Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 28-03-2018 ΩΡΑ 19.30ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών ως

Επικεφαλής εταίρος για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Χρηματοδοτικoύ Μηχανισμoύ: Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions με τίτλο Heating Emissions Reduction to Improve Air Quality και ακρωνύμιο “HERO-IQ”.
2. Έγκριση υποβολής αίτησης συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο πρόγραμμα WiFi4EU.
3. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων στην Επιτροπή Επιλογής του Συμμετοχικού
προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος της Επιτροπής

4. Εκδίκαση ένστασης κατά της αριθμ. 172/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου διανομής Περάματος Δ.Ε. Περάματος Δήμου Ιωαννιτών.

5. Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Βρυσούλας Δήμου Ιωαννιτών, στο πρόσωπο του ΟΤ 425 επί της οδού Παπαναστασίου και επικαιροποίηση της αριθμ. 627/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Επικαιροποίηση της αριθμ. 336/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί επανέγκρισης πολεοδομικής μελέτης Σεισμοπλήκτων όπως είχε εγκριθεί με την αριθ. 5383/20.12.2005 απόφαση του Γενικού γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 5/2017 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε διαβάσεις (22/2017-24/2017).

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 5/2017 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε θέσεις ΑμεΑ (25/2017-28/2017, 30/2017).

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 5/2017 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα (31/2017-42/2017).

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 5/2017 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην κατάργηση των θέσεων στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση επί της οδού Μελανίδη (απέναντι από το ξενοδοχείο Olympic) και δημιουργία θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων σε συνδυασμό με τοποθέτηση παρτεριών για φύτευση.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 5/2017 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην αναδιάταξη των ρυθμιστικών πινακίδων στάθμευσης στο τμήμα οδού Βενιζέλου μεταξύ των οδών πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου και Παπαδοπούλου (στα ΚΕΠ) και χωροθέτηση θέσεων ΑΜΕΑ.


12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 5/2017 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στον καθορισμό στάσεων της αστικής γραμμής στην περιοχή της Ολυμπιάδας.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 5/2017 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην απομάκρυνση μεταλλικού εμποδίου σε σχήμα «Π» στην είσοδο του πεζόδρομου της οδού Σούτσου.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 5/2017 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην τοποθέτηση συμπληρωματικών πινακίδων σήμανσης ΚΟΚ επί της οδού Στρατηγού Βογιάνου.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος τοποθέτησης πινακίδας STOP στα Λακκώματα και αντικατάσταση της υπάρχουσας πινακίδας STOP στην οδό Γ. Παπανδρέου.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 1/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην παραχώρηση θέσεων στάθμευσης για οχήματα ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) - για οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. και για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (4/2018-8/2018 & 1/2018-2/2018 εκτός ημερήσιας).

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 1/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στη δημιουργία διαβάσεων – διαγραμμίσεις (20/2018-22/2018).

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 1/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στον καθορισμό στάσεων της αστικής γραμμής (23/2018 & 3/2018 εκτός ημερήσιας).ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

19. Έγκριση διενέργειας προμηθειών με τίτλο: «Προμήθεια Λοιπών Παροχών σε είδος (Μέσα Ατομικής Προστασίας) έτους 2018» και «Προμήθεια Λοιπών Παροχών σε είδος (Προμήθεια Γάλακτος) έτους 2018».

20. Διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 41.112,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και έγκριση αποτελέσματος της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την εταιρία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. O.T.S., για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» έτους 2018 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

21. Έγκριση πρακτικού επιτροπής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την εταιρία «ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για εργασίες πυροπροστασίας – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Κ.ΛΠ.» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

22. Παραγραφή απαιτήσεων προμηθευτών του Δήμου – Διαγραφές – διορθώσεις παραστατικών παρελθόντων οικονομικών ετών.

23. Έγκριση Εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης για δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα.

24. Έγκριση επιχορήγησης Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων.

25. Έγκριση επιχορήγησης Προοδευτικής Περάματος.

26. Αποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» με Κ.Α.2017ΕΠ53000002 α) «Εργασίες καθαίρεσης λιθοδομής στη δημοτική ενότητα Ανατολής» και β) «Εργασίες εκσκαφών, φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφών στη δημοτική ενότητα Ιωαννίνων».

27. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2017.

28. Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού στην Τράπεζα Πειραιώς για κάθε τοπική ή δημοτική κοινότητα ξεχωριστά για την Διαχείριση Πάγιας Προκαταβολής, σύμφωνα με τον Ν.4483/2017.

29. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στην έκθεση «ΩΡΑΙΟ» και διάθεση πίστωσης.ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

30. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη διαχειριστική χρήση 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών.

31. Έγκριση εκδήλωσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Πολιτισμού Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (εισιτήρια εκδήλωσης).

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

32. Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 2 μηνών, για τις ανάγκες των Δομών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών».

33. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών».

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος

34. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού (τακτοποιητική) έτους 2017 Σπηλαίου Περάματος (αριθ. απόφασης 5/2018).

35. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (αριθ. απόφασης 37/2018).

36. Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. ως προς το Εποχιακό Προσωπικό του Σπηλαίου Περάματος (αριθ. απόφασης 82/2017).

37. Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού οικ. έτους 2017 Σπηλαίου Περάματος (αριθ. απόφασης 44/2018).

Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος ΠρόεδροςΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βίνης, Αντιδήμαρχος

38. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά το περιεχόμενο του φακέλου τροποποίησης της ΑΕΠΟ (εκτός διαβούλευσης) που αφορά στη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, για την κατασκευή και λειτουργία πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων, για την επέκταση του τμήματος αιμοδοσίας και για τον εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης θερμικής επεξεργασίας (αποτεφρωτήρας) ιατρικών αποβλήτων.

39. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά το περιεχόμενο του φακέλου ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων (εκτός διαβούλευσης) του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η, α/α 2): «Ξενοδοχείο 5* αστέρων, 93 κλινών, εκτός σχεδίου πόλεως Ιωαννίνων, εντός ΖΟΕ με στοιχεία 5δ (παραλίμνια περιοχή) στο Δήμο Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων)».ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εισηγητής: κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος

40. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

41. Αποδοχή συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(I), με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου η/ και συνοδευτικού εξοπλισμού».

42. Αποδοχή συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(III), με τίτλο: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Παν. Κολόκας, Αντιδήμαρχος

43. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα: «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους».

44. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας των Δήμων Ιωαννιτών, Θεσσαλονίκης και Αθηνών με σκοπό τη διοργάνωση και υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα.

45. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών, της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» και του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών» για την Πράξη: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ».ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος της Επιτροπής

46. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης σχολικών χώρων"ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

47. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Αριστοτέλους και καθέτων σε αυτήν οδών (Δ.Ε. Ιωαννίνων)»

48. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση γηπέδου (9Χ9) στο αθλητικό κέντρο Περάματος «Γεώργιος Πρίσκας».

49. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Συντήρηση υποδομών Δημοτικής Ενότητας Ανατολής».

50. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας σε δημοτικούς δρόμους» Δ.Ε. Παμβώτιδας του Δήμου Ιωαννιτών».

51. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «MwttC ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ», στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.».

52. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «MwttC ΚΟΝΤΣΙΚΑ», στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.».

53. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΟΔΩΝ (ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)»

54. Ονοματοθεσία οδών και πλατειών του Δήμου Ιωαννιτών.

Εισηγήτρια: κ. Ελένη Βασιλείου, ΑντιδήμαρχοςΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

55. Αίτημα του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου κατά της επιληψίας να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου η εκδήλωση που θα διοργανώσει τον Μάιο στα Ιωάννινα, στα πλαίσια του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου επιληψίας, για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

56. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα.

57. Έγκριση μετακίνησης στην Ichinomya (Ιτσινόμια) της Ιαπωνίας στο πλαίσιο της 1ης επίσκεψης εργασίας του εγκεκριμένου προγράμματος «Διεθνής Αστική Συνεργασία (IUC): Βιώσιμες και Καινοτόμες Πόλεις και Περιφέρειες» 2016-2019.

58. Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης και εμπορίας πόσιμου νερού στην εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.

59. Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης και εμπορίας πόσιμου νερού στην εταιρεία ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου