Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

Δήμος Πωγωνίου: Παράταση θητείας Αντιδημάρχων
Παράταση θητείας Αντιδημάρχων Δήμου Πωγωνίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1089/2021

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4555/2018, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.3852/2010, αναμορφώθηκε ο προβλεπόμενος αριθμός των αντιδημάρχων με βάση τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου (παρ. 12 άρθρο 283 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.4604/2019), όπως αυτός εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αριθμ.11247/28.12.2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β’ 3465), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.ΓΠ-191/20.3.2014 όμοια απόφαση (Β’ 698). (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019)

4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012 για το Δήμο Πωγωνίου , ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 8.960 κατοίκους και έξι (6) Δημοτικές Ενότητες.

5. Την Αρ. Εγκυκλιου 82/2019 του ΥΠΕΣ.

6. Την αριθ. 104/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων αριθμός πράξης 153/2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Πωγωνίου κατά τις εκλογές του Μαΐου 2019.

7. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα.

8. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

9. Την υπ’ αριθμ. 936/2020 απόφαση Δημάρχου, σε αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. 971/2019 και 396/2020 αποφάσεων Δημάρχου.

10. Την υπ’ αριθμ. 893/94156-20.12.2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την παράταση της θητείας των ήδη ορισθέντων Αντιδημάρχων κ.κ. Κουκουλάρη Στυλιανό του Χαραλάμπους, Σιούτη Μιχαήλ του Ιωάννη, Γαλίτση Νικόλαο του Χριστοφόρου, Γκέγκα Κωσταντίνο του Βασιλείου, Φωτίου Αθανάσιο του Κωνσταντίνου, Βίλλη Αριστοτέλη του Ευστρατίου και Γιούνη Αναστάσιο του Αθανασίου μέχρι τις 9/01/2022,

2. Οι αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο παραμένουν ως έχουν, όπως τους έχουν εκχωρηθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις Δημάρχου.

3. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου, στους Αντιδημάρχους του Δήμου, και Προϊσταμένους Τμημάτων και Διευθύνσεων του Δήμου Πωγωνίου.

Επίσης η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου