Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση εγγραφής ενδιαφερόμενων εργοληπτών & μελετητών στο μητρώο δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεωνΑποτέλεσμα εικόνας για Δήμος Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για το έτος 2017 καλεί τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου, σε µια ή περισσότερες από τις κατηγορίες έργων / μελετών καθώς και να υποβάλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ioaninna.gr) στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιωαννιτών, οδός Καπλάνη 7-9, 2Ος όροφος
Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται µε κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»
είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε µε υπηρεσία ταχυμεταφοράς, έως και την 17-07-2017 (20 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης).
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ – μελετητικό ή Νομαρχιακού Μητρώου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου