Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 : Σήμερα 18.12.2019 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας με 26 θέματα ημερήσιας διατάξεως και 5 εκτός ημερήσιας διάταξης...


Σήμερα 18.12.2019 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας με 26 θέματα ημερήσιας διατάξεως και 5 εκτός ημερήσιας διάταξης. Έξι, εκ των θεμάτων που συζητήθηκαν (5 ημερήσιας διάταξης και 1 εκτός ημερήσιας), αφορούσαν την εξέλιξη τεχνικών έργων που η υλοποίηση τους κρίνεται απαραίτητη για την βελτίωση της καθημερινότητας, αλλά και της εικόνας και της λειτουργίας του Δήμου μας.
Για τα θέματα αυτά καταθέσαμε τις παρακάτω απόψεις:

1. Δεν τίθενται υπ’ όψιν μας, εγκρίσεις αρμοδίων υπηρεσιών, π.χ. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, και δεν είμαστε ενήμεροι αν υπάρχει συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ανάγκες (ποιες και σε ποια σχολεία). Δεν μας χορηγούνται Τεχνικές εκθέσεις, προδιαγραφές και πρότυπα που πρέπει να πληρούνται για τις σχεδιαζόμενες τεχνικές εργασίες και καταγράφεται επιτηδευμένη αοριστία όσον αφορά τη χρηματοδοτική κάλυψη των σχεδιαζόμενων επεμβάσεων.

2. Δεν τίθενται υπ’ όψιν -αν υπάρχουν- Προϋπολογισμοί Δημοπράτησης, Τεύχη Δημοπράτησης, Προμέτρηση Μελέτης, Π/Υ μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ.

3. Δεν μας χορηγείται ενημέρωση αν απαιτούνται μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και αν υφίστανται οι αναγκαίες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων επί των οριστικών μελετών. Και εάν αυτές υπάρχουν.

4. Διαπιστώνεται πλήρης έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, αφού καλούμεθα να εγκρίνουμε μελέτες φωτισμού, σε έργα που δεν έχουν εγκριθεί οι προαπαιτούμενες μελέτες, όπως μελέτες αρχιτεκτονικών – στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών!

5. Στα ευχολόγια, επί των οποίων καλούμαστε να λάβουμε θέση, εκτός των άλλων, καταγράφονται προς έγκριση εργασίες που θα είναι, εκ των πραγμάτων, ασύμβατες με επερχόμενους σχεδιασμούς, όπως π.χ. οι «εργασίες υποδομής φωτισμού» από τον Δήμο αλλά και οι εργασίες από τον ΔΕΔΗΕ (τοποθέτηση pillars), που θα αποτελέσουν τμήμα της μελέτης ωρίμανσης της ολοκληρωμένης παρέμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ιωαννιτών.

6. Λείπει από την εισήγηση για την αγορά-προμήθεια νέων ενεργειακά αποδοτικών και χαμηλών εκπομπών οχημάτων, η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κλπ αυτοκινήτων των Δημοσίων Υπηρεσιών".

7. Η αρμόδια Αντιδήμαρχος, παραλείπει στην εισήγησή της να μας ενημερώσει ότι για την προμήθεια των 4 απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσσας, αλλάζει η πηγή χρηματοδότησης. Επιπλέον, και ενώ ο τίτλος του θέματος αναφέρεται μόνο στην έγκριση υποβολής της πρότασης, στο δια ταύτα της εισήγησής της ζητάει και την έγκριση της μελέτης του έργου και της προμήθειας εξοπλισμού, χωρίς, όμως, να ζητά την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για τις απαιτούμενες υπογραφές.

8. Για το θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στην υποδομή των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Ιωαννιτών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», στην πρόσκληση με κωδικό: 81/2019

Α. Παραλείψατε να επισυνάψατε και το Παράρτημα Ι στην εισήγησή σας για τη πλήρη αντίληψη του θέματος.

Β. Οι, μεγάλης σε έκταση, παρεμβάσεις στις υποδομές των φωτεινών σηματοδοτών είναι επιβεβλημμένο να βασίζονται στην εκπόνηση Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, η οποία θα προδιαγράφει την σημειακή αναγνώριση των τυπικών κυκλοφοριακών συνθηκών, ώστε να προταθούν τα ορθά δεδομένα κυκλοφορίας και κινητικότητας.

Γ. Λείπουν οι τεχνικές προδιαγραφές για το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης!

Δ. Δεν μας καταθέτετε τα Τεύχη Δημοπράτησης (Προμέτρηση Μελέτης, Π/Υ μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Τεχνικές Προδιαγραφές).

Ε. Δεν υπάρχει στοιχειωδώς το Τεχνικό Δελτίο, το οποίο σήμερα έπρεπε να είναι έτοιμο καθώς στις 31-12-2019 εκπνέει η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στη σχετική πρόταση 81. Υπάρχει ΜΟΝΟ μία Τεχνική Περιγραφή. Νομίζετε, ότι αρκεί αυτή και μόνο, για να εισάγετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει το Σώμα την υποβολή της πρότασης στο ΕΣΠΑ;

Εν κατακλείδι:

1. Κύριε Δήμαρχε:

a. Στις 04.06.2019, δηλώσατε στην ιστοσελίδα: iefimerida.gr: Μία θητεία είναι αρκετή. Καλό είναι να ξέρεις τα όρια σου.

b. Στις 19.10.2019, δηλώσατε σε δημοσίευμα στον Ηπειρωτικό αγώνα, ότι: Η παράταξή μας διεκδίκησε την εξουσία όχι για να γίνουμε επαγγελματίες, αλλά για να αλλάξουμε συνειδήσεις, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της ίδιας της δημοκρατίας. Και θα επιμείνουμε. Και αν χρειαστεί, θα επιμείνουμε και την επόμενη τετραετία. Και όλοι μαζί.

c. Γεννούνται ευλόγως τα ερωτήματα:

i. Ποιοί όλοι μαζί θα διεκδικήσετε τη δεύτερη τετραετία; OI ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝΤΕΣ; Έχουν προκαθοριστεί, ήδη, οι ρόλοι και οι ιδιότητες; Γιατί δεν ενημερώνετε ειλικρινά τους συνδημότες;

ii. Έχετε ξεκινήσει, ήδη, την προεκλογική σας εκστρατεία για το 2023; Σ’ αυτήν εντάσσονται οι άνευ λόγου και αιτίας –χρηματοδοτούμενες από τον προϋπολογισμό του Δήμου- παραστάσεις σας, αλλά και προσφωνήσεις σε κάθε είδους ημερίδες και εκδηλώσεις, χωρίς καμμία αξία και ουσία, απλώς για πριμοδότηση των αφανών συμμαχιών σας;

d. Δεν έχετε αντιληφθεί, ότι από την αρχή της θητείας σας, ταλανίζετε, το Δημοτικό Συμβούλιο και τα άλλα όργανα ευθύνης του Δήμου, για να γνωματεύσουν επί διαφόρων τρεχόντων θεμάτων; Τα θέματα, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, εισάγονται με ελλείψεις εισηγήσεων, με ανάγνωση κειμένων που απαγγέλουν άσχετοι με βάση το υπόβαθρο τους, συνάδελφοι, που έτυχε να απολαμβάνουν τα ωφελήματα της ιδιότητας, αλλά αντικειμενικά δεν δύνανται να εξυπηρετήσουν την αρμοδιότητα που τους έτυχε, ή προκαθορίσθηκε ή προσυμφωνήθηκε.

e. Σας παρακαλώ να ξεκαθαρίσετε μαζί τους, ότι άλλο η ονομαστική ιδιότητα και άλλο η λειτουργική επάρκεια. Να εργαστούν αν μπορούν και θέλουν, και να αμείβονται για παρασχεθέν έργο και όχι να αποζημιώνονται αέργως.

f. Εμείς, η παράταξη μας, απορρίπτει το να συνεχίσουμε να είμαστε χειριστές ψήφου, για να καλύπτουμε τις ανεπάρκειες του πολιτικού δυναμικού της σύμπραξης που διοικεί το Δήμο. Προσπαθήστε να μας πείσετε ότι τουλάχιστον εργάζεστε. Αυτό αρκεί. Λάθη για αυτούς που εργάζονται, θα προκύπτουν και συγχωρούνται. Εμπαιγμός, όμως, από εκ φύσεως και εκ εκπαιδευτικής ανεπαρκείας τοπικούς διάσημους, δεν θα είναι αποδεκτός πλέον.

2. Ευχόμαστε σε όλους υγεία, καθαρό μυαλό, ανέφελη συνείδηση και ψυχικό σθένος.Τατιάνα Ελ. Καλογιάννη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου