Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Ας μη φοβάται η σημερινή δημοτική αρχή την κλοπή όσον αφορά τους θεατρινισμούς που χρεώνει σε άλλες παρατάξεις του Δήμου.Ας μη φοβάται η σημερινή δημοτική αρχή την κλοπή όσον αφορά τους θεατρινισμούς που χρεώνει σε άλλες παρατάξεις του Δήμου.Αυτόν τον τίτλο τον κατέχει επάξια τα χρόνια της διαχείρισης του Δήμου και το αποδεικνύει καθημερινά στην πράξη.

Ο Δήμαρχος και η Δημοτική αρχή διεκδικεί επάξια ρήση «κάτι που δεν μπορείς να κάνεις σήμερα άφησέ το για αύριο» σήριαλ το οποίο παίζεται στα χρόνια της θητείας της, της οποίας, ευτυχώς για τους Γιαννιώτες, θα πέσει η αυλαία πολύ σύντομα.
Πρωταγωνιστής ο ίδιος ο Δήμαρχος που διαρκώς αρέσκεται στην επιστροφή στο παρελθόν, αφήνοντας στη μπάντα το παρόν και το μέλλον της πόλης μας.
Όμως ο Γιαννιώτικος λαός συγκρίνοντας το έργο πρώην δημοτικών αρχών με την σημερινή, θα οδηγηθεί αβίαστα στο συμπέρασμα για το ποιος άφησε έργο και ποιος αφήνει λόγια.
Μένοντας στο χώρο της ΔΕΥΑΙ μόνο θα πρέπει να θυμίσουμε ποιος έφτιαξε τον τριτοβάθμιο Βιολογικό καθαρισμό και το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης, ποιος θωράκισε τις πηγές Κρύας και ποιος αντικατέστησε 120 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης. Θέλουμε ένα δικό σας ανάλογο απολογισμό, όχι μόνο στην ΔΕΥΑΙ αλλά σε ολόκληρο τον δήμο.
Βρήκατε έτοιμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ και εννιά χρόνια μετά, το όλο έργο κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα, επειδή η Διοίκηση της ΔΕΥΑΙ ασχολείται επί μια τετραετία με το «σοβαρό» έργο του διπλασιασμού του μισθού του αντιπροέδρου της επιχείρησης και τον διαρκή «πόλεμο» με τους εργαζόμενους.
Αντί λοιπόν να επικαλείται φτηνά επιχειρήματα για να απαλλαγεί από τις ευθύνες της παντελούς απουσίας από έργο στη ΔΕΥΑΙ ο Δήμαρχος, καλόν είναι να ζητήσει συγνώμη από τους Γιαννιώτες και να δηλώσει δημόσια ότι ήταν σοβαρή υπόθεση η διαχείριση στο Δήμο και οι ώμοι μικροί να σηκώσουν τέτοιο βάρος.
Όσον αφορά για το ζήτημα της αύξησης του μισθού και της νομιμότητας αυτής της πράξης, καταθέτουμε εκτενή αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν τα καταγγελλόμενα για ενημέρωση του δημάρχου πρωτίστως και βεβαίως της κοινής γνώμης.

<<ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ VΙΙ ΠΡΑΞΗ 115/2018

Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τους Ιωάννη Νταλαχάνη, Πάρεδρο και, κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων, Ανδρέα Σώκο, Εισηγητή.Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνήλθε στο Κατάστημά του στις 29 Μαΐου 2018, για να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθεί το ..., οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ).
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο 1. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό Ιωαννίνων αρνήθηκε, με την 39/22.12.2017 πράξη του, να θεωρήσει το 64Α, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της ΔΕΑΥΙ, ποσού 2.137,50 ευρώ, που αφορά στην καταβολή αμοιβής στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, λόγω της πλήρους απασχόλησής του σ’ αυτήν κατά το Νοέμβριο 2017. Ως αιτιολογία, όπως αυτή περιορίστηκε στη συνέχεια, πρόβαλε ότι για τον καθορισμό της ανωτέρω αμοιβής δεν λήφθηκε υπόψη η οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Η ΔΕΑΥΙ αφού ακύρωσε το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα λόγω λήξης του οικονομικού έτους, επανυπέβαλε το ..., οικονομικού έτους 2018, ποσού 1.539,00 ευρώ, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της δαπάνης. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνηση θεώρησης, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται, με την από 23.4.2018 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο. 2. Στο άρθρο 3 του ν. 1069/1980 «Περί Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (Α΄ 191), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107/31.7.2017) και ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, οριζόταν ότι «1. (…) 9. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν είναι Δήμαρχος, μπορεί να καταβάλλεται, για τις παρεχό-μενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 50% του ποσού της αντιμισθίας του Δημάρχου (…) Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη αυτού παρέχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το ύψος της αμοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των τυπικών του προσόντων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αποζημίωσης του Προέδρου της επιχείρησης». Σύμφωνα με τα ανωτέρω, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 28 του ν. 4325/ 2015), η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ, μπορεί να οριστεί ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση, έναντι αμοιβής, και να καθοριστούν οι αρμοδιότητές του και το ύψος της αμοιβής του, η οποία πρέπει να τελεί σε συνάφεια με τα προσόντα του και να μην υπερβαίνει την αποζημίωση του Προέδρου της επιχείρησης. Ενόψει δε της αρχής της χρηστής διαχείρισης, που διέπει τη δράση και των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, για τον καθορισμό του οποίου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης (ΕΣ VII Τμ. Πράξη 31/2016). 3. Στην κρινόμενη υπόθεση προκύπτουν τα εξής: Με την 75697/15115/ 7.12.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και αφού λήφθηκε υπόψη η 374/17.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΥΙ, εγκρίθηκε η πλήρης απασχόληση του αντιπροέδρου του ΔΣ αυτής Ευθυμίου Χρυσοστόμου, έναντι αμοιβής 1.068,75 ευρώ μικτά, μηνιαίως. Ακολούθως, η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με την 165360/26.10.2017 όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, μετά την 92/27.3.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ, και ορίστηκε η αμοιβή του σε 2.137,50 ευρώ μικτά, μηνιαίως. Από την απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης όσο και από την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελλείπει οποιαδήποτε αναφορά στην οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΙ κατά το προηγούμενο διαχειριστικό έτος. Ακολούθως, στο ως άνω ΔΣ προσκομίστηκαν χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 της Επιχείρησης και εκδόθηκε η 172/13.7.2017 απόφασή του με την οποία αυτές εγκρίθηκαν. Τέλος, για την καταβολή στον ανωτέρω της προαναφερόμενης αποζημίωσης κατά το Νοέμβριο 2017 εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα.
4. Με δεδομένα αυτά η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον οι αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΑΥΙ και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που καθόρισαν την αμοιβή του Αντιπροέδρου του ΔΣ της Επιχείρησης λόγω της πλήρους απασχόλησής του σ’ αυτήν δεν έχουν λάβει υπόψη την οικονομική κατάστασή της κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, ιδίως ενόψει του διπλασιασμού της αμοιβής αυτής.
Δεδομένου όμως ότι οικονομικές καταστάσεις για την προηγούμενη της επίμαχης διαχειριστική περίοδο δεν είχαν εγκριθεί αρμοδίως, τόσο τα μέλη του ΔΣ της Επιχείρησης όσο και ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγγνωστώς υπέλαβαν ότι μπορούσαν να προβούν στον ορισμό της επίμαχης αποζημίωσης χωρίς αναφορά την οικονομική κατάστασή της κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
5. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα όμως πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης. Για τους λόγους αυτούς Αποφαίνεται ότι το ..., οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ιωαννίνων πρέπει να θεωρηθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αναφέρει η απόφαση αυτή 1. το ύψος της αμοιβής του, η οποία πρέπει να τελεί σε συνάφεια με τα προσόντα του
Στο SITE που διατηρεί ο κ. Χρυσοστόμου αναφέρει τα εξής:
Χρυσοστόμου Ευθύμιος (Μάκης ) Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Γεννήθηκα το 1973 στην Μπάφρα Ιωαννίνων και είμαι μόνιμος κάτοικος της Μπάφρας Ιωαννίνων. Επιχειρηματίας και πρόεδρος (Ξυλοτεχνική Ηπειρου -New Home )
Από μικρή ηλικία μπήκα στο επιχηριν και ασχολήθηκα με δίκες μου επιχειρήσεις. Παράλληλα σπούδασα στο νυχτερινό λύκειο Ιωαννίνων. Email: makisxrysostomoy@gmail.com
Πουλάει έπιπλα και παράλληλα σπούδασε στο νυκτερινό λύκειο Ιωαννίνων
Αναφέρει ότι σπούδασε. Δεν αναφέρει αν τελείωσε το λύκειο. Από μικρή ηλικία μπήκα στο επιχηριν και ασχολήθηκα με δίκες μου επιχειρήσεις (η ορθογραφία δικιά του)
Επικαλείται η Δημοτική Αρχή ότι η αμοιβή του Αντιπροέδρου είναι νόμιμη και ότι για τον καθορισμό της το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την αριθ. 31/2016 Πράξη του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αποσιωπά όμως ότι στην απόφαση αυτή αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι για τον καθορισμό της αμοιβής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης
Ποια ήταν και ποια είναι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης ?
Το 2016 είχε ζημιές 1.505.004,78 ευρώ Το 2017 είχε ζημιές 1.182.894,59 ευρώ
Τι αναφέρει άλλο η απόφαση αυτή . Με δεδομένα αυτά η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη γιατί τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν έλαβαν υπόψη τους την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, ιδίως ενόψει του διπλασιασμού της αμοιβής αυτής.
Τι άλλο αναφέρει η απόφαση? Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη αλλά επειδή όταν έλαβε την απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την ενέκρινε δεν τους είχε τεθεί υπόψη η οικονομική κατάσταση της και για αυτό το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα όμως πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης.
Αναφέρει δηλαδή ότι μόνο το συγκεκριμένο ένταλμα του Νοεμβρίου του 2017 όπως επανυποβλήθηκε το 2018 πρέπει να θεωρηθεί.
Για κάθε καινούργια απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Λήφθηκε υπόψη? Προφανώς όχι.
Για το υπόψη θέμα συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ στις 25/1/19 με πρόσκληση ημερομηνίας 21/1/19. Η λήψη απόφασης για το θέμα αυτό αναβλήθηκε.
Ιωάννινα, 21/01/2019 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία - Ιωάννινα 454 45 ( 2651054500
Αριθ. Πρωτ: 331 ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή 25/01/2019 και ώρα 13:00’ που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΔΕΥΑΙ (8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία, 4ος όροφος), για
τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω.
28. Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 115/2018 Πράξης Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ εκ νέου στις 5/2/2019 μετά από πρόσκληση με ημερομηνία 31/1/2019
Η λήψη απόφασης για το θέμα αυτό αναβλήθηκε.
Ιωάννινα, 31/01/2019 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία - Ιωάννινα 454 45 ( 2651054500
Αριθ. Πρωτ: 649 ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη 05/02/2019 και ώρα 13:30’ που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΔΕΥΑΙ (8ης Μεραρχίας 3, Ριζάρειος Πολιτεία, 4ος όροφος), για τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω
9. Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 115/2018 Πράξης Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στις 8/2/2019 χωρίς πρόσκληση όπως απαιτείται συνεδρίασε το Δ.Σ. και έλαβε την παρακάτω απόφαση.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθ. 2
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 52 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ιωάννινα, σήμερα την 08η/02/2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:45 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΔΕΥΑΙ, μετά την από 31/01/2019 σχετική πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Επιχείρησης κ. Ευθυμίου Χρυσοστόμου καθώς και το με αριθ. πρωτ. 729/05.02.2019 έγγραφο του ιδίου περί αναβολής συνεδρίασης και καθορισμό νέας ημερομηνίας αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191 Α’) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
Στη συνεδρίαση είναι παρόντες οι: 1. Θωμάς Μπέγκας 4. Ελευθέριος Δοβανάς
2. Ευθύμιος Χρυσοστόμου 5. Γεωργία Γιώτη
3. Αθανάσιος Μανταλόβας 6. Καλλιόπη Σηφακάκη
Από τη συνεδρίαση απουσιάζουν ο κ. Στέφανος Μάντζιος, η κα Χριστίνα Γεωργούλη, η κα Αικατερίνη Μιτοπούλου, η κα Αφροδίτη Κυρίτση και ο κ.Αλέξανδρος Λάμπρου.
Επίσης παρευρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος κα Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Έχοντας απαρτία, αφού από τους ένδεκα συμβούλους είναι παρόντες οι έξι, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Επίσης πριν από τη συζήτηση του παρόντος θέματος αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ κ. Ευθύμιος Χρυσοστόμου.
Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τον τίτλο «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 115/2018 Πράξης Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου» τον λόγο παίρνει ο γενικός διευθυντής κ. Νικόλαος Σωτηριάδης, ο οποίος, καταθέτει τα εξής:…………………………………………………………
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και της κας Καλλιόπης Σηφακάκη απέχουσας από τη ψηφοφορία, σύμφωνα με την ως άνω τοποθέτησή της,
α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α της ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
Κάνει αποδεκτή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11310/28.12.2018 εισερχόμενη στη ΔΕΥΑΙ γνωμοδότηση της δικηγόρου Ιωαννίνων κας Μαρίας Πεπόνη, σε απάντηση του ερωτήματος που τέθηκε από την Διεύθυνση Οικονομικού & Διοικητικού της ΔΕΥΑΙ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7713/03.09.2018 έγγραφό της, όσον αφορά την εφαρμογή της με αριθμό 115/2018 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Την άμεση εφαρμογή της ως άνω γνωμοδότησης από τη Διεύθυνση Οικονομικού & Διοικητικού της ΔΕΥΑΙ, διαμορφώνοντας την ως άνω μισθοδοσία στο ποσό των 2.137,50 € από την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 563/08-11-2017, ήτοι από την 08-11-2017, έως και τη λήξη της θητείας, καταβάλλοντας άμεσα τα ποσά που προκύπτουν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντίγραφο
από τη Γραμματεία Οργάνων Διοίκησης
Από την απόφαση αυτή προκύπτει ότι μετά την αποχώρηση κατά την συζήτηση του θέματος του κου Χρυσοστόμου παρέμειναν για την λήψη της απόφασης πέντε μέλη και άρα χάθηκε η απαρτία γιατί για αυτή απατούνται έξι (6) στου έντεκα (11) και ψήφισαν τέσσερεις (4).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου