

64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ΤΕΒΑ της Π.Ε. Πρέβεζας.

65. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 616/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

66. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 210/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου